Investor relations Budstikka

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din

Link til informasjon om Asker og Bærums Budstikke AS aksjekurs (BUDS) hos www.netfonds.no


hjerte-til-ppt

Asker og Bærums Budstikke skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger, Norges Fondsmeglerforbund og Twitter (#Budstikka).

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i Budstikka-aksjen.


INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.AUGUST 2019

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid:        Tirsdag 27. august 2019, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted:     Budstikkas lokaler, Billingstadsletta 17, Billingstad

 Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen:

Asker og Bærums Budstikke AS har nå juridisk gjennomført endringen i konsernets selskapsstruktur som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 26. mars 2019. Det er etablert et holding-/morselskap som igjen eier øvrige selskaper, og den tradisjonelle medievirksomheten eies og drives av nyetablert datterselskap. Som en konsekvens av reorganiseringen foreslås vedtektene i morselskapet endret, se sak 3. Dette er i henhold til det generalforsamlingen ble orientert om.

I tillegg foreslår styret en endring av stemmerettsbegrensningen i § 8, første ledd, se sak 4 med begrunnelse for vedtektsforslaget.

Til behandling på den ekstraordinære generalforsamlingen foreligger:

1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.

Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer.

Forslag om vedtektsendringer er en konsekvens av vedtaket på ordinær generalforsamling 26. mars 2019 om å etablere ny selskapsstruktur for konsernet.

Forslag til vedtektsendringer gjelder § 1 «FORMÅL», § 5 «STYRET» og § 8 «AVSTEMMING», siste avsnitt.

Det er ikke forslag om endringer i øvrige paragrafer i vedtektene.

Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er gjengitt i innkallingen i egen link nederst på siden.

4. Forslag fra styret om endring av § 8 «AVSTEMMING», første avsnitt.

Styret mener forslag til vedtektsendring er en hensiktsmessig tilpasning av avstemmingsreglene innenfor rammen av stemmerettsbegrensningen på 10 %.

Forslaget medfører at aksjonærer som eier inntil 10 % av aksjene kan stemme for sine aksjer uavhengig av fremmøte på generalforsamlingen.

Forslaget fremmes i tillegg til de forslag til vedtektsendringer som følger av endringen i selskapsstruktur.

Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er gjengitt i innkallingen i egen link nederst på siden.

______________________________________________________________________________________________________________

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen vil resultatet for første halvår 2019 bli presentert.

I tillegg blir det orientert om vedtektsendringer i det nye datterselskapet Asker og Bærums Budstikke AS.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 22. august 2019 pr. post, e-post eller faks.

Skjema for påmelding og fullmakt.

  • Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
  • Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Odd R. Øie

sign.
Styrets leder

Linker til innkalling med vedlegg
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Vedlegg 1 – Påmelding
Vedlegg 2 – Fullmaktskjema

Aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er igjen åpnet for handel

Foretaksregisteret har ferdigbehandlet kapitalnedsettelsen, og deretter kapitalutvidelsen, i morselskapet. Dette i tråd med «drop-down-fisjonen» vedtatt på generalforsamling 26.mars 2019.  Aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er nå igjen åpnet for handel.

 

Asker og Bærums Budstikke AS – midlertidig sperring for handel i aksjer i VPS fra 26. juni og en periode inn i juli

Generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke AS besluttet 26. mars 2019 å endre selskapsstruktur gjennom å overføre medievirksomheten til et datterselskap ved såkalt «drop down-fisjon». Dette innebærer at pålydende på aksjene i morselskapet nedskrives ved en fisjon, og deretter oppskrives med tilsvarende beløp etter en trekantfusjon.

På grunn av saksbehandlingstiden i Foretaksregisteret kan det ta noe tid å få registrert kapitalnedsettelsen og kapitalutvidelsen i morselskapet. Prosessen forutsetter at det ikke skjer eierendringer i Asker og Bærums Budstikke AS fra kapitalnedsettelsen til kapitalutvidelsen.

Asker og Bærums Budstikke AS har derfor bedt kontofører DNB Verdipapirservice om midlertidig sperring for handel i selskapets aksjer i VPS i denne perioden. Det medfører at det ikke kan handles aksjer gjennom VPS fra 26. juni og en periode inn i juli til både kapitalnedsettelsen og kapitalutvidelsen i morselskapet er registrert i Foretaksregisteret.

DNB Verdipapirservice vil heve salgssperren så snart kapitalforhøyelsen er gjennomført.

Utbetaling av utbytte

Til orientering vil utbytte for 2018 bli utbetalt i løpet av juni måned.

Melding om innsidehandel

Amble Investment AS som eies 99,99 % av Odd Reidar Øie har 16.4.19 kjøpt 84.000 aksjer til kurs 15,20 i Asker og Bærums Budstikke AS.
Amble Investment AS har etter handelen 495.616 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel

Johs Hansen Rederi AS har den 10.04.2019 kjøpt 54.653 aksjer.
Johs Hansen Rederi AS har etter dette 398.868 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel

Johs Hansen Rederi AS har i dag kjøpt 307.425 aksjer.
Johs Hansen Rederi AS har etter dette 344.215 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Generalforsamling 2019

Asker og Bærums Budstikke gjennomførte ordinær generalforsamling 26.3.2019.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2018.
Utover dette nevnes følgende vedtak:

Endringer i selskapets vedtekter
Nye vedtekter ligger i link nederst i innlegget

Valg av styre, styreleder og nestleder
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS består etter generalforsamlingen av:
Odd R. Øie (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Ellen Paulsen
Martin R. Hillestad
Cecilie Staude
Espen Bergh (ansatt)
Mette Sjølie (ansatt)

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2019 er på kr. 140.000 for styrets leder og kr. 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
Minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2019 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Erverv av aksjer gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2019.

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Vidar Øie Nilsen velges til medlemmer av valgkomiteen. Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Endring i selskapsstruktur
Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag til endring i selskapsstruktur i tråd med fisjonsplanen med vedlegg, en såkalt «drop down» fisjon.

Komplett protokoll følger i link under. Denne er godkjent og vil bli signert så snart det er praktisk mulig.

Protokoll fra generalforsamling 2019
Vedlegg – fortegnelse over representerte aksjer
Vedlegg – Nye vedtekter etter generalforsamling 2019

Utbytte kr. 1,00,- og første dag eksklusiv rett til utbytte 27 mars 2019

26 mars 2019 ble det avholdt generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS.
Generalforsamlingen vedtok utbytte på kr. 1,00,- pr. aksje.
27 mars.2019 er første dag eksklusiv rett til utbytte. Protokoll fra generalforsamling distribueres digitalt når denne foreligger.

Forslag til endring av selskapsstruktur – Sak 12 på Generalforsamling

Asker og Bærums Budstikke AS har gjennom årene utviklet ulike virksomheter/selskaper for å øke verdiskaping i konsernet og bidra til økte verdier for aksjonærene. Som en forsterking og synliggjøring av dette foreslår styret i Asker og Bærums Budstikke AS nå å etablere en selskapsstruktur med et rendyrket morselskap som igjen eier de ulike driftsselskapene.

I dag er Asker og Bærums Budstikke både et medieselskap og et eierselskap. Styret foreslår å overføre medievirksomheten, dvs. avisen «Budstikka» og nettstedet «Budstikka.no», til et nytt heleid datterselskap. Det nye datterselskapet som skal inneholde medievirksomheten vil fortsatt hete Asker og Bærums Budstikke AS, mens det nye eierselskapet foreslås å hete Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Begrunnelsen for at styret foreslår en slik omorganisering er:
• Synliggjøre verdiene som utvikles i de ulike selskapene og for konsernet som helhet
• Øke fokus på hver enkelt virksomhet/selskap for å øke inntjening og verdiskapning i de ulike enhetene
• Bedre og mer relevant kompetanse i styringen av de ulike enhetene
• Riktigere kostnadsfordeling mellom de ulike virksomhetene/selskapene
• Tydeliggjøre hvorvidt konserninterne tjenester er kostnadseffektive

I forbindelse med fisjonsplanen er det foretatt en ekstern verdivurdering av Asker og Bærums Budstikke AS.
Denne viser en samlet verdi verdi på kr. 171,9 mill for selskapet som tilsvarer kr. 21,84 pr. aksje.

Teknisk skjer overføringen til datterselskapet gjennom:
– Fisjon av Asker og Bærums Budstikke AS, hvor pålydende på samtlige aksjer nedskrives. Ved fisjonen vil vedtektene i Asker og Bærums Budstikke AS § 2 endres til å lyde:
«Selskapet har en aksjekapital på kr. 6.688.569,- fordelt på 7.868.905 aksjer á kr. 0,85. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.»
Aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke får ved fisjonen aksjer i et nyetablert selskap, ABBH I AS, i samme forhold som de har eid aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.
– ABBH I AS innfusjoneres umiddelbart etter ovennevnte fisjon i et annet heleid datterselskap av Asker og Bærums Budstikke, ABBH II AS, og aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke AS får ved denne fusjonen ombyttet aksjene i ABBH I AS med aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Denne fusjonen innebærer at vedtektene i Asker og Bærums Budstikke AS § 2 endres til å lyde:
«Selskapet har en aksjekapital på kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer á kr. 1. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.»
Etter fusjonen vil derfor aksjonæren i Asker og Bærums Budstikke AS få samme antall aksjer og med samme pålydende som de hadde før fusjonen.
Å gjennomføre fisjonen på denne måten er økonomisk mest gunstig for konsernet.

Vedlegg til sak 12
Fisjonsplan
Redegjørelse for fisjonsplan
Rapport fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS
Verdivurdering
Revisors uttalelse

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema