Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27.AUGUST 2019

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid:        Tirsdag 27. august 2019, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted:     Budstikkas lokaler, Billingstadsletta 17, Billingstad

 Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen:

Asker og Bærums Budstikke AS har nå juridisk gjennomført endringen i konsernets selskapsstruktur som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 26. mars 2019. Det er etablert et holding-/morselskap som igjen eier øvrige selskaper, og den tradisjonelle medievirksomheten eies og drives av nyetablert datterselskap. Som en konsekvens av reorganiseringen foreslås vedtektene i morselskapet endret, se sak 3. Dette er i henhold til det generalforsamlingen ble orientert om.

I tillegg foreslår styret en endring av stemmerettsbegrensningen i § 8, første ledd, se sak 4 med begrunnelse for vedtektsforslaget.

Til behandling på den ekstraordinære generalforsamlingen foreligger:

1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.

Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer.

Forslag om vedtektsendringer er en konsekvens av vedtaket på ordinær generalforsamling 26. mars 2019 om å etablere ny selskapsstruktur for konsernet.

Forslag til vedtektsendringer gjelder § 1 «FORMÅL», § 5 «STYRET» og § 8 «AVSTEMMING», siste avsnitt.

Det er ikke forslag om endringer i øvrige paragrafer i vedtektene.

Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er gjengitt i innkallingen i egen link nederst på siden.

4. Forslag fra styret om endring av § 8 «AVSTEMMING», første avsnitt.

Styret mener forslag til vedtektsendring er en hensiktsmessig tilpasning av avstemmingsreglene innenfor rammen av stemmerettsbegrensningen på 10 %.

Forslaget medfører at aksjonærer som eier inntil 10 % av aksjene kan stemme for sine aksjer uavhengig av fremmøte på generalforsamlingen.

Forslaget fremmes i tillegg til de forslag til vedtektsendringer som følger av endringen i selskapsstruktur.

Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter er gjengitt i innkallingen i egen link nederst på siden.

______________________________________________________________________________________________________________

Etter den ekstraordinære generalforsamlingen vil resultatet for første halvår 2019 bli presentert.

I tillegg blir det orientert om vedtektsendringer i det nye datterselskapet Asker og Bærums Budstikke AS.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 22. august 2019 pr. post, e-post eller faks.

Skjema for påmelding og fullmakt.

  • Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
  • Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Odd R. Øie

sign.
Styrets leder

Linker til innkalling med vedlegg
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Vedlegg 1 – Påmelding
Vedlegg 2 – Fullmaktskjema

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema