Investor relations ABBH AS

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid:        Tirsdag 25. april 2017, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted:     Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

Til behandling foreligger:
Sak 1     Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0 i utbytte, ref. sak 3 om amortisering av egne aksjer.

Sak 2     Forslag fra aksjonær Arnt Hillestad om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016.

Sak 3     Amortisering av 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet. Forslaget krever endring i vedtektenes § 2 «Aksjekapital».

Sak 4     Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».

Sak 5     Forslag fra aksjonær John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling med utgangspunkt i ny aksjonærstruktur i selskapet.

Sak 6     Valg av styre, styreleder og nestleder.

Sak 7     Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Sak 8     Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Sak 9     Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

Sak 10   Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Budstikkas stipendier og hedersbevisninger for 2016 deles ut under generalforsamlingen.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2016 er tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet.

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no.

Asker og Bærums Budstikke AS har en aksjekapital på NOK 9.700.000 fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 20. april 2017 pr. post, e-post eller faks. Vedlagt følger skjema for påmelding og fullmakt.

  • Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
  • Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

For å kunne yte service overfor aksjonærene i forhold til å kunne kommunisere elektronisk, ønsker selskapet å registrere aksjonærenes e-postadresser. Dette kan gjøres ved at hver enkelt aksjonær registrerer sin e-postadresse via denne lenken: Registrer e-post adressen
Som aksjonær vil man da motta relevant aksjonær- og selskapsinformasjon.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær i tillegg registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Gislaug Rydland
Styrets leder

Vedlegg
Innkalling
Påmeldingsskjema
Fullmaktsskjema
Sak 1 – Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Sak 2 – Forslag fra aksjonær Arnt Hillestad om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte.
Sak 3 – Amortisering av 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet.
Sak 4 – Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».
Sak 5 – Forslag fra aksjonær John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg.
Sak 6,7 og 9 – Valgkomiteens innstilling
Sak 10 – Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema