Investor relations ABBH AS

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din


ABBH AS skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger og Norges Fondsmeglerforbund.

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i ABBH-aksjen.


AKSJONÆRINFORMASJON 22.5.24

ABBH AS-AKSJEN GÅR EX. KAPITALNEDSETTELSEN PÅ KR. 0,995 PR. AKSJE FRA I DAG 22. MAI 2024.

Styret viser til aksjonærmelding 14.5.24 om at ABBH AS utbetaler den gjennomførte kapitalnedsettelsen på kr. 0,995 pr. aksje til aksjonærene innen 31.5.24, og at ABBH-aksjen går ex. kapitalnedsettelsen fra i dag 22.5.24.

Ved spørsmål ta kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 22. mai 2024
Styret i ABBH AS

AKSJONÆRINFORMASJON 14.5.24

VIDERE PROSESS FOR ABBH AS – TRINN 1) UTBETALING AV KAPITALNEDSETTELSEN MED CA. KR. 1,- PR. AKSJE, OG TRINN 2) PÅFØLGENDE TILBUD FRA AMBLE INVESTMENT AS OM KJØP AV AKSJENE I ABBH AS FOR KR. 0,40 PR. AKSJE.

ABBH AS er nå – etter å ha utbetalt et betydelig utbytte de tre siste årene etter salg av de ulike virksomhetene – i avslutningsfasen for nåværende virksomhet. Som behandlet i styrets beretning i årsregnskapet 2023 og gjennomgått på selskapets generalforsamling 30.1.24 er selskapets mål i 2024 å maksimere utbetalingen av resterende midler i selskapet gjennom enten en avviklingsprosess eller om mulig en salgsprosess for selskapet.

Trinn 1
Første trinn i den videre prosessen er at ABBH AS nå vil utbetale ca. kr 1,- pr aksje fra kapitalnedsettelsen, som ble vedtatt på generalforsamlingen 30.1.24. Kapitalnedsettelsen er formelt gjennomført, og styret i ABBH AS vil utbetale kapitalnedsettelsen på ca. kr. 1,- pr. aksje (nøyaktig kr.8.829.560,475/7.868.905 aksjer = kr. 0,995 pr. aksje) til aksjonærene innen 31.5.24. Utbetaling skjer på vanlig måte via DNB Aksjonærservice til aksjonærenes VPS-konto.

Dato for når aksjen gå ex. kapitalnedsettelsen er 22.5.24, og for aksjetransaksjoner fra denne datoen forventes kursen å være tilsvarende lavere.

Trinn 2
Amble Investment AS har etter at kapitalnedsettelsen er utbetalt, forpliktet seg til å gi alle aksjonærene et tilbud om kjøp av deres aksjer i ABBH AS for kr. 0,40 pr. aksje. Dette vil skje i løpet av 3-måneders perioden etter utbetaling av kapitalnedsettelsen.

Kapitalnedsettelsen og tilbudet fra Amble Investment AS utgjør til sammen ca. kr. 1,40 pr. aksje. Ved en avviklingsprosess for selskapet er summen av kapitalnedsettelsen og avviklingsutbyttet beregnet til kr. 1,30 pr. aksje. Tilbudet fra Amble Investment AS gir altså en gunstigere løsning for aksjonærene (kr. 0,10 pr. aksje bedre) enn en avvikling. Styret i ABBH AS anbefaler således aksjonærene å godta tilbudet på kr. 0,40 pr. aksje fra Amble Investment AS når det foreligger i løpet av de neste månedene.

For ordens skyld informeres det om at Amble Investment AS er eid av styreleder i ABBH AS Odd. R. Øie. Han er således inhabil i denne saken, og har ikke deltatt i styrebehandlingen av Amble Investment AS sitt tilbud om kjøp av aksjer i ABBH AS. Amble Investment eier i dag ca. 45 % av aksjene i ABBH AS.

Ved spørsmål ta kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 14. mai 2024
Styret i ABBH AS

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMING 30. JANUAR 2024

ABBH AS avholdt årets ordinære generalforsamling 30. januar 2024 kl. 18.00. Protokoll fra generalforsamlingen inkludert oversikt over deltagende aksjonærer er tilgjengelig via lenke under.

Som det fremgår av protokollen informerte daglig leder om at selskapet i 2024 planlegges solgt eller avviklet. Det er styrets oppfatning at en overtagelse av selskapet fra interesserte aksjonærer eller andre aktører vil være den beste løsningen for aksjonærene. En slik overtagelse vil være tids-, ressurs- og kostnadsbesparende, da en avviklingsprosess for selskapet vil koste minimum kr. 0,1 mill. Aksjonærer eller andre aktører som er interessert i å overta selskapet bes kontakte selskapets daglige leder Terje Tandberg (e-post terje.tandberg@abbh.no, tlf. 911 05 204). En overtagelse av selskapet vil kunne skje gjennom et hensiktsmessig utløsningstilbud til alle aksjonærer, slik at aksjonærene gis en salgsmulighet for sine aksjer i ABBH AS.

Jar, 31.1.2024

Protokoll fra ordinær generalforsamling 30.1.2024

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABBH AS 30. JANUAR 2024

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS 30. januar 2024 kl. 18.00 i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 17.45.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for ABBH AS for 2023.

4. Godkjennelse av styrets forslag til kapitalnedsettelse og tilhørende vedtektsendring.

5. Valg av styre.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

8. Fullmakt til erverv av egne aksjer.

9. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig via lenker under.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no,

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har før foreslåtte kapitalnedsettelse en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til investor@budstikka.no, alternativt pr. post til selskapets adresse: ABBH AS, Storengveien 19 A, 1358 Jar, innen 29. januar 2024.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling til ordinær generalforsamling 30.01.2024

Vedlegg 1 – Påmelding

Vedlegg 2A – Fullmakt med stemmeinstruks

Vedlegg 2B – Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Saksunderlag

ABBH – Årsregnskap 2023

ABBH – Revisors beretning 2023

PÅMINNELSE OM AUKSJON

Til aksjonærene i ABBH AS,

Vi minner om auksjonen av bilder mm. førstkommende onsdag 30.8.23 kl.18.00 i Billingstadsletta 17, jfr. aksjonærinformasjonen fra 22.8.23 under.

Vel møtt.

Jar, 28.8.2023

Vennlig hilsen
ABBH AS
Terje Tandberg

AKSJONÆRENE I ABBH AS INVITERES TIL AUKSJON AV BILDER MM. 30.8.23 KL. 18.00, HVOR OVERSKUDDET TILFALLER ASKER OG BÆRUM HISTORIELAG

ABBH AS har fra Budstikka-tiden et arkiv av bilder og annen kunst som nå skal selges på auksjon. Aksjonærene i ABBH AS inviteres med dette til auksjonen. Overskuddet av auksjonen vil tilfalle Asker og Bærum Historielag. Auksjonen gjennomføres i Billingstadsletta 17 i lokalene hvor vi har avholdt de to siste generalforsamlingene onsdag 30. august kl. 18.00.

Bildene auksjoneres til høystbydende. Betaling skjer via VIPPS på slutten av auksjonen ved overlevering av bildene til kjøper. Ytterligere praktiske detaljer om gjennomføringen av auksjonen gjennomgås innledningsvis på auksjonen.

Oversikt over bildene og annen kunst er tilgjengelig via lenke under.

Ved spørsmål ta kontakt med Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Oversikt over møtende aksjonærer registreres ved fremmøte. Du kan også invitere med andre deltagere. Vi ønsker velkommen til auksjonen!

Billingstad, 22. august 2023,

Odd. R. Øie
Styreleder i ABBH AS

Lenke til oversikt over bilder og kunst

ABBH AS SIN UTVIKLING ETTER SALGET AV BILLINGSTADSLETTA 17 AS

Salget av eiendomsvirksomheten Billingstadsletta 17 AS ble avsluttet og utbytte på kr. 10,55 pr. aksje utbetalt i mai 2023. Dette var siste trinn i ABBH AS sitt salg av alle operative selskaper samt utdeling av aksjeposten i Polaris Media ASA som tingsutbytte de siste tre årene.

Som det fremgår av selskapets mellombalanse pr. 8.5.23, som ble lagt frem på selskapets ekstraordinære generalforsamling 22.5.23, har selskapet nå ingen anleggsmidler av betydning igjen. Det eneste anleggsmiddelet i mellombalansen pr. 8.5.23 er en mindre aksjepost i NTB AS bokført til kr. 146.850,-.

Administrerende direktør Terje Tandberg sin ansettelsesavtale utløp nå i juli 2023 ved fylte 67 år, og ABBH AS og Terje Tandberg har inngått en konsulentavtale for at han skal ta hånd om den meget begrensede virksomheten som gjenstår for ABBH AS frem til ordinær generalforsamling våren 2024.

ABBH AS vil frem til april 2024 ha plassert kr. 10 mill. som sikkerhet i forbindelse med det tidligere salget av Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS og salget av Billingstadsletta 17 AS. I tillegg kommer selskapets driftskapital. Tilgjengelige midler kan deles ut til aksjonærene etter nødvendige generalforsamlingsbeslutninger våren 2024, og ABBH AS kan deretter avvikles dersom ingen interessenter skulle melde seg til å overta selskapet.

Ved spørsmål ta kontakt med Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 17. juli 2023
Styret i ABBH AS

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ABBH AS gjennomførte ekstraordinær generalforsamling 22.05.2023, der det ble vedtatt å utdele ekstraordinært utbytte på kr. 10,55 pr. aksje med grunnlag i revisorgodkjent mellombalanse pr. 08.05.2023.

Første dag aksjen handles eksklusive utbytte er 23.05.2023. Utbyttet utbetales innen 15.06.2023.

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig via lenke under.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 22.05.2023

INNSIDEMELDING

Styreleder i ABBH AS har solgt 4.670 aksjer til kurs 10,70. Odd Reidar Øie har etter salget sammen med nærstående 1.161.516 aksjer som utgjør en eierandel på 14,76 %.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORAMLING 22. MAI 2023

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS 22. mai 2023 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 09.45.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 10,55 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 83 mill. etter det gjennomførte salget av eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 8.5.2023.

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig som PDF-filer under.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til investor@budstikka.no , alternativt pr. post til selskapet eller levert i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, innen 21. mai 2023.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 22.05.2023

Vedlegg 1 – Påmeldingsskjema

Vedlegg 2A – Fullmakt med stemmeinstruks

Vedlegg 2B – Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema