Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. DESEMBER 2021

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) 9.12.2021 kl. 16.00.

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset og for å sikre at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende regler, lover og forskrifter, er det ikke anledning til å delta fysisk på den ekstraordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

  • (A) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i vedlegg 1 og 2 i denne innkallingen og samme informasjonen på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt»), eller:
  • (B) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i vedlegg 3 i denne innkallingen og samme informasjon på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no («Rett til å forhåndsstemme»).

Til behandling foreligger:

1.Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

2.Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.

3.Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 14,50 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 114 mill. etter det gjennomførte salget av aksjene i Tjenestetorget-selskapene. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 22.11.2021.

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig under.

Komplett innkalling med vedlegg:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2021

Vedlegg 1 – Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt – med stemmeinstruks

Vedlegg 2 – Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt – uten stemmeinstruks

Vedlegg 3 – Rett til å forhåndsstemme

Vedlegg 4 – Valg av møteleder

Vedlegg 5 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte

ABBH AS HAR GJENNOMFØRT SALGET AV TJENESTETORGET-SELSKAPENE

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) har nå gjennomført salget av Tjenestetorget-selskapene i henhold til den tidligere inngåtte intensjonsavtalen som er beskrevet i aksjonærmelding for ABBH AS 5.7.2021.


Kjøper av Tjenestetorget-selskapene er Kistefos AS gjennom sitt heleide datterselskap 1881 Group AS. Den endelige fremforhandlede prisen ble 134 mill. for 100 % av Tjenestetorget AS med underselskaper basert på halvårsregnskap pr. 30.6.2021 for den solgte virksomheten.
Salgssummen vil som beskrevet i aksjonærmeldingen av 5.7.2021 deles i 2 med oppgjør av ca. 20 mill. om 12 måneder, mens resten av kjøpesummen utbetales nå på salgstidspunktet.

Som beskrevet i aksjonærmeldingen av 5.7.2021 iverksetter styret nå planen om å dele ut et ekstraordinært utbytte på NOK 14,50 pr. aksje innen utgangen av 2021 så snart som praktisk mulig. Styret vil komme tilbake med nærmere informasjon om endelig tidsplan for utdeling av det ekstraordinære utbyttet i 2021.

Vedlagt følger også pressemelding fra kjøper av Tjenestetorget-selskapene 1881 Group AS.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg (tlf.: 911 05 204, e-post: terje.tandberg@abbh.no).

Billingstad, 22.11.2021

Styret i ABBH AS
Odd R. Øie (sign.)
Styreleder

Vedlegg:

Pressemelding 1881 group kjøper Tjenestetorget

ABBH AS HAR INNGÅTT INTENSJONSAVTALE OM SALG AV TJENESTETORGET-SELSKAPENE

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) har inngått intensjonsavtale med et anerkjent norsk investeringsselskap om salg av Tjenestetorget-selskapene som ABBH AS eier. Innen utgangen av 3. kvartal 2021 skal partene gjennomføre nødvendig selskapsgjennomgang (due diligence)  og avtaleforhandlinger med målsetting om å inngå endelig salgsavtale for Tjenestetorget-selskapene innen 1.10.2021.

I den inngåtte intensjonsavtalen er selskapsverdien (EV) for Tjenestetorget-selskapene avtalt til NOK 135 mill. Endelig salgspris vil fastsettes til selskapsverdien justert for normale balansevurderinger på avtaletidspunktet. Anslagsvis ca. +/- 115 mill. av salgsprisen vil betales på tidspunkt for endelig avtaleinngåelse, mens resterende salgspris på 21 mill. vil betales 12 måneder etter endelig avtaleinngåelse. Selgerkreditten vil etter styrets oppfatning ha tilfredsstillende kredittrisiko og rentebetingelser. Tjenestetorget-selskapene viser så langt i år en fortsatt god vekst og utvikling.

Dersom partene blir enig om endelig salgsavtale for Tjenestetorget-selskapene innen den planlagte tidsplanen 1.10.2021 vil et slikt salg etter styrets oppfatning være en god løsning både for aksjonærene i ABBH AS, for Tjenestetorget-selskapene og for de ansatte i denne virksomheten.

Til ordinær generalforsamling i ABBH AS 25.5.2021 la styret frem et verdiestimat for selskapet etter salget av Budstikka til Amedia. Dette verdiestimatet for ABBH AS var på NOK 150-210 mill., tilsvarende NOK 19 – 27,- pr. aksje. Den inngåtte intensjonsavtalen om salg av Tjenestetorget-selskapene til en selskapsverdi på NOK 135 mill. øker dette verdiestimatet. Styret mener at et oppdatert verdiestimat for ABBH pr. i dag med eksisterende virksomhet er i størrelsesorden NOK 235-300 mill. tilsvarende NOK 30 – 38,- pr. aksje.

Dersom salget av Tjenestetorget-selskapene gjennomføres i hht. inngått intensjonsavtale er det styrets intensjon å dele ut et ekstraordinært utbytte tilsvarende første del av salgssummen på NOK 14,50 pr aksje så snart som praktisk mulig etter gjennomført transaksjon innen utgangen av året.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg.

Billingstad, 5.7.2021

Styret i ABBH AS

Generalforsamling 2021

ABBH AS gjennomførte ordinær generalforsamling 25.5.2021 som fullmakts-generalforsamling.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020. I tillegg nevnes følgende vedtak:

Ekstraordinært utbytte
Det ble besluttet å utdele ekstraordinært utbytte på kr. 16,50,- pr. aksje. Utbytteutdelingen ble besluttet med grunnlag i revisorgodkjent mellombalanse pr. 31.3.2021.

Styrets godtgjørelse
Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2021 er på kr. 140.000 for styrets leder, kr. 60.000 for styrets nestleder og kr. 30.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.
50 % av styrehonoraret skal benyttes til erverv av aksjer i ABBH AS.

Valgkomiteens godtgjørelse
Valgkomiteens leder gis kr. 6.000 og valgkomiteens medlemmer gis kr. 3.000 i godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2021.

Generalforsamlingen fattet for øvrig vedtak i henhold til de forslag som forelå i sakspapirene.

Første dag eksklusive utbytte er 26.5.2021.

Komplett signert protokoll følger i link under.

Protokoll fra Generalforsamling 2021

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2021

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) 25. mai 2021 kl. 16.00.

Viktig informasjon:

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å sikre at den ordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, er det ikke adgang til å delta fysisk på den ordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

(A) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i «Vedlegg 1 og 2 Rett til å delta på ordinær generalforsamling med fullmakt» nederst på siden, eller

(B) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i «Vedlegg 3 – Rett til å forhåndsstemme elektronisk» nederst på siden.

Til behandling foreligger:

1.Åpning av den ordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

2.Valg av møteleder for den ordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.

3.Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag til utdeling av kr. 0 pr. aksje i ordinært utbytte.

4.Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 16,50 pr. aksje tilsvarende totalt kr. 130 mill. etter det gjennomførte salget av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen pr. 31.3.2021.

5.Orientering om verdiestimat for ABBH-konsernet.

6.Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse.

7-Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

8-Fullmakt til erverv av egne aksjer.

9.Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig som PDF-filer nederst på siden.

I tråd med selskapets oppdaterte vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) innen fristen for å forhåndsstemme elektronisk eller fristen for å motta fullmakt. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte.

Siste dag inklusive utbytte vil være 25.5.2021 og aksjer som omsettes etter denne datoen vil ikke ha rett til utbytte.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling ordinær generalforsamling 25052021

Vedlegg 1 og 2 – Rett til å delta på ordinær generalforsamling med fullmakt

Vedlegg 3 – Rett til å forhåndsstemme elektronisk

Sak 2 – Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Sak 3 – Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020

Sak 4 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 16,50 pr. aksje

Sak 5 – Orientering om verdiestimat for ABBH-konsernet

Sak 6 – Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse

Sak 7 – Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Sak 8 – Fullmakt til erverv av egne aksjer

Sak 9 – Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utbytte

Ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Under gjengis innholdet i protokollen fra ekstraordinær generalforsamling 24.mars 2020 som ble avholdt uten fysisk møte i henhold til § 2-3 (1) i Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

SAK 1 ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN
Innkallingen var sendt i henhold til aksjelovens frist for innkalling av generalforsamling. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å godkjenne innkallingen datert 5. mars 2021, og agenda for generalforsamlingen.»

Vedtaket ble godkjent med 3.956.137 stemmer for og 14.000 stemmer mot. 2.183 stemmer avstod fra å stemme.

SAK 2 VALG AV MØTELEDER FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtak: «Odd R. Øie ble valgt som møteleder. Terje Tandberg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.»

Vedtaket ble godkjent med 3.934.240 stemmer for og 0 stemmer mot. 38.080 stemmer avstod fra å stemme.

SAK 3 VEDTAK OM SALG AV 99,9 % AV AKSJENE I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS TIL AMEDIA AS
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å godkjenne salg av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS.»

Vedtaket ble godkjent med 3.924.204 stemmer for og 48.116 stemmer mot. 0 stemmer avstod fra å stemme.

SAK 4 NYE VEDTEKTER FOR ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS
I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å vedta et sett nye vedtekter for selskapet, som følger:

Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å vedta et sett nye vedtekter for selskapet, inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Vedtektsendringene medfører at selskapet vil endre navn fra Asker og Bærums Budstikke Holding AS til ABBH AS.»

Vedtaket ble godkjent med 3.924.057 stemmer for og 48.263 stemmer mot. 0 stemmer avstod fra å stemme.

SAK 5 VALG AV NYTT STYRE
I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å velge nytt styre i selskapet, som følger:

Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å velge nytt styre i selskapet, bestående av følgende medlemmer:
• Odd R. Øie (styreleder)
• Hans Thomas Holbye (nestleder)
• Elisabeth Falch Slinning (styremedlem)
• Vidar Øie (varamedlem)
• Bjarte Solheim (varamedlem)
• Martin Hillestad (varamedlem)»

Vedtaket ble godkjent med 3.912.003 stemmer for og 17.183 stemmer mot. 43.134 stemmer avstod fra å stemme.

For god ordens skyld protokolleres det at aksjonær Arne Kildal har bedt om at det fremkommer av protokollen at han motsetter seg at sak 4 og sak 5 behandles av generalforsamlingen, med henvisning til aksjeloven § 5-7 om adgang til forenklet generalforsamling. Til dette bemerkes at Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 2-3 utvider styrets adgang til å beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Generalforsamlingen er avholdt på en forsvarlig måte i henhold til denne bestemmelsen, og det vises i den forbindelse til at alle aksjonærer har hatt anledning til å delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble således ansett avsluttet, og protokollen ble signert.

Signert protokoll

Vedlegg til protokoll

INNSIDEMELDING – STYREMEDLEMMERS ERVERV AV AKSJER

50 % av brutto styrehonorar vedtatt i generalforsamling 2020 med oppgjør i selskapets aksjer

Følgende styremedlemmer har ervervet aksjer i selskapet med bakgrunn i vedtak om styrehonorar med oppgjør i aksjer i generalforsamling 2020:

Odd Øie har ervervet 2371 aksjer til kurs 14,76 kr.

Hans Thomas Holbye har ervervet 1016 aksjer til kurs 14,76 kr.

Martin Hillestad har ervervet 1016 aksjer til kurs 14,76 kr.

Mette Sjølie har ervervet 1016 aksjer til kurs 14,76 kr.

Espen Bergh har ervervet 1016 aksjer til kurs 14,76 kr.

RETT TIL Å FORHÅNDSSTEMME ELEKTRONISK

I henhold til utsendt innkalling til ekstraordinær generalforsamling 24. mars 2021 kan aksjonærene forhåndsstemme enten a) elektronisk eller b) ved å avgi fullmakt til styrets leder, jfr. fullmaktsskjema i vedlegg 1 og 2 til innkallingen.

  1. ELEKTRONISK FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Link til løsning for elektronisk forhåndsavstemming følger nederst på denne siden.

For å kunne verifisere at den som ønsker å stemme er riktig aksjonær foregår den elektroniske avstemmingen gjennom 2 trinn, hvor aksjonær først sender inn relevante aksjonærdata, deretter mottar aksjonæren brukernavn og aksesskode som igjen skal benyttes i selve avstemmingsprosedyren.

Aksjonæren går frem som følger:

Trinn 1

Gå inn på linken nederst på denne siden. Du kommer da til skjema som må fylles ut med aksjonærdata. Etter å ha fylt ut skjemaet – trykk send. Deretter vil du motta en epost med brukernavn og aksesskode for bruk i selve avstemmingen.

Trinn 1 – påmeldingen til elektronisk avstemming – kan gjøres frem til søndag 21. mars kl. 21.00.

Trinn 2

Trinn 2 – selve avstemmingen – kan gjennomføres fra mandag 22. mars kl. 08.00 til tirsdag 23. mars kl. 21.00.

Du går i denne tidsperioden inn på linken du har fått tilsendt på epost i trinn 1, og gjennomfører selve avstemmingen i henhold til beskrivelsen her.

Link til skjema:

https://forms.gle/FURxFpu1kYjeXXMK9

Dersom det er spørsmål til den elektroniske avstemmingen send epost til investor@budstikka.no eller kontakt Terje Tandberg på mobiltelefon 911 05 204.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. MARS 2021

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS 24. mars 2021 kl. 16.00.

Viktig informasjon:

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å sikre at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, er det ikke adgang til å delta fysisk på den ekstraordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

A) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i saksdokumentene til innkallingen på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no («Rett til å forhåndsstemme»), eller

B) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i vedlegg 1 og 2 i denne innkallingen og samme informasjonen på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt»).

Til behandling foreligger:

1 Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

2 Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.

3 Forslag om salg av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS.

4 Forslag til nye vedtekter for Asker og Bærums Budstikke Holding AS

5 Valg av styre

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets aksjonærsider på: http://investor.budstikka.no.

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for fristen for å forhåndsstemme elektronisk eller fristen for å motta fullmakt. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte.

Påmelding:

Deltakelse i den ekstraordinære generalforsamlingen skjer ved:

A) Å forhåndsstemme elektronisk innen 23. mars 2021 som beskrevet i innkallingen på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no («Rett til å forhåndsstemme»), eller

B) Ved fullmakt, som meldes til selskapet innen 23. mars 2021 pr. e-post til: investor@budstikka.no, eller ved fysisk levering av fullmakt i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Selskapets lokaler er for tiden lukket i vanlig åpningstid. Skjema for fullmakt er vedlagt denne innkallingen (Vedlegg 1 og vedlegg 2) og finnes også på selskapets aksjonærsider på  http://investor.budstikka.no («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt».

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke Holding AS


Odd R. Øie

sign.
Styrets leder

Vedlegg:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. MARS 2021

Vedlegg 1 & 2 Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt

Vedlegg 3 Forslag om salg av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS

Vedlegg 4 Forslag til nye vedtekter for Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Vedlegg 5 – Rett til å forhåndsstemme elektronisk

Vedlegg 6 – Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Vedlegg 7 – Innstilling til valg av styre

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE OM SALGET AV BUDSTIKKA TIL AMEDIA FOR KR. 130 MILL.

Bakgrunn

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS (Holding) besluttet i styremøte 15.12.20 å akseptere tilbudet fra Amedia AS (Amedia) om å selge alle A-aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS (Budstikka) til en virksomhetsverdi på kr. 130 mill. Dette utgjør kr. 16,50 pr. aksje.
Pressemelding om beslutningen og med nærmere informasjon om avtalen ble publisert 16.12.20 samt på våre aksjonærsider på investor.budstikka.no https://investor.budstikka.no/amedia-kjoper-budstikka.

Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke vil fortsatt eie sin B-aksje i Budstikka. Stiftelsens har som formål å godkjenne redaktøransettelser og eventuelle endringer i avisens formålsbestemmelse.

Amedia som nye eier av Budstikka

Amedia eies av Amediastiftelsen, som er opprettet av Sparebankstiftelsen DNB for å eie selskapet. Amedia er landets største eier av lokalaviser.


Avismarkedet blir mer og mer teknologiavhengig etter hvert som lesing av lokalaviser flytter seg fra papir til digitale kanaler. I dag er ca. 50 % av Budstikkas opplag på ca. 22.000 abonnenter digitalt, og andelen digitale abonnenter øker raskt. Dette gjør tilgang til gode digitale løsninger og bred digital kompetanse stadig viktigere. Denne type løsninger og kompetanse har mediekonsernene.

Budstikka ville fortsatt kunnet stått på egne ben utenfor mediekonsernene i et 5-10 års perspektiv. Etter styrets oppfatning ville imidlertid Budstikkas videre utvikling som lokalavis gradvis kunne blitt svekket dersom vi fortsatte å stå utenfor mediekonsernene. Styret mener derfor det er riktig for Budstikkas videre utvikling å selge avisen til Amedia. Ansvarlig redaktør/administrerende direktør i Budstikka er enig i denne vurderingen.

Aksjonærenes interesser

Styret mener det er i aksjonærenes interesse å selge Budstikka til Amedia til en virksomhetsverdi på 130 mill. Aksjeprisen vurderes som god, også sammenlignet med andre sammenlignbare medietransaksjoner.

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling når nødvendige formalia er på plass for å behandle salget av Budstikka til Amedia. Det som nå vil skje er gjennomgang av virksomheten fra kjøpers side; en såkalt due diligence-prosess. Parallelt vil den detaljerte avtalen for aksjesalget bli sluttforhandlet og inngått. Dette forventes å ta 1-2 måneder.

Styret ønsker også å foreslå for generalforsamlingen et ekstraordinært utbytte tilsvarene virksomhetsverdien på kr. 130 mill., som utgjør kr. 16,50 pr. aksje.

Øvrige verdier i konsernet

Våre aksjonærer eier sine aksjer i Holding etter selskapsomdannelsen vedtatt på ordinær generalforsamling i 2019. Holding vil etter salget av Budstikka bestå av:

  • Eiendommen Billingstadsletta 17 AS
  • De digitale tjenestene i Tjenestetorget AS med datterselskapet Tjenestetorget Finans AS samt Anbudstorget AS (50 % eierandel)
  • Det digitale reklamebyrået B17 Media AS
  • Enkelte aksjeposter, hvorav den klart største er 1,9 % eierandel i børsnoterte Polaris Media ASA. Denne eierposten har nå en børsverdi på over 50 mill.

Styret vil på generalforsamlingene fremover redegjøre for verdiene i og verdiutviklingen for konsernet. Styret er av den oppfatning at gjenværende verdier er større enn salgsverdien på kr. 130 mill. for Budstikka.
 

Konklusjon

Styret mener et salg av Budstikka til Amedia for kr. 130 mill. gir gode utviklingsmuligheter for avisen, samtidig som aksjonærene oppnår en god pris.

Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle salget av Budstikka til Amedia. Styret vil også foreslå et ekstraordinært utbytte tilsvarende salgsprisen på kr. 16,50 pr. aksje.
Dersom det er spørsmål ta gjerne kontakt med administrerende direktør Terje Tandberg, tlf. 911 05 204, eller e-post Terje.Tandberg@budstikka.no .

Styret benytter anledningen til å ønske aksjonærene god jul og godt nyttår.


Billingstad 23. desember 2020

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema