Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret har tidligere innkalt til ordinær generalforsamling onsdag 25. mars 2020 kl. 1600 i Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua. Styret har kommet til at det ikke er forsvarlig å gjennomføre generalforsamlingen som et fysisk møte i dagens meget krevende koronavirussituasjon.

Sakene som skal behandles på ordinær generalforsamling egner seg for skriftlig behandling og dersom ingen aksjonærer motsetter seg det, vil generalforsamlingen 25. mars 2020 kl. 1600 avholdes uten fysisk møte etter aksjeloven § 5-7. Revisor har ingen innvendinger til slik behandling.
Protokoll fra generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på https://investor.budstikka.no og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

Dersom aksjonærer motsetter seg at generalforsamlingen holdes uten fysisk møte, ber styret om at eventuelle innsigelser fremsettes innen 24. mars 2020. Generalforsamlingen vil da bli omberammet. Styret har vurdert og kommet til at det ikke er forsvarlig at aksjonærene deltar ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Til behandling foreligger:

1 Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,75 pr. aksje i utbytte.

4 Valg av styre, styreleder og nestleder.

5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

6 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

7 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

8 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

9 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2019 er tilgjengelig på selskapets aksjonær-sider på: https://investor.budstikka.no.
I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen skjer ved fullmakt, som meldes til selskapet innen 24. mars 2020 pr. e-post til: investor@budstikka.no, eller ved fysisk levering av fullmakt i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Selskapets lokaler er for tiden lukket også i vanlig åpningstid. Vedlagt følger skjema for fullmakt.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Odd R. Øie
sign.
Styrets leder

Innkalling
Fullmakt med stemmeinstruks
Sak 8 – fullmakt til erverv av egne aksjer
Sak 9 – Fullmakt til styret om utdeling av utbytte
Sak 4-5-7 – Valgkomiteens innstilling

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema