Investor relations Budstikka

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din

Link til informasjon om Asker og Bærums Budstikke AS aksjekurs (BUDS) hos www.netfonds.no


hjerte-til-ppt

Asker og Bærums Budstikke skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger, Norges Fondsmeglerforbund og Twitter (#Budstikka).

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i Budstikka-aksjen.


Endringer i selskapsorganisering og ledelsen i Budstikka

Investor-/pressemelding

Endringer i selskapsorganisering og ledelsen i Budstikka

1.Endringer i selskapsstruktur i Asker og Bærums Budstikke

Asker og Bærums Budstikke AS har i 2019 endret selskapsstruktur i tråd med beslutning på ordinær generalforsamling mars 2019. Virksomheten er nå organisert gjennom et holdingselskap som eies av våre nesten 2.000 aksjonærer. Holdingselskapet eier igjen 4 heleide datterselskaper; medievirksomheten Asker og Bærums Budstikke AS (Budstikka), digitalbyrået B17 Media AS, det digitale tjenesteselskapet Tjenestetorget AS og eiendomsselskapet Billingstadsletta 17 AS.
Selskapsstruktur
«Etter hvert som vi har utviklet virksomheten og fått flere ben å stå på er en slik endring av selskapsstrukturen hensiktsmessig» sier styreleder Odd R. Øie, «det gir klarere ansvarsfordeling, tydeligere styring og sterkere fokus på de ulike områdene både internt og eksternt.»

2. Endringer i ledelsen i konsernet
Endring i selskapsstruktur medfører også endringer i ledelsen i virksomheten. Nåværende administrerende direktør Terje Tandberg i Budstikka blir fra 1.1.2020 administrerende direktør i eierselskapet Asker og Bærums Budstikke Holding AS med konsernansvar for å videreutvikle de ulike selskapene.
Fra samme tidspunkt blir nåværende sjefredaktør i Budstikka Kjersti Sortland også administrerende direktør. «Jeg ser frem til å utvikle Budstikka videre sammen med alle dyktige kolleger», sier Kjersti Sortland. «Vi er i en positiv utvikling med god vekst i antall abonnenter, drevet av en sterk digital vekst. Dette skal vi jobbe hardt for å videreføre gjennom å fortsatt levere god journalistikk og samtidig være en relevant markedsplass for våre annonsører»
Lederne i de øvrige selskapene er Ulf Kvalvik i B17 Media AS, Anders Wetting i Tjenestetorget AS, mens eiendomsselskapet ledes direkte av Terje Tandberg.
«Vi har med dette en god plattform og et godt lag på plass for å utvikle oss videre», sier styreleder Odd R. Øie.

Billingstad, 18.11.2019
Odd R. Øie (styreleder)

(Mobil: Odd R. Øie – 985 59 626, Kjersti Sortland – 905 48 968, Terje Tandberg – 911 05 204)

Link til melding i PDF

Resultat pr. 1.halvår 2019

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader i 1. halvår 2019 ble 4,4 mill. mot 7,0 mill. i fjor.

Konsernets har hatt kostnader til restrukturering på 0,7 mill. knyttet til endring i selskapsstrukturen i konsernet.

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) etter restruktureringskostnader er 3,7 mill.

Konsernets resultat før skatt ble i 1.halvår 7,2 mill. mot 11,6 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene i konsernet vokser med 1,4 mill. (1,7 %) mot 1.halvår i fjor.
Driftskostnadene har i samme periode økt med 3,9 mill. (5,4 %).

Se link til presentasjon og rapport under:
Resultat 1.halvår 2019
Resultatpresentasjon 1.halvår 2019

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.AUGUST 2019

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid:        Tirsdag 27. august 2019, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted:     Budstikkas lokaler, Billingstadsletta 17, Billingstad

 Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen:

Asker og Bærums Budstikke AS har nå juridisk gjennomført endringen i konsernets selskapsstruktur som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 26. mars 2019. Det er etablert et holding-/morselskap som igjen eier øvrige selskaper, og den tradisjonelle medievirksomheten eies og drives av nyetablert datterselskap. Som en konsekvens av reorganiseringen foreslås vedtektene i morselskapet endret, se sak 3. Dette er i henhold til det generalforsamlingen ble orientert om.

I tillegg foreslår styret en endring av stemmerettsbegrensningen i § 8, første ledd, se sak 4 med begrunnelse for vedtektsforslaget.

Til behandling på den ekstraordinære generalforsamlingen foreligger:

1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.

Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer.

Forslag om vedtektsendringer er en konsekvens av vedtaket på ordinær generalforsamling 26. mars 2019 om å etablere ny selskapsstruktur for konsernet.

Forslag til vedtektsendringer gjelder § 1 «FORMÅL», § 5 «STYRET» og § 8 «AVSTEMMING», siste avsnitt.

Det er ikke forslag om endringer i øvrige paragrafer i vedtektene.

Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er gjengitt i innkallingen i egen link nederst på siden.

4. Forslag fra styret om endring av § 8 «AVSTEMMING», første avsnitt.

Styret mener forslag til vedtektsendring er en hensiktsmessig tilpasning av avstemmingsreglene innenfor rammen av stemmerettsbegrensningen på 10 %.

Forslaget medfører at aksjonærer som eier inntil 10 % av aksjene kan stemme for sine aksjer uavhengig av fremmøte på generalforsamlingen.

Forslaget fremmes i tillegg til de forslag til vedtektsendringer som følger av endringen i selskapsstruktur.

Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er gjengitt i innkallingen i egen link nederst på siden.

______________________________________________________________________________________________________________

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen vil resultatet for første halvår 2019 bli presentert.

I tillegg blir det orientert om vedtektsendringer i det nye datterselskapet Asker og Bærums Budstikke AS.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 22. august 2019 pr. post, e-post eller faks.

Skjema for påmelding og fullmakt.

  • Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
  • Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Odd R. Øie

sign.
Styrets leder

Linker til innkalling med vedlegg
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Vedlegg 1 – Påmelding
Vedlegg 2 – Fullmaktskjema

Aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er igjen åpnet for handel

Foretaksregisteret har ferdigbehandlet kapitalnedsettelsen, og deretter kapitalutvidelsen, i morselskapet. Dette i tråd med «drop-down-fisjonen» vedtatt på generalforsamling 26.mars 2019.  Aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er nå igjen åpnet for handel.

 

Asker og Bærums Budstikke AS – midlertidig sperring for handel i aksjer i VPS fra 26. juni og en periode inn i juli

Generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke AS besluttet 26. mars 2019 å endre selskapsstruktur gjennom å overføre medievirksomheten til et datterselskap ved såkalt «drop down-fisjon». Dette innebærer at pålydende på aksjene i morselskapet nedskrives ved en fisjon, og deretter oppskrives med tilsvarende beløp etter en trekantfusjon.

På grunn av saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret kan det ta noe tid å få registrert kapitalnedsettelsen og kapitalutvidelsen i morselskapet. Prosessen forutsetter at det ikke skjer eierendringer i Asker og Bærums Budstikke AS fra kapitalnedsettelsen til kapitalutvidelsen.

Asker og Bærums Budstikke AS har derfor bedt kontofører DNB Verdipapirservice om midlertidig sperring for handel i selskapets aksjer i VPS i denne perioden. Det medfører at det ikke kan handles aksjer gjennom VPS fra 26. juni og en periode inn i juli til både kapitalnedsettelsen og kapitalutvidelsen i morselskapet er registrert i Foretaksregisteret.

DNB Verdipapirservice vil heve salgssperren så snart kapitalforhøyelsen er gjennomført.

Utbetaling av utbytte

Til orientering vil utbytte for 2018 bli utbetalt i løpet av juni måned.

Melding om innsidehandel

Amble Investment AS som eies 99,99 % av Odd Reidar Øie har 16.4.19 kjøpt 84.000 aksjer til kurs 15,20 i Asker og Bærums Budstikke AS.
Amble Investment AS har etter handelen 495.616 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel

Johs Hansen Rederi AS har den 10.04.2019 kjøpt 54.653 aksjer.
Johs Hansen Rederi AS har etter dette 398.868 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel

Johs Hansen Rederi AS har i dag kjøpt 307.425 aksjer.
Johs Hansen Rederi AS har etter dette 344.215 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Generalforsamling 2019

Asker og Bærums Budstikke gjennomførte ordinær generalforsamling 26.3.2019.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2018.
Utover dette nevnes følgende vedtak:

Endringer i selskapets vedtekter
Nye vedtekter ligger i link nederst i innlegget

Valg av styre, styreleder og nestleder
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS består etter generalforsamlingen av:
Odd R. Øie (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Ellen Paulsen
Martin R. Hillestad
Cecilie Staude
Espen Bergh (ansatt)
Mette Sjølie (ansatt)

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2019 er på kr. 140.000 for styrets leder og kr. 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
Minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2019 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Erverv av aksjer gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2019.

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Vidar Øie Nilsen velges til medlemmer av valgkomiteen. Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Endring i selskapsstruktur
Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag til endring i selskapsstruktur i tråd med fisjonsplanen med vedlegg, en såkalt «drop down» fisjon.

Komplett protokoll følger i link under. Denne er godkjent og vil bli signert så snart det er praktisk mulig.

Protokoll fra generalforsamling 2019
Vedlegg – fortegnelse over representerte aksjer
Vedlegg – Nye vedtekter etter generalforsamling 2019

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema