Investor relations Budstikka

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din

Link til informasjon om Asker og Bærums Budstikke AS aksjekurs (BUDS) hos www.netfonds.no


hjerte-til-ppt

Asker og Bærums Budstikke skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger, Norges Fondsmeglerforbund og Twitter (#Budstikka).

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i Budstikka-aksjen.


INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE OM SALGET AV BUDSTIKKA TIL AMEDIA FOR KR. 130 MILL.

Bakgrunn

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS (Holding) besluttet i styremøte 15.12.20 å akseptere tilbudet fra Amedia AS (Amedia) om å selge alle A-aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS (Budstikka) til en virksomhetsverdi på kr. 130 mill. Dette utgjør kr. 16,50 pr. aksje.
Pressemelding om beslutningen og med nærmere informasjon om avtalen ble publisert 16.12.20 samt på våre aksjonærsider på investor.budstikka.no https://investor.budstikka.no/amedia-kjoper-budstikka.

Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke vil fortsatt eie sin B-aksje i Budstikka. Stiftelsens har som formål å godkjenne redaktøransettelser og eventuelle endringer i avisens formålsbestemmelse.

Amedia som nye eier av Budstikka

Amedia eies av Amediastiftelsen, som er opprettet av Sparebankstiftelsen DNB for å eie selskapet. Amedia er landets største eier av lokalaviser.


Avismarkedet blir mer og mer teknologiavhengig etter hvert som lesing av lokalaviser flytter seg fra papir til digitale kanaler. I dag er ca. 50 % av Budstikkas opplag på ca. 22.000 abonnenter digitalt, og andelen digitale abonnenter øker raskt. Dette gjør tilgang til gode digitale løsninger og bred digital kompetanse stadig viktigere. Denne type løsninger og kompetanse har mediekonsernene.

Budstikka ville fortsatt kunnet stått på egne ben utenfor mediekonsernene i et 5-10 års perspektiv. Etter styrets oppfatning ville imidlertid Budstikkas videre utvikling som lokalavis gradvis kunne blitt svekket dersom vi fortsatte å stå utenfor mediekonsernene. Styret mener derfor det er riktig for Budstikkas videre utvikling å selge avisen til Amedia. Ansvarlig redaktør/administrerende direktør i Budstikka er enig i denne vurderingen.

Aksjonærenes interesser

Styret mener det er i aksjonærenes interesse å selge Budstikka til Amedia til en virksomhetsverdi på 130 mill. Aksjeprisen vurderes som god, også sammenlignet med andre sammenlignbare medietransaksjoner.

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling når nødvendige formalia er på plass for å behandle salget av Budstikka til Amedia. Det som nå vil skje er gjennomgang av virksomheten fra kjøpers side; en såkalt due diligence-prosess. Parallelt vil den detaljerte avtalen for aksjesalget bli sluttforhandlet og inngått. Dette forventes å ta 1-2 måneder.

Styret ønsker også å foreslå for generalforsamlingen et ekstraordinært utbytte tilsvarene virksomhetsverdien på kr. 130 mill., som utgjør kr. 16,50 pr. aksje.

Øvrige verdier i konsernet

Våre aksjonærer eier sine aksjer i Holding etter selskapsomdannelsen vedtatt på ordinær generalforsamling i 2019. Holding vil etter salget av Budstikka bestå av:

  • Eiendommen Billingstadsletta 17 AS
  • De digitale tjenestene i Tjenestetorget AS med datterselskapet Tjenestetorget Finans AS samt Anbudstorget AS (50 % eierandel)
  • Det digitale reklamebyrået B17 Media AS
  • Enkelte aksjeposter, hvorav den klart største er 1,9 % eierandel i børsnoterte Polaris Media ASA. Denne eierposten har nå en børsverdi på over 50 mill.

Styret vil på generalforsamlingene fremover redegjøre for verdiene i og verdiutviklingen for konsernet. Styret er av den oppfatning at gjenværende verdier er større enn salgsverdien på kr. 130 mill. for Budstikka.
 

Konklusjon

Styret mener et salg av Budstikka til Amedia for kr. 130 mill. gir gode utviklingsmuligheter for avisen, samtidig som aksjonærene oppnår en god pris.

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle salget av Budstikka til Amedia. Styret vil også foreslå et ekstraordinært utbytte tilsvarende salgsprisen på kr. 16,50 pr. aksje.
Dersom det er spørsmål ta gjerne kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post Terje.Tandberg@budstikka.no .

Styret benytter anledningen til å ønske aksjonærene god jul og godt nyttår.


Billingstad 23. desember 2020

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Amedia kjøper Budstikka

PRESSEMELDING 16. DESEMBER 2020

Amedia har inngått avtale med Asker og Bærums Budstikke Holding AS om kjøp av Asker og Bærums Budstikke (Budstikka). Avtalen verdsetter selskapet til 130 millioner kroner.


«Vi er svært glade for at vi nå vil overta eierskapet i den sterke og tradisjonsrike lokalavisen. Amedia har de beste forutsetninger for å kunne utvikle Budstikka videre gjennom digitalisering og effektive driftsløsninger. Vår ambisjon er å gjøre Budstikka til en enda bedre og mer nødvendig informasjonskilde for befolkningen i to av landets største kommuner. Vi er stolte av denne viktige tilveksten til vår avisflora,» sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia.


Budstikka ble etablert i 1898 som en rendyrket lokalavis for Asker og Bærum kommuner og har i dag 22.000 abonnenter og 60.000 daglige lesere. Avisen har 45 ansatte og hadde i 2019 en årsomsetning på 103 millioner kroner. Den er nå eid av Asker og Bærums Budstikke Holding AS som har et spredt lokalt eierskap med ca 1900 aksjonærer. Transaksjonen er godkjent av selskapets styre etter en lengre prosess der avisens eierskap og utviklingsmuligheter har stått på agendaen. Transaksjonen vil bli lagt frem på en ekstraordinær generalforsamling.

«Vi mener det er riktig for Budstikkas fremtidige utvikling og behov at avisen blir en del av en større medievirksomhet. Å selge selskapet til Amedia er en naturlig utvikling, gitt det lange og mangesidige samarbeidet vi har hatt gjennom årene, og at konsernet har en struktur med mange likeartede lokalaviser som passer for oss. Prisen vi er blitt enige om er fornuftig og ivaretar aksjonærenes verdier på en god måte,» sier administrerende direktør i Asker og Bærums Budstikke Holding og styreleder i Budstikka, Terje Tandberg i en kommentar.

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Budstikka, Kjersti Sortland, mener det er en fordel for Budstikka å bli en del av et profesjonelt konsern som har journalistikken som sin forretningsidé. – Amedia er en spydspiss når det gjelder modernisering av lokalaviser og digitalisering av abonnementene. Vi ser frem til å ta del i redaksjonell innholdsutvikling og alt annet spennende som rører seg i Amedia, sier hun.


Amedia kjøper Budstikka til en selskapsverdi (EV) på 130 millioner som vil bli gjenstand for normale balansejusteringer. Dette tilsvarer en selskapsverdi pr. aksje på 16,50 kroner. I den ekstraordinære generalforsamlingen som styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS vil innkalle til for å behandle aksjesalget vil styret også fremme forslag om utbetaling av et ekstraordinært utbytte tilsvarende salgsprisen på 16,50 kroner pr. aksje.


Transaksjonen innebærer at Budstikka blir en del av Amedias tjenestetilbud og få levert administrative tjenester innen lønn og regnskap, kundeservice, annonsesalg, data og utvikling gjennom Amedia. Avisen vil bevare sin redaksjonelle profil og sin formålsbestemmelse og avisens uavhengighet vil bli ivaretatt av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke, som har én aksje i Budstikka. Stiftelsens har som formål å godkjenne redaktøransettelser og eventuelle endringer i avisens formålsbestemmelse.
Amedia er nå eneste eller største eier i 80 norske lokalaviser og en digital riksavis. Konsernet har 2100 ansatte og omsatte i 2019 for 3,7 milliarder kroner.

Kontaktpersoner:

Anders Møller Opdahl, konsernsjef i Amedia: Telefon 992 14 628

Terje Tandberg, adm. direktør i Asker og Bærums Budstikke Holding AS: Telefon 911 05 204

Vedrørende ny Aksjeoppgave for 2019 – «Rekalkulert»

Aksjonærer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS har i oktober mottatt epost «Ny aksjeoppgave RF-1088R 2019» som viser til melding i Altinn «Oppdatert Aksjeoppgave 2019» med vedlegg.

I 2019 ble det gjennomført endring i selskapsstruktur i konsernet som ble besluttet i generalforsamling i 2019, herunder gjennomføring av fisjonsfusjon hvor avisvirksomheten ble skilt ut i eget datterselskap. Denne prosessen medførte at aksjekapitalen i løpet av 2019 ble endret.

Endring i aksjekapitalen i 2019 medfører at formuesverdien i selskapet pr. 1. januar 2020 benyttes ved formuesfastsettingen av aksjonærene for inntektsåret 2019 (jf. skatteloven § 4-13 annet ledd). Ellers i et år uten endring i aksjekapitalen ville man benyttet formuesverdien i selskapet 1.januar 2019. Denne formuesverdien i selskapet pr. 1. januar 2020 forelå ikke før etter normal innleveringsfrist for skattemelding.

For formuesfastsettingen av aksjonærer for inntektsåret 2019 benyttes verdier fra «Aksjeoppgaven 2019 – Rekalkulert» som tilsvarer en likningskurs 18,82,-.

Dette kan gjøres ved å gå inn på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/min-skatt/. Et stykke ned på siden kommer man til «Tidligere års skattemedling» og velger «Skattemelding 2019». Her foretar man endring i Skattemeldingen under overskriften «Finans» (et stykke ned på siden) , velg «Endre» for «Norske aksjer og aksjer på Oslo børs» og velg deretter «Endre» for ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING. Her legger man inn formuesverdien fra aksjeoppgaven. Til slutt velger man å sende inn oppdaterte opplysninger nederst på siden.

Regnskap pr. første halvår 2020

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader i 1. halvår 2020 ble 4,0 mill. mot 4,4 mill. i fjor.

Konsernets har hatt kostnader til restrukturering på 0,6 mill. knyttet til sluttavtaler.

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) etter restruktureringskostnader er 3,4 mill. mot 3,7 mill. for samme periode i fjor.

Konsernets resultat før skatt ble i 1.halvår -4,0 mill. mot 7,2 mill. for samme periode i fjor. Verdijustering av aksjeposten i Polaris Media påvirker finansresultatet negativt med -3,2 mill.

Driftsinntektene i konsernet er 2,4 (-3,0 %) mill. under 1.halvår i fjor.
Driftskostnadene er i samme periode redusert med 2,0 (-2,6 %) mill.

Selskapet vil utbetale utbytte på kr. 0,75 som vedtatt på generalforsamling innen 20.9.2020.

Se link til presentasjon og rapport under:

Regnskap pr. 1.halvår 2020

Resultatpresentasjon for 1.halvår 2020

Digitalt aksjonærmøte 25.8.2020

Asker og Bærums Budstikke Holding AS invitere til digitalt aksjonærmøte via Microsoft Teams tirsdag 25.08.2020 kl. 19.00

For påmelding vennligst send epost til investor@budstikka.no.

Påmeldte vil få tilsendt epost med påloggingsinformasjon til møtet.

Innsidemelding

Kavi AS har den 27.4.2020 kjøpt 500 aksjer til kurs kr. 11,80
Kavi AS har den 7.5.2020 kjøpt 700 aksjer til kurs kr 12,00
Kavi AS har den 8.5.2020 kjøpt 850 aksjer til kurs kr 12,00
Kavi AS har den 11.5.2020 kjøpt 160 aksjer til kurs kr 12,00
Vidar Øie Nilsen er styremedlem av Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Vidar Øie Nilsen med nærstående eier etter handlene tilsammen 622.003 aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Innsidemelding

Kavi AS har den 2.4.2020 kjøpt 100 aksjer til kurs kr. 11,-
Vidar Øie Nilsen er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.
Vidar Øie Nilsen med nærstående eier tilsammen 619.793 aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Generalforsamling 2020

Asker og Bærums Budstikke Holding AS gjennomførte ordinær generalforsamling 25.3.2019 som fullmakts-generalforsamling.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2019.

Det påpekes at forutsetningen for utbytte på kroner 0,75 pr. aksje, som først skal utbetales ved utløpet av 6 måneders fristen nedfelt i aksjeloven, er at selskapet har tilstrekkelig likviditet for videre forsvarlig drift til å utbetale utbytte. Den pågående korona-virussituasjonen og effekten av denne er bakgrunnen for denne påpekningen. Dersom ikke denne likviditeten skulle være til stede kan styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling

Utover dette nevnes følgende vedtak:

Valg av styre, styreleder og nestleder
Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS består etter generalforsamlingen av:
Odd R. Øie (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Martin R. Hillestad
Cecilie Staude
Vidar Øie Nilsen – ny
Espen Bergh (ansatt)
Mette Sjølie (ansatt)

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2020 er på kr. 70.000 for styrets leder og kr. 30.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
50 % av brutto styrehonoraret skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS. Erverv av aksjer gjelder kun for styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2020. Dersom styremedlemmer ikke ønsker å erverve aksjer reduseres styrehonoraret til hhv. kr. 35.000 for styreleder og kr. 15.000 for styremedlemmene. Aksjeervervet skal skje gjennom selskapets kjøp av egne aksjer innen utløpet av 2021.

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Lise Cecilie Raanaas Haavind velges til medlemmer av valgkomiteen.
Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Forøvrig fattet generalforsamlingen vedtak i henhold til de forslag som forelå i sakspapirene.

Komplett signert protokoll følger i link under.

Signert protokoll – Generalforsamling 2020

Styret anbefaler for generalforsamlingen å vedta null i utbytte for 2019

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS anbefaler overfor generalforsamlingen 25.3.2020 at utbytte for 2019 settes til null i lys av den pågående koronasmitte-situasjonen.

Forslaget om fullmakt til styret om å kunne beslutte utbytte på et senere tidspunkt foreslås opprettholdt.

MELDING OM INNSIDEHANDEL I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS

Amble Investment AS som eies 99,99% av Odd Reidar Øie har 20.3.2020 kjøpt 100.000 aksjer til kurs 11,60 i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Amble Investment AS har etter handelen 765.616 aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS. Ny beholding for Odd Reidar Øie med nærstående er 770.050 aksjer. Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema