Investor relations Budstikka

 

Innsidemelding – styremedlemmers erverv av aksjer

1/3-del av brutto styrehonorar vedtatt i generalforsamling 2018 og 2019 med oppgjør i selskapets aksjer

Styremedlemmene Hans Thomas Holbye og Ellen Paulsen i Asker og Bærums Budstikke Holding AS har hver ervervet 2627 aksjer i selskapet til kurs kr. 15,22 pr aksje. Styreleder Odd R. Øie har ervervet 4434 aksjer til kurs kr. 15,03 pr. aksje. Dette som del av vedtak om at minimum 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 og 2019 skal gjøres med oppgjør i selskapets aksjer.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret har tidligere innkalt til ordinær generalforsamling onsdag 25. mars 2020 kl. 1600 i Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua. Styret har kommet til at det ikke er forsvarlig å gjennomføre generalforsamlingen som et fysisk møte i dagens meget krevende koronavirussituasjon.

Sakene som skal behandles på ordinær generalforsamling egner seg for skriftlig behandling og dersom ingen aksjonærer motsetter seg det, vil generalforsamlingen 25. mars 2020 kl. 1600 avholdes uten fysisk møte etter aksjeloven § 5-7. Revisor har ingen innvendinger til slik behandling.
Protokoll fra generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på https://investor.budstikka.no og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

Dersom aksjonærer motsetter seg at generalforsamlingen holdes uten fysisk møte, ber styret om at eventuelle innsigelser fremsettes innen 24. mars 2020. Generalforsamlingen vil da bli omberammet. Styret har vurdert og kommet til at det ikke er forsvarlig at aksjonærene deltar ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Til behandling foreligger:

1 Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,75 pr. aksje i utbytte.

4 Valg av styre, styreleder og nestleder.

5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

7 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

8 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

9 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2019 er tilgjengelig på selskapets aksjonær-sider på: https://investor.budstikka.no.
I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen skjer ved fullmakt, som meldes til selskapet innen 24. mars 2020 pr. e-post til: investor@budstikka.no, eller ved fysisk levering av fullmakt i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Selskapets lokaler er for tiden lukket også i vanlig åpningstid. Vedlagt følger skjema for fullmakt.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Odd R. Øie
sign.
Styrets leder

Innkalling
Fullmakt med stemmeinstruks
Sak 8 – fullmakt til erverv av egne aksjer
Sak 9 – Fullmakt til styret om utdeling av utbytte
Sak 4-5-7 – Valgkomiteens innstilling

Generalforsamling – praktisk gjennomføring

Til aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke Holding AS,

I lys av koronavirussituasjonen vurderer styret løpende hvor og i hvilken form den ordinære generalforsamlingen 25.3 skal gjennomføres. Vi vil legge ut oppdatert informasjon om dette senest en uke før generalforsamlingen, altså 18.3.2020. For de aksjonærer som ikke vil eller kan delta på generalforsamlingen minner vi om aksjonærenes mulighet til å gi nødvendige fullmakter til selskapet eller til en annen deltager på generalforsamlingen.

(Kontaktpersoner: Styreleder Odd R. Øie – 985 59 626, adm. dir. Terje Tandberg – 911 05 204)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Tid: Onsdag 25. mars 2020, kl. 16.00. Registrering starter kl. 15.30
Sted: Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

Til behandling foreligger:
1 Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,75 pr. aksje i utbytte.

4 Valg av styre, styreleder og nestleder.

5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

7 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

8 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

9 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Budstikkas hedersbevisning «Årets bankende hjerte» for 2019 deles ut under generalforsamlingen

Innkalling generalforsamling 2020
Vedlegg 1 – Påmelding
Vedlegg 2 – Fullmakt
Valgkomiteens innstilling
CV – Lise Cecilie Raanaas Haavind
Vedlegg sak 8 – Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer
Vedlegg sak 9 – Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utbytte

Årsregnskap 2019 for Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Asker og Bærums Budstikke-konsernet endret i 2019 selskapsstruktur gjennom en omfattende fisjons-/fusjonsprosess, som har påvirket både struktur – og driftsforhold i 2019. Virksomheten er i dag organisert gjennom et holdingselskap som eies av våre ca. 1.950 aksjonærer. Holdingselskapet eier igjen 4 heleide datterselskaper som vist under, og som igjen eier enkelte datter-/tilknyttede selskaper.

Selskapsstruktur

Holdingselskapet hadde i 2019 et årsresultat på 12,6 mill. mot 12,1 mill. i 2018. Konsernet hadde i fjor samlede driftsinntekter på 159,4 mill., opp 0,4 mill. fra 2018. Årsresultatet for konsernet i 2019 ble 8,1 mill. mot 15,6 mill. i 2018. Styret vil på ordinær generalforsamling 25. mars foreslå et utbytte på kr. 0,75 pr aksje, totalt kr. 5,9 mill. i utbytte.

Odd R. Øie (styreleder) Asker og Bærums Budstikke Holding AS

(Kontaktpersoner: Styreleder Odd R. Øie – 985 59 626, adm. dir. Terje Tandberg – 911 05 204)

Investormelding 10.03.2020 – Årsregnskap 2019
Årsregnskap 2019 – Asker og Bærums Budstikke Holding AS konsern

Endringer i selskapsorganisering og ledelsen i Budstikka

Investor-/pressemelding

Endringer i selskapsorganisering og ledelsen i Budstikka

1.Endringer i selskapsstruktur i Asker og Bærums Budstikke

Asker og Bærums Budstikke AS har i 2019 endret selskapsstruktur i tråd med beslutning på ordinær generalforsamling mars 2019. Virksomheten er nå organisert gjennom et holdingselskap som eies av våre nesten 2.000 aksjonærer. Holdingselskapet eier igjen 4 heleide datterselskaper; medievirksomheten Asker og Bærums Budstikke AS (Budstikka), digitalbyrået B17 Media AS, det digitale tjenesteselskapet Tjenestetorget AS og eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS.
Selskapsstruktur
«Etter hvert som vi har utviklet virksomheten og fått flere ben å stå på er en slik endring av selskapsstrukturen hensiktsmessig» sier styreleder Odd R. Øie, «det gir klarere ansvarsfordeling, tydeligere styring og sterkere fokus på de ulike områdene både internt og eksternt.»

2. Endringer i ledelsen i konsernet
Endring i selskapsstruktur medfører også endringer i ledelsen i virksomheten. Nåværende administrerende direktør Terje Tandberg i Budstikka blir fra 1.1.2020 administrerende direktør i eierselskapet Asker og Bærums Budstikke Holding AS med konsernansvar for å videreutvikle de ulike selskapene.
Fra samme tidspunkt blir nåværende sjefredaktør i Budstikka Kjersti Sortland også administrerende direktør. «Jeg ser frem til å utvikle Budstikka videre sammen med alle dyktige kolleger», sier Kjersti Sortland. «Vi er i en positiv utvikling med god vekst i antall abonnenter, drevet av en sterk digital vekst. Dette skal vi jobbe hardt for å videreføre gjennom å fortsatt levere god journalistikk og samtidig være en relevant markedsplass for våre annonsører»
Lederne i de øvrige selskapene er Ulf Kvalvik i B17 Media AS, Anders Wetting i Tjenestetorget AS, mens eiendomsselskapet ledes direkte av Terje Tandberg.
«Vi har med dette en god plattform og et godt lag på plass for å utvikle oss videre», sier styreleder Odd R. Øie.

Billingstad, 18.11.2019
Odd R. Øie (styreleder)

(Mobil: Odd R. Øie – 985 59 626, Kjersti Sortland – 905 48 968, Terje Tandberg – 911 05 204)

Link til melding i PDF

Resultat pr. 1.halvår 2019

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader i 1. halvår 2019 ble 4,4 mill. mot 7,0 mill. i fjor.

Konsernets har hatt kostnader til restrukturering på 0,7 mill. knyttet til endring i selskapsstrukturen i konsernet.

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) etter restruktureringskostnader er 3,7 mill.

Konsernets resultat før skatt ble i 1.halvår 7,2 mill. mot 11,6 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene i konsernet vokser med 1,4 mill. (1,7 %) mot 1.halvår i fjor.
Driftskostnadene har i samme periode økt med 3,9 mill. (5,4 %).

Se link til presentasjon og rapport under:
Resultat 1.halvår 2019
Resultatpresentasjon 1.halvår 2019

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.AUGUST 2019

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid:        Tirsdag 27. august 2019, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted:     Budstikkas lokaler, Billingstadsletta 17, Billingstad

 Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen:

Asker og Bærums Budstikke AS har nå juridisk gjennomført endringen i konsernets selskapsstruktur som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 26. mars 2019. Det er etablert et holding-/morselskap som igjen eier øvrige selskaper, og den tradisjonelle medievirksomheten eies og drives av nyetablert datterselskap. Som en konsekvens av reorganiseringen foreslås vedtektene i morselskapet endret, se sak 3. Dette er i henhold til det generalforsamlingen ble orientert om.

I tillegg foreslår styret en endring av stemmerettsbegrensningen i § 8, første ledd, se sak 4 med begrunnelse for vedtektsforslaget.

Til behandling på den ekstraordinære generalforsamlingen foreligger:

1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.

Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer.

Forslag om vedtektsendringer er en konsekvens av vedtaket på ordinær generalforsamling 26. mars 2019 om å etablere ny selskapsstruktur for konsernet.

Forslag til vedtektsendringer gjelder § 1 «FORMÅL», § 5 «STYRET» og § 8 «AVSTEMMING», siste avsnitt.

Det er ikke forslag om endringer i øvrige paragrafer i vedtektene.

Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er gjengitt i innkallingen i egen link nederst på siden.

4. Forslag fra styret om endring av § 8 «AVSTEMMING», første avsnitt.

Styret mener forslag til vedtektsendring er en hensiktsmessig tilpasning av avstemmingsreglene innenfor rammen av stemmerettsbegrensningen på 10 %.

Forslaget medfører at aksjonærer som eier inntil 10 % av aksjene kan stemme for sine aksjer uavhengig av fremmøte på generalforsamlingen.

Forslaget fremmes i tillegg til de forslag til vedtektsendringer som følger av endringen i selskapsstruktur.

Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er gjengitt i innkallingen i egen link nederst på siden.

______________________________________________________________________________________________________________

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen vil resultatet for første halvår 2019 bli presentert.

I tillegg blir det orientert om vedtektsendringer i det nye datterselskapet Asker og Bærums Budstikke AS.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 22. august 2019 pr. post, e-post eller faks.

Skjema for påmelding og fullmakt.

  • Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
  • Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Odd R. Øie

sign.
Styrets leder

Linker til innkalling med vedlegg
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Vedlegg 1 – Påmelding
Vedlegg 2 – Fullmaktskjema

Aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er igjen åpnet for handel

Foretaksregisteret har ferdigbehandlet kapitalnedsettelsen, og deretter kapitalutvidelsen, i morselskapet. Dette i tråd med «drop-down-fisjonen» vedtatt på generalforsamling 26.mars 2019.  Aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er nå igjen åpnet for handel.

 

Asker og Bærums Budstikke AS – midlertidig sperring for handel i aksjer i VPS fra 26. juni og en periode inn i juli

Generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke AS besluttet 26. mars 2019 å endre selskapsstruktur gjennom å overføre medievirksomheten til et datterselskap ved såkalt «drop down-fisjon». Dette innebærer at pålydende på aksjene i morselskapet nedskrives ved en fisjon, og deretter oppskrives med tilsvarende beløp etter en trekantfusjon.

På grunn av saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret kan det ta noe tid å få registrert kapitalnedsettelsen og kapitalutvidelsen i morselskapet. Prosessen forutsetter at det ikke skjer eierendringer i Asker og Bærums Budstikke AS fra kapitalnedsettelsen til kapitalutvidelsen.

Asker og Bærums Budstikke AS har derfor bedt kontofører DNB Verdipapirservice om midlertidig sperring for handel i selskapets aksjer i VPS i denne perioden. Det medfører at det ikke kan handles aksjer gjennom VPS fra 26. juni og en periode inn i juli til både kapitalnedsettelsen og kapitalutvidelsen i morselskapet er registrert i Foretaksregisteret.

DNB Verdipapirservice vil heve salgssperren så snart kapitalforhøyelsen er gjennomført.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema