Investor relations Budstikka

 

Link til informasjon om Asker og Bærums Budstikke AS aksjekurs (BUDS) hos www.netfonds.no


Asker og Bærums Budstikke skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger, Norges Fondsmeglerforbund og Twitter (#Budstikka).

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i Budstikka-aksjen.


Resultat pr. 2.tertial 2016

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 2. tertial 2016 ble 0,2 mill. mot 2,6 mill. i fjor.
Konsernets brutto driftsresultat hittil i år er 1,3 mill. mot 4,2 mill. for samme periode i fjor.

Konsernets resultat før skatt ble i 2.tertial 0,2 mill. mot 1,5 mill. for samme periode i fjor.
Konsernets resultat før skatt er hittil i år på -9,5 mill. mot 3,3 mill. for samme periode i fjor. Årets resultat inkluderer restruktureringskostnader fra 1.tertial på 9,2 mill.

Driftsinntektene i konsernet er redusert med 0,1 mill. (-0,1 %) mot 2.tertial i fjor.
Driftsinntektene hittil i år er 1,0 mill. (-0,9 %) mot samme periode i fjor.

Tertialrapport
Resultatpresentasjon

20.9.2016 Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

I forbindelse med selskapets videresalg av egne aksjer har følgende innsidere kjøpt aksjer:

Amble Investment AS som eier 312.637 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 473.799 aksjer.
Ny beholdning for Amble Investment AS er 786.436 aksjer.
Odd Reidar Øie med øvrige nærstående har kjøpt 4.914 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Amble Investment AS og eier 99,99 % av utstående aksjer i selskapet.
Ny totalbeholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 794.601 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Johs. Hansen Rederi AS som eier 181.602 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 66.624 aksjer.
Ny beholdning for Johs. Hansen Rederi AS er 248.226 aksjer.
Brif AS som eier 166.161 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 61.020 aksjer.
Ny beholdning for Brif AS er 227.181 aksjer.
Ojaf AS som eier 90.431 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 33.206 aksjer.
Ny beholdning for Brif AS er 123.637 aksjer.
Hans Thomas Holbye er daglig leder i Johs. Hansen Rederi AS og Ojaf AS samt styremedlem i Brif AS.
Ny totalbeholdning for Hans Thomas Holbye med nærstående er 599.044 aksjer.
Hans Thomas Holbye er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Terje Tandberg som eier 1.274 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 233 aksjer.
Ny beholdning for Terje Tandberg er 1.507 aksjer.
Terje Tandberg er administrerende direktør i Asker og Bærums Budstikke AS.

Kjersti Sortland som eier 508 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 200 aksjer.
Ny beholdning for Kjersti Sortland er 708 aksjer.
Kjersti Sortland er ansvarlig redaktør i Asker og Bærums Budstikke AS.

Jørgen Dahl Kristensen som eier 558 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 102 aksjer.
Ny beholdning for Jørgen Dahl Kristensen er 660 aksjer.
Jørgen Dahl Kristensen er redaksjonsjef i Asker og Bærums Budstikke AS.

Videresalg av egne aksjer – resultat etter tegningsperiode

Tegningsperioden for å kjøpe aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS utløp 14.september 2016 og resultatet fra tegningen foreligger.

Det ble godkjent 392 tegninger som til sammen tegnet 1.811.152 aksjer.
1.220.730 aksjer er lagt ut for salg og det ble således overtegnet med 590.422 aksjer.

Tildelingsbrev blir sendt ut pr. post den 16.september 2016, oppgjør for tildelte aksjer blir gjennomført 20.september 2016 og ombytte av aksjer vil tidligst skje 21.september 2016.

Videresalg av selskapets egne aksjer til eksisterende aksjonærer

Asker og Bærums Budstikke AS vil i perioden f.o.m. 24.august 2016 t.o.m. 14.september 2016 gjennomføre videresalg av 1.220.730 egne aksjer til eksisterende aksjonærer, dette i henhold til Registreringsprospekt (se link under). Registreringsprospekt samt Tegningsblankett er tilsendt berettigede aksjonærer i selskapet pr. post.

Registreringsprospekt
Tegningsblankett

Det gis anledning til å tegne for kjøp av aksjer via VPS nettbaserte tegningssystem.
Link til nettbasert tegningsskjema i VPS finnes her:
Link – VPS nettbaserte tegningssystem

Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer fra Amedia er i dag formelt gjennomført

Tilbakekjøpet av 31,46 % av selskapets egne aksjer fra Amedia er i dag gjennomført ref. pressemelding av 1.juli.2016. Det ble den 1.juli.2016 inngått kjøpsavtale mellom Asker og Bærums Budstikke AS og Amedia Lokal AS om kjøp av 3.051.825 aksjer (tilsvarende 31,46 %) til pris kr 13,11 pr. aksje, totalt kr 40.000.000. Transaksjonen er i dag gjennomført og aksjene er i selskapets eie.

Asker og Bærums Budstikke kjøper Amedias aksjepost

PRESSEMELDING 1. JULI 2016

Asker og Bærums Budstikke har i dag kjøpt aksjeposten til selskapets største aksjonær, Amedia. Posten utgjør 31,5 prosent av selskapets aksjer og er verdsatt til 40 millioner kroner, eller kroner 13,11 pr aksje.
«Da det tidligere i år ble klart at aksjeposten til Amedia kunne bli solgt, bestemte Asker og Bærums Budstikke seg for å legge inn et bud på aksjene. Vi er nå blitt enig om en avtale vi mener vil bidra til å øke aksjonærverdiene i selskapet. Det skyldes at verdiene som ligger i selskapet er høyere enn det aksjekursen gir uttrykk for,» sier administrerende direktør Terje Tandberg i Asker og Bærums Budstikke.
Asker og Bærums Budstikke har et spredt lokalt eierskap, som gjennom generalforsamlingen tidligere i år, ga bred støtte til et mulig tilbakekjøp av aksjeposten til Amedia. Tandberg opplyser at de 2200 øvrige aksjonærene i selskapet nå vil få tilbud om å kjøpe deler av den aksjeposten selskapet nå har kjøpt fra Amedia, til samme kurs som selskapet har kjøpt den for.
Konsernsjef Are Stokstad i Amedia begrunner salget av aksjeposten med at Amedias eierskap i lang tid har vært en ren finansiell investering, og med at selskapets stemmerettsbegrensninger har begrenset Amedias eiermessige innflytelse i selskapet: «Vi har på denne bakgrunn stilt oss positivt til å avvikle vårt eierskap. Vi er nå blitt enig om en pris på aksjeposten på et fornuftig nivå. Transaksjonen bidrar til en god eiermessig løsning i Asker og Bærums Budstikke og er både til selskapets, de øvrige aksjonærenes og Amedias beste,» sier Stokstad.

Amedia og Asker og Bærums Budstikke har lenge hatt et omfattende forretningsmessig og strategisk samarbeid innenfor trykk, distribusjon, kundesenter, annonsesalg, om utviklingstjenester som innloggingsløsningen aID og tekniske publiseringsløsninger. Dette samarbeidet vil ikke bli berørt av salget av aksjeposten, og vil bli videreført, bekrefter konsernsjef Are Stokstad og administrerende direktør Terje Tandberg.

«Dette er et samarbeid som ikke er knyttet til den eierposisjonen vi har hatt. Vi ser derfor fram til å fortsette det langvarige og gode samarbeidet vi har hatt med Budstikka,» sier Are Stokstad.

Administrerende direktør Terje Tandberg understreker viktigheten av at det gode samarbeidet mellom Budstikka og Amedia fortsetter. «Amedia leverer kvalitativt gode tjenester som er viktig for vår videre utvikling på sentrale områder. Vi er derfor svært opptatt av å ta vare på og utvikle det forretningsmessige og strategiske samarbeidet vi har hatt også etter at Amedia trekker seg ut som eier,» sier Tandberg.

Kontaktpersoner:
Terje Tandberg, adm. dir. I Asker og Bærums Budstikke: tlf: 911 05 204
Are Stokstad, konsernsjef i Amedia: tlf: 911 91 175

Resultat pr. 1. tertial 2016

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) før restruktureringskostnader i 1. tertial 2016 ble 1,0 mill. mot 1,6 mill. i fjor. Det er i 1.tertial kostnadsført kostnader til restrukturering på 9,2 mill. Resultat før skatt ble på -9,8 mill. mot 0,2 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene er redusert med 0,9 mill. (-1,7 %) mot i fjor samtidig som kostnader før restrukturering er redusert med 0,3 mill. (-0,6 %).
Finansresultatet er i 1.tertial på 0,1 mill.

Tertialrapport
Resultatpresentasjon

Generalforsamlingen vedtok utbytte på kr. 1,50 pr. aksje

I Asker og Bærums Budstikkes ordinære generalforsamling 25. april 2016 ble det vedtatt å utbetale kr. 1,50 pr. aksje i utbytte for 2015. Utbetaling av utbytte skjer senest 30. juni 2016

Første handledag uten rett til utbytte
Vi minner om at handler i Asker og Bærums Budstikkes aksjer (BUDS) fra og med 26. april 2016 ikke gir rett til utbytte for 2015.

Valg av styre
Hans Thomas Holbye, Karl Gunnar Opdal og Hanne Cappelen ble gjenvalgt for en periode på 2 år.
Gislaug Rydland ble gjenvalgt som styrets leder og Hans Thomas Holbye ble gjenvalgt som nestleder.

Valgkomité
Valgkomiteens leder Per Bjørnsen stilte ikke til gjenvalg.
Kari Øie Nilsen ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin egen leder.

Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet vedtak om å gi styret følgende fullmakt til erverv av egne aksjer:

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:
1. Fullmakten gjelder fra 25. april 2016 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 25. oktober 2017.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 4.850.000.
3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked
og ved direkte henvendelser. Styret beslutter forøvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.
5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.

Protokoll fra generalforsamlingen kan lastes ned under
Protokoll
Vedlegg til protokoll – fortegnelse over møtte aksjonærer

Presentasjon fra generalforsamlingen

Innkalling til ordinær generalforsamling 2016

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid: Mandag 25. april 2016, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30
Sted: Bærum Kulturhus, Foajescenen, Claude Monets allé 27, Sandvika

Det blir ingen servering av middag ved årets generalforsamling.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av utbytte på kr. 1,50 pr. aksje

Sak 2 Valg av styre, styreleder og nestleder

Sak 3 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Sak 4 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Sak 5 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse

Sak 6 Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Budstikkas stipendier og hedersbevisninger for 2015 deles ut under generalforsamlingen.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2015 er tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet: http://investor.budstikka.no

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet
på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Asker og Bærums Budstikke AS har en aksjekapital på NOK 9.700.000 fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 20. april 2016 pr. post, e-post eller faks. Vedlagt følger skjema for påmelding og fullmakt.
– Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
– Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

Med vennlig hilsen
Asker og Bærums Budstikke AS

Gislaug Rydland
Styrets leder

Vedlegg til innkallingen

Innkalling
Påmeldingsskjema
Fullmaktsskjema
Sak 6 – Fullmakt til erverv av egne aksjer
Valgkomiteens innstilling
Årsregnskap 2015

Årsregnskap for 2015 med resultatpresentasjon – Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS har lagt frem selskapets årsregnskap for 2015. Under følger lenke til regnskap og presentasjon.

Årsresultat 2015 – presentasjon

Årsregnskap 2015

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema