Investor relations ABBH AS

 

Regnskap pr. første halvår 2020

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader i 1. halvår 2020 ble 4,0 mill. mot 4,4 mill. i fjor.

Konsernets har hatt kostnader til restrukturering på 0,6 mill. knyttet til sluttavtaler.

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) etter restruktureringskostnader er 3,4 mill. mot 3,7 mill. for samme periode i fjor.

Konsernets resultat før skatt ble i 1.halvår -4,0 mill. mot 7,2 mill. for samme periode i fjor. Verdijustering av aksjeposten i Polaris Media påvirker finansresultatet negativt med -3,2 mill.

Driftsinntektene i konsernet er 2,4 (-3,0 %) mill. under 1.halvår i fjor.
Driftskostnadene er i samme periode redusert med 2,0 (-2,6 %) mill.

Selskapet vil utbetale utbytte på kr. 0,75 som vedtatt på generalforsamling innen 20.9.2020.

Se link til presentasjon og rapport under:

Regnskap pr. 1.halvår 2020

Resultatpresentasjon for 1.halvår 2020

Digitalt aksjonærmøte 25.8.2020

Asker og Bærums Budstikke Holding AS invitere til digitalt aksjonærmøte via Microsoft Teams tirsdag 25.08.2020 kl. 19.00

For påmelding vennligst send epost til investor@budstikka.no.

Påmeldte vil få tilsendt epost med påloggingsinformasjon til møtet.

Innsidemelding

Kavi AS har den 27.4.2020 kjøpt 500 aksjer til kurs kr. 11,80
Kavi AS har den 7.5.2020 kjøpt 700 aksjer til kurs kr 12,00
Kavi AS har den 8.5.2020 kjøpt 850 aksjer til kurs kr 12,00
Kavi AS har den 11.5.2020 kjøpt 160 aksjer til kurs kr 12,00
Vidar Øie Nilsen er styremedlem av Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Vidar Øie Nilsen med nærstående eier etter handlene tilsammen 622.003 aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Innsidemelding

Kavi AS har den 2.4.2020 kjøpt 100 aksjer til kurs kr. 11,-
Vidar Øie Nilsen er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.
Vidar Øie Nilsen med nærstående eier tilsammen 619.793 aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Generalforsamling 2020

Asker og Bærums Budstikke Holding AS gjennomførte ordinær generalforsamling 25.3.2019 som fullmakts-generalforsamling.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2019.

Det påpekes at forutsetningen for utbytte på kroner 0,75 pr. aksje, som først skal utbetales ved utløpet av 6 måneders fristen nedfelt i aksjeloven, er at selskapet har tilstrekkelig likviditet for videre forsvarlig drift til å utbetale utbytte. Den pågående korona-virussituasjonen og effekten av denne er bakgrunnen for denne påpekningen. Dersom ikke denne likviditeten skulle være til stede kan styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling

Utover dette nevnes følgende vedtak:

Valg av styre, styreleder og nestleder
Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS består etter generalforsamlingen av:
Odd R. Øie (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Martin R. Hillestad
Cecilie Staude
Vidar Øie Nilsen – ny
Espen Bergh (ansatt)
Mette Sjølie (ansatt)

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2020 er på kr. 70.000 for styrets leder og kr. 30.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
50 % av brutto styrehonoraret skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS. Erverv av aksjer gjelder kun for styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2020. Dersom styremedlemmer ikke ønsker å erverve aksjer reduseres styrehonoraret til hhv. kr. 35.000 for styreleder og kr. 15.000 for styremedlemmene. Aksjeervervet skal skje gjennom selskapets kjøp av egne aksjer innen utløpet av 2021.

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Lise Cecilie Raanaas Haavind velges til medlemmer av valgkomiteen.
Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Forøvrig fattet generalforsamlingen vedtak i henhold til de forslag som forelå i sakspapirene.

Komplett signert protokoll følger i link under.

Signert protokoll – Generalforsamling 2020

Styret anbefaler for generalforsamlingen å vedta null i utbytte for 2019

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS anbefaler overfor generalforsamlingen 25.3.2020 at utbytte for 2019 settes til null i lys av den pågående koronasmitte-situasjonen.

Forslaget om fullmakt til styret om å kunne beslutte utbytte på et senere tidspunkt foreslås opprettholdt.

MELDING OM INNSIDEHANDEL I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS

Amble Investment AS som eies 99,99% av Odd Reidar Øie har 20.3.2020 kjøpt 100.000 aksjer til kurs 11,60 i Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Amble Investment AS har etter handelen 765.616 aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS. Ny beholding for Odd Reidar Øie med nærstående er 770.050 aksjer. Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Innsidemelding – styremedlemmers erverv av aksjer

1/3-del av brutto styrehonorar vedtatt i generalforsamling 2018 og 2019 med oppgjør i selskapets aksjer

Styremedlemmene Hans Thomas Holbye og Ellen Paulsen i Asker og Bærums Budstikke Holding AS har hver ervervet 2627 aksjer i selskapet til kurs kr. 15,22 pr aksje. Styreleder Odd R. Øie har ervervet 4434 aksjer til kurs kr. 15,03 pr. aksje. Dette som del av vedtak om at minimum 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 og 2019 skal gjøres med oppgjør i selskapets aksjer.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret har tidligere innkalt til ordinær generalforsamling onsdag 25. mars 2020 kl. 1600 i Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua. Styret har kommet til at det ikke er forsvarlig å gjennomføre generalforsamlingen som et fysisk møte i dagens meget krevende koronavirussituasjon.

Sakene som skal behandles på ordinær generalforsamling egner seg for skriftlig behandling og dersom ingen aksjonærer motsetter seg det, vil generalforsamlingen 25. mars 2020 kl. 1600 avholdes uten fysisk møte etter aksjeloven § 5-7. Revisor har ingen innvendinger til slik behandling.
Protokoll fra generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på https://investor.budstikka.no og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

Dersom aksjonærer motsetter seg at generalforsamlingen holdes uten fysisk møte, ber styret om at eventuelle innsigelser fremsettes innen 24. mars 2020. Generalforsamlingen vil da bli omberammet. Styret har vurdert og kommet til at det ikke er forsvarlig at aksjonærene deltar ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Til behandling foreligger:

1 Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,75 pr. aksje i utbytte.

4 Valg av styre, styreleder og nestleder.

5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

7 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

8 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

9 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2019 er tilgjengelig på selskapets aksjonær-sider på: https://investor.budstikka.no.
I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen skjer ved fullmakt, som meldes til selskapet innen 24. mars 2020 pr. e-post til: investor@budstikka.no, eller ved fysisk levering av fullmakt i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Selskapets lokaler er for tiden lukket også i vanlig åpningstid. Vedlagt følger skjema for fullmakt.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Odd R. Øie
sign.
Styrets leder

Innkalling
Fullmakt med stemmeinstruks
Sak 8 – fullmakt til erverv av egne aksjer
Sak 9 – Fullmakt til styret om utdeling av utbytte
Sak 4-5-7 – Valgkomiteens innstilling

Generalforsamling – praktisk gjennomføring

Til aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke Holding AS,

I lys av koronavirussituasjonen vurderer styret løpende hvor og i hvilken form den ordinære generalforsamlingen 25.3 skal gjennomføres. Vi vil legge ut oppdatert informasjon om dette senest en uke før generalforsamlingen, altså 18.3.2020. For de aksjonærer som ikke vil eller kan delta på generalforsamlingen minner vi om aksjonærenes mulighet til å gi nødvendige fullmakter til selskapet eller til en annen deltager på generalforsamlingen.

(Kontaktpersoner: Styreleder Odd R. Øie – 985 59 626, adm. dir. Terje Tandberg – 911 05 204)

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema