Investor relations ABBH AS

 

Innkalling til ordinær generalforsamling

Alle aksjonærer i Asker og Bærums Budstikke ASA innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA.

Tid:        Mandag 15. april 2013, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30
Sted:     Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, Fornebu

Til behandling foreligger:

Sak 1     Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
Styret legger frem forslag om utdeling av utbytte på kr. 2,50 pr. aksje

Sak 2     Valg av styre, styreleder og nestleder
Etter forslag fra aksjonær John Erik Løken er alle styremedlemmer på valg jfr. aksjeeiers rett til å fremme forslag til beslutning etter allmennaksjeloven § 5-11.

Sak 3     Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Sak 4     Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Sak 5     Valg av valgkomité

Sak 6     Valg av ny revisor
Styret legger frem forslag om at Stiansen & Co velges som ny revisor

Sak 7     Styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2013

Sak 8     Opprettholde fullmakt til erverv av inntil 10 % av egne aksjer

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Etter generalforsamlingen vil det bli servert middag. Budstikkas stipendier og hedersbevisninger for 2012 deles ut under middagen.  

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2012 er tilgjengelig her.

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no 

Asker og Bærums Budstikke ASA har en aksjekapital på NOK 9.700.000 fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

 Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen 

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 10. april 2013 pr. post, e-post eller faks. 

  • Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Påmeldingsskjema eller sender en e-post til investor@budstikka.no. Vennligst oppgi «Påmelding til generalforsamling» i emnefeltet, og navn og antall aksjer i meldingsfeltet.
  • Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Fullmaktsskjema

Med vennlig hilsen
Asker og Bærums Budstikke ASA

Kaare Frydenberg
Styrets leder

 

Vedlegg til innkalling

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema