Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2021

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) 25. mai 2021 kl. 16.00.

Viktig informasjon:

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å sikre at den ordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, er det ikke adgang til å delta fysisk på den ordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

(A) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i «Vedlegg 1 og 2 Rett til å delta på ordinær generalforsamling med fullmakt» nederst på siden, eller

(B) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i «Vedlegg 3 – Rett til å forhåndsstemme elektronisk» nederst på siden.

Til behandling foreligger:

1.Åpning av den ordinære generalforsamlingen, godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

2.Valg av møteleder for den ordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.

3.Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag til utdeling av kr. 0 pr. aksje i ordinært utbytte.

4.Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 16,50 pr. aksje tilsvarende totalt kr. 130 mill. etter det gjennomførte salget av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS. Utbytteutdelingen besluttes med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen pr. 31.3.2021.

5.Orientering om verdiestimat for ABBH-konsernet.

6.Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse.

7-Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

8-Fullmakt til erverv av egne aksjer.

9.Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig som PDF-filer nederst på siden.

I tråd med selskapets oppdaterte vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på http://investor.budstikka.no og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) innen fristen for å forhåndsstemme elektronisk eller fristen for å motta fullmakt. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte.

Siste dag inklusive utbytte vil være 25.5.2021 og aksjer som omsettes etter denne datoen vil ikke ha rett til utbytte.

Innkalling med vedlegg:

Innkalling ordinær generalforsamling 25052021

Vedlegg 1 og 2 – Rett til å delta på ordinær generalforsamling med fullmakt

Vedlegg 3 – Rett til å forhåndsstemme elektronisk

Sak 2 – Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Sak 3 – Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020

Sak 4 – Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 16,50 pr. aksje

Sak 5 – Orientering om verdiestimat for ABBH-konsernet

Sak 6 – Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse

Sak 7 – Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Sak 8 – Fullmakt til erverv av egne aksjer

Sak 9 – Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utbytte

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema