Investor relations ABBH AS

 

FORSLAG OM UTDELING AV ABBH AS SINE AKSJER I POLARIS MEDIA SOM TINGSUTBYTTE VIL LEGGES FREM PÅ SELSKAPETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023

ABBH AS eier 931.106 aksjer i Polaris Media. Med de siste dagers kursutvikling på Polaris Media-aksjen er aksjeposten verdt NOK 55-60 mill.

Styret i ABBH AS har besluttet å foreslå for den ordinære generalforsamlingen for 2022 å dele ut Polaris Media-aksjene som tingsutbytte til aksjonærene. Måten utdelingen vil bli gjennomført på vil legges frem for behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamling for 2022 vil bli avholdt 22. februar 2023 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 17.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg (tlf.: 911 05 204, e-post: terje.tandberg@abbh.no).

Billingstad, 6. oktober 2022

Styret i ABBH AS

INNSIDEMELDING – STYRELEDERS ERVERV AV AKSJER

Amble Investment AS, som eies av styreleder Odd Reidar Øie, har i dag kjøpt 386.500 aksjer i ABBH AS, og selskapet har etter handelen 1.152.116 aksjer. Sammen med nærstående har styreleder til sammen 1.161.721 aksjer i selskapet, som utgjør en eierandel på 14,76 %.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2022

ABBH AS avholdt årets ordinære generalforsamling 25. mai 2022 kl. 11.00. Protokoll fra generalforsamlingen inkludert oversikt over deltagende aksjonærer ligger vedlagt (vedlegg 1). Det samme gjør presentasjonen som administrerende direktør Terje Tandberg holdt om selskapets strategi og videre utvikling, jfr. vedlegg 2.

Billingstad, 25.5.2022

Styret i ABBH AS

Vedlegg 1 – Protokoll for ordinær generalforsamling 25. mai 2022

Vedlegg 2 – Presentasjon ordinær generalforsamling 25. mai 2022

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2022

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS 25. mai 2022 kl. 11.00 i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 10.30.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag til utdeling av kr. 0 pr. aksje i ordinært utbytte.

4. Valg av styre

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer

8. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig som PDF-filer under.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til investor@budstikka.no, alternativt pr. post til selskapet eller levert i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, innen 24. mai 2022.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling ordinær generalforsamling 25052022

Vedlegg 1 – Påmelding

Vedlegg 2A – Fullmakt med stemmeinstruks

Vedlegg 2B – Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Saker til behandling

Vedlegg 4A – Årsregnskap 2021

Vedlegg 4B – Revisors beretning 2021

ÅRETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ABBH AS AVHOLDES 25. MAI 2022 KL. 11.00

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) vil avholde årets ordinære generalforsamling 25. mai 2022 kl. 11.00. Dette vil være første generalforsamling siden 2020 som vi kan avholde på ordinær måte i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17.  

Innkallingen til den ordinære generalforsamlingen i ABBH AS vil bli gjort tilgjengelig på vanlig måte i midten av mai.

Billingstad, 24.3.2022

Styret i ABBH AS

ABBH AS VIL I 2022 UTVIKLES SOM ET RENT EIENDOMS – OG INVESTERINGSSELSKAP

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) har gjennom 2021 endret sin virksomhet betydelig, og fremstår ved inngangen til 2022 som et rent eiendoms – og investeringsselskap.

I mars 2021 ble salget av Asker og Bærums Budstikke AS (Budstikka) til Amedia AS gjennomført, mens Tjenestetorget-selskapene ble solgt til Kistefos AS sitt datterselskap 1881 Group AS i november 2021. Ved utgangen av desember ble 100 % av aksjene i den siste operative virksomheten – det digitale kommunikasjonsbyrået B17 Media AS – overdratt vederlagsfritt til de ansatte med samarbeidspartner.

Overdragelsen av B17 Media AS mot slutten av fjoråret til de ansatte som nye hovedeiere er gjennomført for å gi digitalbyrået bedre utviklingsmuligheter med eiere som har stort personlig engasjement og betydelig kompetanse til å utvikle byrået videre.

ABBH AS består i dag av det 100 % eide eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS, som igjen eier 50 % av boligutviklingsprosjektet Kalklindeskogen AS, samt investeringer som i all hovedsak består av 1,9 % av aksjene (931.106 aksjer) i det børsnoterte medieselskapet Polaris Media AS.

Billingstad, 3.1.2022

Styret i ABBH AS

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ABBH AS gjennomførte ekstraordinær generalforsamling 9.12.2021, der det ble vedtatt å utdele ekstraordinært utbytte på kr. 14,50 pr. aksje med grunnlag i revisorgodkjent mellombalanse pr. 22.11.2021.

Første dag aksjen handles eksklusive utbytte er 9.12.2021. Utbyttet utbetales innen 23.12.2021.

Protokoll fra generalforsamlingen er tilgjengelig via lenke under.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 9.12.2021

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. DESEMBER 2021

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) 9.12.2021 kl. 16.00.

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset og for å sikre at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende regler, lover og forskrifter, er det ikke anledning til å delta fysisk på den ekstraordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

  • (A) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i vedlegg 1 og 2 i denne innkallingen og samme informasjonen på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt»), eller:
  • (B) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i vedlegg 3 i denne innkallingen og samme informasjon på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no («Rett til å forhåndsstemme»).

Til behandling foreligger:

1.Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

2.Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.

3.Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 14,50 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 114 mill. etter det gjennomførte salget av aksjene i Tjenestetorget-selskapene. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 22.11.2021.

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig under.

Komplett innkalling med vedlegg:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2021

Vedlegg 1 – Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt – med stemmeinstruks

Vedlegg 2 – Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt – uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Rett til å forhåndsstemme

Vedlegg 4 – Valg av møteleder

Vedlegg 5 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte

ABBH AS HAR GJENNOMFØRT SALGET AV TJENESTETORGET-SELSKAPENE

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) har nå gjennomført salget av Tjenestetorget-selskapene i henhold til den tidligere inngåtte intensjonsavtalen som er beskrevet i aksjonærmelding for ABBH AS 5.7.2021.


Kjøper av Tjenestetorget-selskapene er Kistefos AS gjennom sitt heleide datterselskap 1881 Group AS. Den endelige fremforhandlede prisen ble 134 mill. for 100 % av Tjenestetorget AS med underselskaper basert på halvårsregnskap pr. 30.6.2021 for den solgte virksomheten.
Salgssummen vil som beskrevet i aksjonærmeldingen av 5.7.2021 deles i 2 med oppgjør av ca. 20 mill. om 12 måneder, mens resten av kjøpesummen utbetales nå på salgstidspunktet.

Som beskrevet i aksjonærmeldingen av 5.7.2021 iverksetter styret nå planen om å dele ut et ekstraordinært utbytte på NOK 14,50 pr. aksje innen utgangen av 2021 så snart som praktisk mulig. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om endelig tidsplan for utdeling av det ekstraordinære utbyttet i 2021.

Vedlagt følger også pressemelding fra kjøper av Tjenestetorget-selskapene 1881 Group AS.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg (tlf.: 911 05 204, e-post: terje.tandberg@abbh.no).

Billingstad, 22.11.2021

Styret i ABBH AS
Odd R. Øie (sign.)
Styreleder

Vedlegg:

Pressemelding 1881 group kjøper Tjenestetorget

ABBH AS HAR INNGÅTT INTENSJONSAVTALE OM SALG AV TJENESTETORGET-SELSKAPENE

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) har inngått intensjonsavtale med et anerkjent norsk investeringsselskap om salg av Tjenestetorget-selskapene som ABBH AS eier. Innen utgangen av 3. kvartal 2021 skal partene gjennomføre nødvendig selskapsgjennomgang (due diligence)  og avtaleforhandlinger med målsetting om å inngå endelig salgsavtale for Tjenestetorget-selskapene innen 1.10.2021.

I den inngåtte intensjonsavtalen er selskapsverdien (EV) for Tjenestetorget-selskapene avtalt til NOK 135 mill. Endelig salgspris vil fastsettes til selskapsverdien justert for normale balansevurderinger på avtaletidspunktet. Anslagsvis ca. +/- 115 mill. av salgsprisen vil betales på tidspunkt for endelig avtaleinngåelse, mens resterende salgspris på 21 mill. vil betales 12 måneder etter endelig avtaleinngåelse. Selgerkreditten vil etter styrets oppfatning ha tilfredsstillende kredittrisiko og rentebetingelser. Tjenestetorget-selskapene viser så langt i år en fortsatt god vekst og utvikling.

Dersom partene blir enig om endelig salgsavtale for Tjenestetorget-selskapene innen den planlagte tidsplanen 1.10.2021 vil et slikt salg etter styrets oppfatning være en god løsning både for aksjonærene i ABBH AS, for Tjenestetorget-selskapene og for de ansatte i denne virksomheten.

Til ordinær generalforsamling i ABBH AS 25.5.2021 la styret frem et verdiestimat for selskapet etter salget av Budstikka til Amedia. Dette verdiestimatet for ABBH AS var på NOK 150-210 mill., tilsvarende NOK 19 – 27,- pr. aksje. Den inngåtte intensjonsavtalen om salg av Tjenestetorget-selskapene til en selskapsverdi på NOK 135 mill. øker dette verdiestimatet. Styret mener at et oppdatert verdiestimat for ABBH pr. i dag med eksisterende virksomhet er i størrelsesorden NOK 235-300 mill. tilsvarende NOK 30 – 38,- pr. aksje.

Dersom salget av Tjenestetorget-selskapene gjennomføres i hht. inngått intensjonsavtale er det styrets intensjon å dele ut et ekstraordinært utbytte tilsvarende første del av salgssummen på NOK 14,50 pr aksje så snart som praktisk mulig etter gjennomført transaksjon innen utgangen av året.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg.

Billingstad, 5.7.2021

Styret i ABBH AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema