Investor relations Budstikka

 

Klikk her for å registrere e-post adressen din

Link til informasjon om Asker og Bærums Budstikke AS aksjekurs (BUDS) hos www.netfonds.no


hjerte-til-ppt

Asker og Bærums Budstikke skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger, Norges Fondsmeglerforbund og Twitter (#Budstikka).

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i Budstikka-aksjen.


Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke

Johs. Hansen Rederi AS har solgt 367.571 aksjer i Budstikka til henholdsvis Peder Røhne Figenbaum (183.786 aksjer) og Marianne Røhne Figenbaum (183.785 aksjer).
Johs. Hansen Rederi AS har etter dette ingen aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke

Amble Investment AS har 28.3.18 solgt 150.000 aksjer til kurs 14,10.
Ny beholding er 441.616 aksjer. Odd Reidar Øie eier 99,98% av selskapet Amble Investment AS.
Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke

Odd Reidar Øie har den 26.3.18 solgt 29.114 aksjer til kurs 14,10. Nærstående Inger Nilsen har samme dag solgt 5.080 aksjer til kurs 14,10.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 591.616 aksjer.

Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke AS

Generalforsamling 2018

Asker og Bærums Budstikke gjennomførte ordinær generalforsamling 20.3.2018.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2017.
Utover dette nevnes følgende vedtak:

Sak 2. Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Sak 7.Odd R. Øie, Hans Thomas Holbye, Ellen Paulsen, Lucas Weldeghebriel og Cecilie Staude velges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Odd R. Øie velges som styrets leder og Hans Thomas Holbye velges som nestleder.

Sak 8. Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2018 er på kr. 140.000 for styrets leder og kr. 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.

Minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Erverv av aksjer gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2018.

Sak 10. Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Vidar Øie Nilsen velges til medlemmer av valgkomiteen. Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Sak 11. Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

  1. Fullmakten gjelder fra 20. mars 2018 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 20. september 2019.
  2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 2.360.671.
  3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
  4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter forøvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.

Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.

Under følger link til Protokoll og liste over representerte aksjer:

Protokoll 2018
Vedlegg til protokoll 2018
Presentasjon Generalforsamling 2018
 

Siste handledag inklusiv rett til utbytte

Det vil bli avholdt generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS den 20. mars 2018.
Til behandling foreligger forslag om utbytte på kr 0,50,-pr. aksje.
Siste handledag inklusive rett til utbytte er 20. mars 2018. Første handledag eksklusive rett til utbytte er 21. mars 2018.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS
Tid: Tirsdag 20. mars 2018, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30
Sted: Bærum Kulturhus, Foajescenen, Claude Monets allé 27, Sandvika

Til behandling foreligger:
Sak 1
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,50 pr. aksje i utbytte.

Sak 2
Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Sak 3
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om at vedtektenes § 10 «Avstemming» endres slik at gjeldende stemmerettighetsbegrensning endres til å gjelde 10 % av selskapets aksjer, og ikke 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Sak 4
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om at vedtektenes § 6 «Valg av styre» utgår, slik at valgkomiteen oppheves. Styret anbefaler forslag til vedtektsendring.

Sak 5
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om endringer i vedtektenes § 5 «Styret» hvor gjeldende krav til bosted for aksjonærvalgte styremedlemmer foreslås opphevet, og gjeldede funksjonstid for styrets medlemmer og varamedlemmer foreslås endret til ett år.

Sak 6
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling.

Sak 7
Valg av styre, styreleder og nestleder.

Sak 8
Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Sak 9
Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Sak 10
Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

Sak 11
Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

Vedlegg
Innkalling til generalforsamling 2018
Påmelding til generalforsamling
Fullmaktskjema
Sak 1 – Årsregnskap Asker og Bærums Budstikke 2017
Sak 2 – Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utbytte
Sak 3 – Forslag om endringer i vedtektenes § 10 Avstemming
Sak 4 – Forslag om at vedtektenes § 6 Valg av styre utgår
Sak 5 – Forslag om endringer i vedtektenes § 5 Styret
Sak 6 – Brev fra Remidex Norge AS v/ John Erik Løken
Sak 7, 8 og 10 – Valgkomiteens innstilling
Sak 8 – Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Sak 11 – Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer
Brev av 2.1.2018 fra John Erik Løken ang. vedtektsendringer
Zipfile – Alle saksdokumenter

Årsregnskap 2017 for Asker og Bærums Budstikke AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS har behandlet årsregnskapet for 2017.
Godkjent årsregnskap med styrets årsberetning legges i egen link i dette innlegget.

«Konsernet oppnådde i 2017 et årsresultat før skattekostnad på 5,2 (-4,4) mill. Driftsinntektene ble på 153,9 (156,4) mill. for videreført virksomhet. Brutto driftsresultat (EBITDA) ble 12,0 mill. som gir en margin på 7,8 %. Netto driftsresultat (EBIT) ble på 6,4 (-4,9) mill. Netto driftsmargin før restruktureringskostnader ble 4,2 (2,8) %. Finansresultatet for konsernet ble på -1,2 (+0,5) mill. Ytterligere nedskrivning av aksjeposten i Polaris Media AS til markedsverdi er bakgrunnen for det negative finansresultatet.»

«Morselskapets brutto driftsresultat (EBITDA) ble 4,3 mill. som gir en margin på 3,8 %. Netto driftsresultat i morselskapet ble 1,9 (-10,7) mill. Driftsinntektene ble 113,0 (117,4) mill. Brukerinntektene (abonnement og løssalg) økte i 2017 med 1,6 mill. gjennom en kombinasjon av kraftig vekst i digitale abonnenter etter innføring av brukerbetaling for nettavisen fra 2. oktober 2017, samt pristilpasninger. Samlede reklameinntekter gikk ned med 5,5 (11,1) mill. mot fjoråret, og endte på 56,5 (62,0) mill. som er en nedgang på 8,8 %.

Driftskostnadene for 2017 ble 111,1 (128,1) mill., som er en reduksjon på 17,0 mill. (-13,3 %). Selskapet avsatte i 2016 kostnader til restrukturering på 9,2 mill. Sammenlignbare driftskostnader (før restrukturering) er i 2017 redusert med 7,7 mill. som representerer en reduksjon på -6,5 %.»

Årsregnskap Asker og Bærums Budstikke AS – 2017

Forslag til utbytte – Asker og Bærums Budstikke AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS besluttet på styremøte 13.12.2017, å foreslå for generalforsamlingen 20.3.2018, et utbytte på kr. 0,50 pr. aksje. Totalt ca. kr. 3,9 mill.
Styret vil også foreslå for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Ligningskurs pr. aksje kr. 12,03

Ligningskurs pr. aksje i Asker og Bærums Budstikke AS pr. 01.01.2017 er kr 12,03.
Jf. skatteloven § 4-12 skal ikke-børsnotert aksje verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret. Ligningskurs rapporteres via VPS til alle aksjonærer.

Salg av egne aksjer til ansatte

Asker og Bærums Budstikke AS har 1. desember 2017 solgt 13 816 egne aksjer til 17 ansatte.
Aksjene er solgt til kurs 14,94 per aksje (inkl. 20 % rabatt).
Tilbudet om kjøp av rabatterte aksjer gikk til alle ansatte. Følgende innsidere og ledende ansatte har tegnet seg:

Terje Tandberg 1004 aksjer – innsider
Kjersti Sortland 400 aksjer – innsider
Mette Sjølie 1004 aksjer – innsider
Dag Otter Johansen 1004 aksjer
Trond Jørgensen 400 aksjer
Jørgen Dahl Kristensen 1004 aksjer
Ulf Kvalvik 930 aksjer

Etter transaksjonen har selskapet ingen egne aksjer.
Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til økonomisjef Anders Sørensen, mobil 91 24 22 21

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema