Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. MARS 2021

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS 24. mars 2021 kl. 16.00.

Viktig informasjon:

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å sikre at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, er det ikke adgang til å delta fysisk på den ekstraordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

A) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i saksdokumentene til innkallingen på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no («Rett til å forhåndsstemme»), eller

B) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i vedlegg 1 og 2 i denne innkallingen og samme informasjonen på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt»).

Til behandling foreligger:

1 Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

2 Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.

3 Forslag om salg av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS.

4 Forslag til nye vedtekter for Asker og Bærums Budstikke Holding AS

5 Valg av styre

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets aksjonærsider på: http://investor.budstikka.no.

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for fristen for å forhåndsstemme elektronisk eller fristen for å motta fullmakt. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte.

Påmelding:

Deltakelse i den ekstraordinære generalforsamlingen skjer ved:

A) Å forhåndsstemme elektronisk innen 23. mars 2021 som beskrevet i innkallingen på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no («Rett til å forhåndsstemme»), eller

B) Ved fullmakt, som meldes til selskapet innen 23. mars 2021 pr. e-post til: investor@budstikka.no, eller ved fysisk levering av fullmakt i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Selskapets lokaler er for tiden lukket i vanlig åpningstid. Skjema for fullmakt er vedlagt denne innkallingen (Vedlegg 1 og vedlegg 2) og finnes også på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt».

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke Holding AS


Odd R. Øie

sign.
Styrets leder

Vedlegg:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. MARS 2021

Vedlegg 1 & 2 Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt

Vedlegg 3 Forslag om salg av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS

Vedlegg 4 Forslag til nye vedtekter for Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Vedlegg 5 – Rett til å forhåndsstemme elektronisk

Vedlegg 6 – Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Vedlegg 7 – Innstilling til valg av styre

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema