Investor relations Budstikka

 

Link til informasjon om Asker og Bærums Budstikke AS aksjekurs (BUDS) hos www.netfonds.no


Asker og Bærums Budstikke skal gi aksjemarkedet relevant og utfyllende informasjon som grunnlag for en korrekt verdisetting av aksjen. Selskapet vil legge vekt på en åpen dialog med aksjemarkedet og media gjennom avholdelse av resultatpresentasjoner, publisering av informasjon på selskapets Investor Relations-sider og varsling av nyheter gjennom pressemeldinger, Norges Fondsmeglerforbund og Twitter (#Budstikka).

Vår Investor Relations-tjeneste skal gi pålitelig og korrekt informasjon om selskapets virksomhet og finansielle utvikling, og er et viktig kontaktpunkt ovenfor aksjonærer, investorer og analytikere som ønsker å følge utviklingen i Budstikka-aksjen.


Årsregnskap for 2016 med resultatpresentasjon – Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS har lagt frem selskapets årsregnskap for 2016. Under følger lenke til regnskap og presentasjon.

Årsresultat 2016 – presentasjon

Årsregnskap 2016

Ligningskurs pr. aksje kr 15,29

Ligningskurs pr. aksje i Asker og Bærums Budstikke AS pr. 01.01.2016 er kr 15,29.
Jf. skatteloven § 4-12 skal ikke-børsnotert aksje verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret. Ligningskurs rapporteres via VPS til alle aksjonærer
Ligningskurs pr. aksje er justert for effekter knyttet til kjøp og salg av egne aksjer i 2016.

AVVIKLING AV VIRKSOMHETEN I EKSTRAHJELP AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS har besluttet å avvikle virksomheten i det heleide datterselskapet Ekstrahjelp AS pr. 31.12.2016. Forretningsideen til Ekstrahjelp har vært å utvikle en jobbportal for ungdom, hvor ungdom kunne finne deltidsjobber i sitt nærområde. Tjenesten har vært populær blant ungdom med over 50.000 registrerte ungdomsprofiler. Imidlertid har selskapet ikke lykkes i å utvikle inntektssiden for tjenesten i tilstrekkelig grad. Styret finner derfor ikke grunnlag for videre drift av Ekstrahjelp AS. Selskapet er verdsatt til 0 i konsernets balanse, og driftskostnader er tatt løpende over driften. Avviklingskostnader vil avsettes i regnskapet for 2016.

Billingstad, 16.12.2016
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS

STYRETS VURDERING OM UTBYTTE FOR 2016 OG AMORTISERING AV AKSJER

I Asker og Bærums Budstikke AS sin tertialrapport for perioden 1. januar. – 31. august 2016 datert 28. september 2016 skriver styret under kapittelet «Aksjonærforhold» bl.a. følgende:

«Selskapet eide pr. 31.8.16 3.068.841 egne aksjer. 1.220.730 aksjer (40 % av tilbakekjøpte aksjer fra Amedia) er videresolgt til eksisterende aksjonærer i september 2016. Salget av aksjer ble overtegnet med 590.422 aksjer og totalt ble 371 aksjonærer tildelt aksjer.
De gjenværende 1.831.095 aksjer (60 % av tilbakekjøpte aksjer fra Amedia) blir holdt i selskapets eie frem til generalforsamling 2017 hvor disse vil bli foreslått amortisert.»

Selskapets gjenværende 1.831.095 aksjer er kjøpt for NOK 24 mill., som utgjør NOK 2,47 pr. aksje før amortisering. En amortisering vil medføre at aksjekapitalen blir nedskrevet, slik at ny aksjekapital i selskapet blir (9.700.000-1.831.095) = 7.868.905 aksjer hver pålydende NOK 1, som gir en ny aksjekapital på NOK 7.868.905. De 1.831.095 aksjene utgjør 18,9 % av aksjekapitalen før nedskrivning. En slik nedskrivning vil ha som konsekvens at hver enkelt aksjonærs andel av selskapets aksjekapital øker med 18,9 %.

Med bakgrunn i at en amortisering vil øke verdiene til aksjonærene med 18,9 % (NOK 2,47 pr. aksje ut fra dagens aksjekapital) vil styret vurdere å ikke foreslå utbytte til aksjonærene på generalforsamlingen i 2017.

Billingstad, 16.12.2016
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS

Resultat pr. 2.tertial 2016

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 2. tertial 2016 ble 0,2 mill. mot 2,6 mill. i fjor.
Konsernets brutto driftsresultat hittil i år er 1,3 mill. mot 4,2 mill. for samme periode i fjor.

Konsernets resultat før skatt ble i 2.tertial 0,2 mill. mot 1,5 mill. for samme periode i fjor.
Konsernets resultat før skatt er hittil i år på -9,5 mill. mot 3,3 mill. for samme periode i fjor. Årets resultat inkluderer restruktureringskostnader fra 1.tertial på 9,2 mill.

Driftsinntektene i konsernet er redusert med 0,1 mill. (-0,1 %) mot 2.tertial i fjor.
Driftsinntektene hittil i år er 1,0 mill. (-0,9 %) mot samme periode i fjor.

Tertialrapport
Resultatpresentasjon

20.9.2016 Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

I forbindelse med selskapets videresalg av egne aksjer har følgende innsidere kjøpt aksjer:

Amble Investment AS som eier 312.637 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 473.799 aksjer.
Ny beholdning for Amble Investment AS er 786.436 aksjer.
Odd Reidar Øie med øvrige nærstående har kjøpt 4.914 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Amble Investment AS og eier 99,99 % av utstående aksjer i selskapet.
Ny totalbeholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 794.601 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Johs. Hansen Rederi AS som eier 181.602 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 66.624 aksjer.
Ny beholdning for Johs. Hansen Rederi AS er 248.226 aksjer.
Brif AS som eier 166.161 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 61.020 aksjer.
Ny beholdning for Brif AS er 227.181 aksjer.
Ojaf AS som eier 90.431 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 33.206 aksjer.
Ny beholdning for Brif AS er 123.637 aksjer.
Hans Thomas Holbye er daglig leder i Johs. Hansen Rederi AS og Ojaf AS samt styremedlem i Brif AS.
Ny totalbeholdning for Hans Thomas Holbye med nærstående er 599.044 aksjer.
Hans Thomas Holbye er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Terje Tandberg som eier 1.274 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 233 aksjer.
Ny beholdning for Terje Tandberg er 1.507 aksjer.
Terje Tandberg er administrerende direktør i Asker og Bærums Budstikke AS.

Kjersti Sortland som eier 508 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 200 aksjer.
Ny beholdning for Kjersti Sortland er 708 aksjer.
Kjersti Sortland er ansvarlig redaktør i Asker og Bærums Budstikke AS.

Jørgen Dahl Kristensen som eier 558 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 102 aksjer.
Ny beholdning for Jørgen Dahl Kristensen er 660 aksjer.
Jørgen Dahl Kristensen er redaksjonsjef i Asker og Bærums Budstikke AS.

Videresalg av egne aksjer – resultat etter tegningsperiode

Tegningsperioden for å kjøpe aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS utløp 14.september 2016 og resultatet fra tegningen foreligger.

Det ble godkjent 392 tegninger som til sammen tegnet 1.811.152 aksjer.
1.220.730 aksjer er lagt ut for salg og det ble således overtegnet med 590.422 aksjer.

Tildelingsbrev blir sendt ut pr. post den 16.september 2016, oppgjør for tildelte aksjer blir gjennomført 20.september 2016 og ombytte av aksjer vil tidligst skje 21.september 2016.

Videresalg av selskapets egne aksjer til eksisterende aksjonærer

Asker og Bærums Budstikke AS vil i perioden f.o.m. 24.august 2016 t.o.m. 14.september 2016 gjennomføre videresalg av 1.220.730 egne aksjer til eksisterende aksjonærer, dette i henhold til Registreringsprospekt (se link under). Registreringsprospekt samt Tegningsblankett er tilsendt berettigede aksjonærer i selskapet pr. post.

Registreringsprospekt
Tegningsblankett

Det gis anledning til å tegne for kjøp av aksjer via VPS nettbaserte tegningssystem.
Link til nettbasert tegningsskjema i VPS finnes her:
Link – VPS nettbaserte tegningssystem

Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer fra Amedia er i dag formelt gjennomført

Tilbakekjøpet av 31,46 % av selskapets egne aksjer fra Amedia er i dag gjennomført ref. pressemelding av 1.juli.2016. Det ble den 1.juli.2016 inngått kjøpsavtale mellom Asker og Bærums Budstikke AS og Amedia Lokal AS om kjøp av 3.051.825 aksjer (tilsvarende 31,46 %) til pris kr 13,11 pr. aksje, totalt kr 40.000.000. Transaksjonen er i dag gjennomført og aksjene er i selskapets eie.

Asker og Bærums Budstikke kjøper Amedias aksjepost

PRESSEMELDING 1. JULI 2016

Asker og Bærums Budstikke har i dag kjøpt aksjeposten til selskapets største aksjonær, Amedia. Posten utgjør 31,5 prosent av selskapets aksjer og er verdsatt til 40 millioner kroner, eller kroner 13,11 pr aksje.
«Da det tidligere i år ble klart at aksjeposten til Amedia kunne bli solgt, bestemte Asker og Bærums Budstikke seg for å legge inn et bud på aksjene. Vi er nå blitt enig om en avtale vi mener vil bidra til å øke aksjonærverdiene i selskapet. Det skyldes at verdiene som ligger i selskapet er høyere enn det aksjekursen gir uttrykk for,» sier administrerende direktør Terje Tandberg i Asker og Bærums Budstikke.
Asker og Bærums Budstikke har et spredt lokalt eierskap, som gjennom generalforsamlingen tidligere i år, ga bred støtte til et mulig tilbakekjøp av aksjeposten til Amedia. Tandberg opplyser at de 2200 øvrige aksjonærene i selskapet nå vil få tilbud om å kjøpe deler av den aksjeposten selskapet nå har kjøpt fra Amedia, til samme kurs som selskapet har kjøpt den for.
Konsernsjef Are Stokstad i Amedia begrunner salget av aksjeposten med at Amedias eierskap i lang tid har vært en ren finansiell investering, og med at selskapets stemmerettsbegrensninger har begrenset Amedias eiermessige innflytelse i selskapet: «Vi har på denne bakgrunn stilt oss positivt til å avvikle vårt eierskap. Vi er nå blitt enig om en pris på aksjeposten på et fornuftig nivå. Transaksjonen bidrar til en god eiermessig løsning i Asker og Bærums Budstikke og er både til selskapets, de øvrige aksjonærenes og Amedias beste,» sier Stokstad.

Amedia og Asker og Bærums Budstikke har lenge hatt et omfattende forretningsmessig og strategisk samarbeid innenfor trykk, distribusjon, kundesenter, annonsesalg, om utviklingstjenester som innloggingsløsningen aID og tekniske publiseringsløsninger. Dette samarbeidet vil ikke bli berørt av salget av aksjeposten, og vil bli videreført, bekrefter konsernsjef Are Stokstad og administrerende direktør Terje Tandberg.

«Dette er et samarbeid som ikke er knyttet til den eierposisjonen vi har hatt. Vi ser derfor fram til å fortsette det langvarige og gode samarbeidet vi har hatt med Budstikka,» sier Are Stokstad.

Administrerende direktør Terje Tandberg understreker viktigheten av at det gode samarbeidet mellom Budstikka og Amedia fortsetter. «Amedia leverer kvalitativt gode tjenester som er viktig for vår videre utvikling på sentrale områder. Vi er derfor svært opptatt av å ta vare på og utvikle det forretningsmessige og strategiske samarbeidet vi har hatt også etter at Amedia trekker seg ut som eier,» sier Tandberg.

Kontaktpersoner:
Terje Tandberg, adm. dir. I Asker og Bærums Budstikke: tlf: 911 05 204
Are Stokstad, konsernsjef i Amedia: tlf: 911 91 175

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema