Investor relations ABBH AS

 

ABBH AS HAR INNGÅTT AVTALE MED LILLEBERG EIENDOM AS OM SALG AV BILLINGSTADSLETTA 17 AS

ABBH AS har inngått avtale med Lilleberg Eiendom AS om salg av Billingstadsletta 17 AS. Dette omfatter næringseiendommen Billingstadsletta 17 med 50 % av aksjene i boligutviklingsprosjektet Kalklindeskogen AS.

Billingstadsletta 17 AS verdsettes gjennom salget til en netto eiendomsverdi på 117 mill. Kjøpesummen for 100 % av aksjene er beregnet til 96,6 mill. etter justering for gjeld og fordringer i selskapet. Det vil foretas en endelig balansejustering pr. 31.3.23.

Lilleberg Eiendom AS eier ca. 60.000 kvm og forvalter ca. 50.000 kvm eiendom hovedsakelig i Oslo, Asker og Bærum. Lilleberg Eiendom AS eier bl.a. Billingstadsletta 19, som er naboeiendommen til Billingstadsletta 17.

ABBH AS vil etter salget av Billingstadsletta 17 AS ha realisert primært alle de gjenværende verdiene i selskapet i tråd med strategien. ABBH AS planlegger å innkalle til ekstraordinær generalforsamling 22.5.23 for å legge frem forslag om utdeling av et ekstra utbytte på 83,0 mill. (NOK 10,55 pr. aksje) i løpet av mai. Resterende midler vil holdes i selskapet frem til april 2024 primært som sikkerhet i forbindelse med det tidligere salget av Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS. Disse frie midlene kan deretter også deles ut til aksjonærene.

Ved spørsmål ta kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post terje.tandberg@abbh.no.

Billingstad, 24. mars 2023

Styret i ABBH AS

TIDSPUNKT FOR UTBYTTEUTDELING

Utbyttet som ble vedtatt på ordinær generalforsamling i ABBH AS 22.2.23 – både kontantutbytte på kr. 1,50 pr. aksje og tingsutbytte i form av Polaris Media-aksjer – vil gå til utdeling fra DNB Aksjonærservice 24.3.23 og være på aksjonærenes VPS-konto innen utgangen av mars 2023.

Billingstad, 6.3.2023

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023

ABBH AS avholdt årets ordinære generalforsamling 22. februar 2023 kl. 15.00. Protokoll fra generalforsamlingen inkludert oversikt over deltagende aksjonærer er tilgjengelig via link under. Det samme gjelder presentasjonen som administrerende direktør Terje Tandberg holdt om selskapets strategi og videre utvikling.

Billingstad, 23.2.2023

Protokoll fra ordinær generalforsamling 22. februar 2023

Presentasjon ordinær generalforsamling 22. februar 2023

BESLUTNING OM UTBYTTE – OG FØRSTE OMSETNINGSDAG FOR AKSJENE I ABBH AS EX. UTBYTTE TORSDAG 23. FEBRUAR 2023

ABBH AS avholdt ordinær generalforsamling 22. februar 2023. Første omsetningsdag for aksjene i ABBH AS ex. utbytte er torsdag 23. februar 2023.

Generalforsamlingen i ABBH AS fattet 22. februar følgende vedtak om årsregnskapet for 2022 og utbytteutdeling:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 godkjennes, herunder utdeling av ordinært utbytte på kr. 1,50 pr. aksje og utdeling av selskapets 931.106 aksjer i Polaris Media ASA med bokført verdi på kr. 51.490.162 som tingsutbytte, rundet ned til nærmeste hele aksje.»

Våre aksjonærer vil for hver aksje de eier i ABBH AS motta 0,119 Polaris Media-aksje som tingsutbytte. Med siste omsetningskurs for Polaris Media-aksjen på kr. 50,00 på tidspunktet for generalforsamlingen tilsvarer dette et utbytte på kr. 5,93 pr. ABBH-aksje. Totalt utbytte for ABBH AS blir således kr. 1,50 pr. aksje i ordinært utbytte og kr. 5,93 pr. aksje i tingsutbytte.

Billingstad, 22.2.2023

Styret i ABBH AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS 22. februar 2023 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Registrering starter kl. 14.45.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen av styrets leder. Valg av møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden. Valg av aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2022, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag til utdeling av kr. 1,50 pr. aksje i ordinært utbytte og utdeling av selskapets 931.106 aksjer i Polaris Media ASA som tingsutbytte

4. Valg av styre

5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer

8. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig som PDF-filer under.

I tråd med selskapets vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no, og vil bli tilsendt de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) dagen før generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet pr. e-post til investor@budstikka.no , alternativt pr. post til selskapet eller levert i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad, innen 21. februar 2023.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling ordinær generalforsamling 22022023

Vedlegg 1 – Påmelding

Vedlegg 2A – Fullmakt med stemmeinstruks

Vedlegg 2B – Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Underlag sak 3

Vedlegg 4 – Underlag sak 4-8

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I ABBH AS VED INNGANGEN TIL 2023

Et godt nytt år ønskes aksjonærene i ABBH AS. Under følger en kort oppdatering ved inngangen til 2023.

Reguleringsplanen for Billingstadsletta 17 med boligutviklingsprosjektet Kalklindeskogen AS, hvor vi eier 50 %, ble 13.12.22 endelig vedtatt av kommunestyret i Asker. Det gjør at boligprosjektet er godkjent for utbygging av 33 leiligheter i 2 boligenheter a 4 etasjer. Dette er et viktig skritt i arbeidet med å realisere eiendomsverdiene våre.

Den godkjente reguleringsplanen utøser delbetaling på NOK 9,6 mill. fra vår 50 % partner i boligprosjektet. Dette kombinert med selskapets øvrige utvikling gjør at styret i ABBH AS vil foreslå et utbytte på NOK 1,50 pr. aksje (totalt NOK 11,8 mill.) på årets ordinære generalforsamling.

Som informert om i aksjonærmelding 6.10.22 vil styret i ABBH AS også foreslå for den ordinære generalforsamlingen å dele ut våre Polaris-Media-aksjer som tingsutbytte til aksjonærene. Måten utdelingen vil bli gjennomført legges frem for behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamling for 2022 vil bli avholdt 22. februar 2023 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 17.

Arbeidet med å realisere gjenværende verdier i ABBH AS på best mulig måte for aksjonærene i tråd med selskapets strategi fortsetter, og vil bli informert nærmere om på ordinær generalforsamling.

Billingstad, 2. januar 2023

Styret i ABBH AS

INNSIDEMELDING

Styreleder i ABBH AS har solgt 12.397 aksjer til Amble Investment AS. Amble Investment AS eies av Odd Reidar Øie. Sammen med nærstående eier styreleder 1.161.721 aksjer som utgjør en eierandel på 14,76 %.

FORSLAG OM UTDELING AV ABBH AS SINE AKSJER I POLARIS MEDIA SOM TINGSUTBYTTE VIL LEGGES FREM PÅ SELSKAPETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR 2023

ABBH AS eier 931.106 aksjer i Polaris Media. Med de siste dagers kursutvikling på Polaris Media-aksjen er aksjeposten verdt NOK 55-60 mill.

Styret i ABBH AS har besluttet å foreslå for den ordinære generalforsamlingen for 2022 å dele ut Polaris Media-aksjene som tingsutbytte til aksjonærene. Måten utdelingen vil bli gjennomført på vil legges frem for behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamling for 2022 vil bli avholdt 22. februar 2023 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 17.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg (tlf.: 911 05 204, e-post: terje.tandberg@abbh.no).

Billingstad, 6. oktober 2022

Styret i ABBH AS

INNSIDEMELDING – STYRELEDERS ERVERV AV AKSJER

Amble Investment AS, som eies av styreleder Odd Reidar Øie, har i dag kjøpt 386.500 aksjer i ABBH AS, og selskapet har etter handelen 1.152.116 aksjer. Sammen med nærstående har styreleder til sammen 1.161.721 aksjer i selskapet, som utgjør en eierandel på 14,76 %.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2022

ABBH AS avholdt årets ordinære generalforsamling 25. mai 2022 kl. 11.00. Protokoll fra generalforsamlingen inkludert oversikt over deltagende aksjonærer ligger vedlagt (vedlegg 1). Det samme gjør presentasjonen som administrerende direktør Terje Tandberg holdt om selskapets strategi og videre utvikling, jfr. vedlegg 2.

Billingstad, 25.5.2022

Styret i ABBH AS

Vedlegg 1 – Protokoll for ordinær generalforsamling 25. mai 2022

Vedlegg 2 – Presentasjon ordinær generalforsamling 25. mai 2022

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema