Investor relations ABBH AS

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din


ABBH AS skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger og Norges Fondsmeglerforbund.

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i ABBH-aksjen.


INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I ABBH AS VED INNGANGEN TIL 2023

Et godt nytt år ønskes aksjonærene i ABBH AS. Under følger en kort oppdatering ved inngangen til 2023.

Reguleringsplanen for Billingstadsletta 17 med boligutviklingsprosjektet Kalklindeskogen AS, hvor vi eier 50 %, ble 13.12.22 endelig vedtatt av kommunestyret i Asker. Det gjør at boligprosjektet er godkjent for utbygging av 33 leiligheter i 2 boligenheter a 4 etasjer. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å realisere eiendomsverdiene våre.

Den godkjente reguleringsplanen utøser delbetaling på NOK 9,6 mill. fra vår 50 % partner i boligprosjektet. Dette kombinert med selskapets øvrige utvikling gjør at styret i ABBH AS vil foreslå et utbytte på NOK 1,50 pr. aksje (totalt NOK 11,8 mill.) på årets ordinære generalforsamling.

Som informert om i aksjonærmelding 6.10.22 vil styret i ABBH AS også foreslå for den ordinære generalforsamlingen å dele ut våre Polaris-Media-aksjer som tingsutbytte til aksjonærene. Måten utdelingen vil bli gjennomført legges frem for behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamling for 2022 vil bli avholdt 22. februar 2023 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 17.

Arbeidet med å realisere gjenværende verdier i ABBH AS på best mulig måte for aksjonærene i tråd med selskapets strategi fortsetter, og vil bli informert nærmere om på ordinær generalforsamling.

Billingstad, 2. januar 2023

Styret i ABBH AS

INNSIDEMELDING

Styreleder i ABBH AS har solgt 12.397 aksjer til Amble Investment AS. Amble Investment AS eies av Odd Reidar Øie. Sammen med nærstående eier styreleder 1.161.721 aksjer som utgjør en eierandel på 14,76 %.

FORSLAG OM UTDELING AV ABBH AS SINE AKSJER I POLARIS MEDIA SOM TINGSUTBYTTE VIL LEGGES FREM PÅ SELSKAPETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023

ABBH AS eier 931.106 aksjer i Polaris Media. Med de siste dagers kursutvikling på Polaris Media-aksjen er aksjeposten verdt NOK 55-60 mill.

Styret i ABBH AS har besluttet å foreslå for den ordinære generalforsamlingen for 2022 å dele ut Polaris Media-aksjene som tingsutbytte til aksjonærene. Måten utdelingen vil bli gjennomført på vil legges frem for behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamling for 2022 vil bli avholdt 22. februar 2023 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 17.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg (tlf.: 911 05 204, e-post: terje.tandberg@abbh.no).

Billingstad, 6. oktober 2022

Styret i ABBH AS

INNSIDEMELDING – STYRELEDERS ERVERV AV AKSJER

Amble Investment AS, som eies av styreleder Odd Reidar Øie, har i dag kjøpt 386.500 aksjer i ABBH AS, og selskapet har etter handelen 1.152.116 aksjer. Sammen med nærstående har styreleder til sammen 1.161.721 aksjer i selskapet, som utgjør en eierandel på 14,76 %.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2022

ABBH AS avholdt årets ordinære generalforsamling 25. mai 2022 kl. 11.00. Protokoll fra generalforsamlingen inkludert oversikt over deltagende aksjonærer ligger vedlagt (vedlegg 1). Det samme gjør presentasjonen som administrerende direktør Terje Tandberg holdt om selskapets strategi og videre utvikling, jfr. vedlegg 2.

Billingstad, 25.5.2022

Styret i ABBH AS

Vedlegg 1 – Protokoll for ordinær generalforsamling 25. mai 2022

Vedlegg 2 – Presentasjon ordinær generalforsamling 25. mai 2022

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2022

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS 25. mai 2022 kl. 11.00 i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 10.30.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag til utdeling av kr. 0 pr. aksje i ordinært utbytte.

4. Valg av styre

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer

8. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig som PDF-filer under.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til investor@budstikka.no, alternativt pr. post til selskapet eller levert i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, innen 24. mai 2022.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling ordinær generalforsamling 25052022

Vedlegg 1 – Påmelding

Vedlegg 2A – Fullmakt med stemmeinstruks

Vedlegg 2B – Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Saker til behandling

Vedlegg 4A – Årsregnskap 2021

Vedlegg 4B – Revisors beretning 2021

ÅRETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ABBH AS AVHOLDES 25. MAI 2022 KL. 11.00

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) vil avholde årets ordinære generalforsamling 25. mai 2022 kl. 11.00. Dette vil være første generalforsamling siden 2020 som vi kan avholde på ordinær måte i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17.  

Innkallingen til den ordinære generalforsamlingen i ABBH AS vil bli gjort tilgjengelig på vanlig måte i midten av mai.

Billingstad, 24.3.2022

Styret i ABBH AS

ABBH AS VIL I 2022 UTVIKLES SOM ET RENT EIENDOMS – OG INVESTERINGSSELSKAP

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) har gjennom 2021 endret sin virksomhet betydelig, og fremstår ved inngangen til 2022 som et rent eiendoms – og investeringsselskap.

I mars 2021 ble salget av Asker og Bærums Budstikke AS (Budstikka) til Amedia AS gjennomført, mens Tjenestetorget-selskapene ble solgt til Kistefos AS sitt datterselskap 1881 Group AS i november 2021. Ved utgangen av desember ble 100 % av aksjene i den siste operative virksomheten – det digitale kommunikasjonsbyrået B17 Media AS – overdratt vederlagsfritt til de ansatte med samarbeidspartner.

Overdragelsen av B17 Media AS mot slutten av fjoråret til de ansatte som nye hovedeiere er gjennomført for å gi digitalbyrået bedre utviklingsmuligheter med eiere som har stort personlig engasjement og betydelig kompetanse til å utvikle byrået videre.

ABBH AS består i dag av det 100 % eide eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS, som igjen eier 50 % av boligutviklingsprosjektet Kalklindeskogen AS, samt investeringer som i all hovedsak består av 1,9 % av aksjene (931.106 aksjer) i det børsnoterte medieselskapet Polaris Media AS.

Billingstad, 3.1.2022

Styret i ABBH AS

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ABBH AS gjennomførte ekstraordinær generalforsamling 9.12.2021, der det ble vedtatt å utdele ekstraordinært utbytte på kr. 14,50 pr. aksje med grunnlag i revisorgodkjent mellombalanse pr. 22.11.2021.

Første dag aksjen handles eksklusive utbytte er 9.12.2021. Utbyttet utbetales innen 23.12.2021.

Protokoll fra generalforsamlingen er tilgjengelig via lenke under.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 9.12.2021

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. DESEMBER 2021

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) 9.12.2021 kl. 16.00.

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset og for å sikre at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende regler, lover og forskrifter, er det ikke anledning til å delta fysisk på den ekstraordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

  • (A) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i vedlegg 1 og 2 i denne innkallingen og samme informasjonen på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt»), eller:
  • (B) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i vedlegg 3 i denne innkallingen og samme informasjon på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no («Rett til å forhåndsstemme»).

Til behandling foreligger:

1.Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

2.Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.

3.Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 14,50 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 114 mill. etter det gjennomførte salget av aksjene i Tjenestetorget-selskapene. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 22.11.2021.

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig under.

Komplett innkalling med vedlegg:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2021

Vedlegg 1 – Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt – med stemmeinstruks

Vedlegg 2 – Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt – uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Rett til å forhåndsstemme

Vedlegg 4 – Valg av møteleder

Vedlegg 5 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema