Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABBH AS 30. JANUAR 2024

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS 30. januar 2024 kl. 18.00 i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 17.45.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for ABBH AS for 2023.

4. Godkjennelse av styrets forslag til kapitalnedsettelse og tilhørende vedtektsendring.

5. Valg av styre.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

8. Fullmakt til erverv av egne aksjer.

9. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig via lenker under.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no,

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har før foreslåtte kapitalnedsettelse en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til investor@budstikka.no, alternativt pr. post til selskapets adresse: ABBH AS, Storengveien 19 A, 1358 Jar, innen 29. januar 2024.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling til ordinær generalforsamling 30.01.2024

Vedlegg 1 – Påmelding

Vedlegg 2A – Fullmakt med stemmeinstruks

Vedlegg 2B – Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Saksunderlag

ABBH – Årsregnskap 2023

ABBH – Revisors beretning 2023

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema