Investor relations ABBH AS

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din


ABBH AS skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger og Norges Fondsmeglerforbund.

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i ABBH-aksjen.


PÅMINNELSE OM AUKSJON

Til aksjonærene i ABBH AS,

Vi minner om auksjonen av bilder mm. førstkommende onsdag 30.8.23 kl.18.00 i Billingstadsletta 17, jfr. aksjonærinformasjonen fra 22.8.23 under.

Vel møtt.

Jar, 28.8.2023

Vennlig hilsen
ABBH AS
Terje Tandberg

AKSJONÆRENE I ABBH AS INVITERES TIL AUKSJON AV BILDER MM. 30.8.23 KL. 18.00, HVOR OVERSKUDDET TILFALLER ASKER OG BÆRUM HISTORIELAG

ABBH AS har fra Budstikka-tiden et arkiv av bilder og annen kunst som nå skal selges på auksjon. Aksjonærene i ABBH AS inviteres med dette til auksjonen. Overskuddet av auksjonen vil tilfalle Asker og Bærum Historielag. Auksjonen gjennomføres i Billingstadsletta 17 i lokalene hvor vi har avholdt de to siste generalforsamlingene onsdag 30. august kl. 18.00.

Bildene auksjoneres til høystbydende. Betaling skjer via VIPPS på slutten av auksjonen ved overlevering av bildene til kjøper. Ytterligere praktiske detaljer om gjennomføringen av auksjonen gjennomgås innledningsvis på auksjonen.

Oversikt over bildene og annen kunst er tilgjengelig via lenke under.

Ved spørsmål ta kontakt med Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Oversikt over møtende aksjonærer registreres ved fremmøte. Du kan også invitere med andre deltagere. Vi ønsker velkommen til auksjonen!

Billingstad, 22. august 2023,

Odd. R. Øie
Styreleder i ABBH AS

Lenke til oversikt over bilder og kunst

ABBH AS SIN UTVIKLING ETTER SALGET AV BILLINGSTADSLETTA 17 AS

Salget av eiendomsvirksomheten Billingstadsletta 17 AS ble avsluttet og utbytte på kr. 10,55 pr. aksje utbetalt i mai 2023. Dette var siste trinn i ABBH AS sitt salg av alle operative selskaper samt utdeling av aksjeposten i Polaris Media ASA som tingsutbytte de siste tre årene.

Som det fremgår av selskapets mellombalanse pr. 8.5.23, som ble lagt frem på selskapets ekstraordinære generalforsamling 22.5.23, har selskapet nå ingen anleggsmidler av betydning igjen. Det eneste anleggsmiddelet i mellombalansen pr. 8.5.23 er en mindre aksjepost i NTB AS bokført til kr. 146.850,-.

Administrerende direktør Terje Tandberg sin ansettelsesavtale utløp nå i juli 2023 ved fylte 67 år, og ABBH AS og Terje Tandberg har inngått en konsulentavtale for at han skal ta hånd om den meget begrensede virksomheten som gjenstår for ABBH AS frem til ordinær generalforsamling våren 2024.

ABBH AS vil frem til april 2024 ha plassert kr. 10 mill. som sikkerhet i forbindelse med det tidligere salget av Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS og salget av Billingstadsletta 17 AS. I tillegg kommer selskapets driftskapital. Tilgjengelige midler kan deles ut til aksjonærene etter nødvendige generalforsamlingsbeslutninger våren 2024, og ABBH AS kan deretter avvikles dersom ingen interessenter skulle melde seg til å overta selskapet.

Ved spørsmål ta kontakt med Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 17. juli 2023
Styret i ABBH AS

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ABBH AS gjennomførte ekstraordinær generalforsamling 22.05.2023, der det ble vedtatt å utdele ekstraordinært utbytte på kr. 10,55 pr. aksje med grunnlag i revisorgodkjent mellombalanse pr. 08.05.2023.

Første dag aksjen handles eksklusive utbytte er 23.05.2023. Utbyttet utbetales innen 15.06.2023.

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig via lenke under.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 22.05.2023

INNSIDEMELDING

Styreleder i ABBH AS har solgt 4.670 aksjer til kurs 10,70. Odd Reidar Øie har etter salget sammen med nærstående 1.161.516 aksjer som utgjør en eierandel på 14,76 %.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORAMLING 22. MAI 2023

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS 22. mai 2023 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 09.45.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 10,55 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 83 mill. etter det gjennomførte salget av eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 8.5.2023.

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig som PDF-filer under.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til investor@budstikka.no , alternativt pr. post til selskapet eller levert i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, innen 21. mai 2023.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 22.05.2023

Vedlegg 1 – Påmeldingsskjema

Vedlegg 2A – Fullmakt med stemmeinstruks

Vedlegg 2B – Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte

ABBH AS HAR INNGÅTT AVTALE MED LILLEBERG EIENDOM AS OM SALG AV BILLINGSTADSLETTA 17 AS

ABBH AS har inngått avtale med Lilleberg Eiendom AS om salg av Billingstadsletta 17 AS. Dette omfatter næringseiendommen Billingstadsletta 17 med 50 % av aksjene i boligutviklingsprosjektet Kalklindeskogen AS.

Billingstadsletta 17 AS verdsettes gjennom salget til en netto eiendomsverdi på 117 mill. Kjøpesummen for 100 % av aksjene er beregnet til 96,6 mill. etter justering for gjeld og fordringer i selskapet. Det vil foretas en endelig balansejustering pr. 31.3.23.

Lilleberg Eiendom AS eier ca. 60.000 kvm og forvalter ca. 50.000 kvm eiendom hovedsakelig i Oslo, Asker og Bærum. Lilleberg Eiendom AS eier bl.a. Billingstadsletta 19, som er naboeiendommen til Billingstadsletta 17.

ABBH AS vil etter salget av Billingstadsletta 17 AS ha realisert primært alle de gjenværende verdiene i selskapet i tråd med strategien. ABBH AS planlegger å innkalle til ekstraordinær generalforsamling 22.5.23 for å legge frem forslag om utdeling av et ekstra utbytte på 83,0 mill. (NOK 10,55 pr. aksje) i løpet av mai. Resterende midler vil holdes i selskapet frem til april 2024 primært som sikkerhet i forbindelse med det tidligere salget av Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS. Disse frie midlene kan deretter også deles ut til aksjonærene.

Ved spørsmål ta kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 24. mars 2023

Styret i ABBH AS

TIDSPUNKT FOR UTBYTTEUTDELING

Utbyttet som ble vedtatt på ordinær generalforsamling i ABBH AS 22.2.23 – både kontantutbytte på kr. 1,50 pr. aksje og tingsutbytte i form av Polaris Media-aksjer – vil gå til utdeling fra DNB Aksjonærservice 24.3.23 og være på aksjonærenes VPS-konto innen utgangen av mars 2023.

Billingstad, 6.3.2023

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023

ABBH AS avholdt årets ordinære generalforsamling 22. februar 2023 kl. 15.00. Protokoll fra generalforsamlingen inkludert oversikt over deltagende aksjonærer er tilgjengelig via link under. Det samme gjelder presentasjonen som administrerende direktør Terje Tandberg holdt om selskapets strategi og videre utvikling.

Billingstad, 23.2.2023

Protokoll fra ordinær generalforsamling 22. februar 2023

Presentasjon ordinær generalforsamling 22. februar 2023

BESLUTNING OM UTBYTTE – OG FØRSTE OMSETNINGSDAG FOR AKSJENE I ABBH AS EX. UTBYTTE TORSDAG 23. FEBRUAR 2023

ABBH AS avholdt ordinær generalforsamling 22. februar 2023. Første omsetningsdag for aksjene i ABBH AS ex. utbytte er torsdag 23. februar 2023.

Generalforsamlingen i ABBH AS fattet 22. februar følgende vedtak om årsregnskapet for 2022 og utbytteutdeling:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 godkjennes, herunder utdeling av ordinært utbytte på kr. 1,50 pr. aksje og utdeling av selskapets 931.106 aksjer i Polaris Media ASA med bokført verdi på kr. 51.490.162 som tingsutbytte, rundet ned til nærmeste hele aksje.»

Våre aksjonærer vil for hver aksje de eier i ABBH AS motta 0,119 Polaris Media-aksje som tingsutbytte. Med siste omsetningskurs for Polaris Media-aksjen på kr. 50,00 på tidspunktet for generalforsamlingen tilsvarer dette et utbytte på kr. 5,93 pr. ABBH-aksje. Totalt utbytte for ABBH AS blir således kr. 1,50 pr. aksje i ordinært utbytte og kr. 5,93 pr. aksje i tingsutbytte.

Billingstad, 22.2.2023

Styret i ABBH AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema