Investor relations ABBH AS

 

Innkalling til ordinær generalforsamling 2016

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid: Mandag 25. april 2016, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30
Sted: Bærum Kulturhus, Foajescenen, Claude Monets allé 27, Sandvika

Det blir ingen servering av middag ved årets generalforsamling.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av utbytte på kr. 1,50 pr. aksje

Sak 2 Valg av styre, styreleder og nestleder

Sak 3 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Sak 4 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Sak 5 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse

Sak 6 Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Budstikkas stipendier og hedersbevisninger for 2015 deles ut under generalforsamlingen.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2015 er tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet: https://investor.budstikka.no

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet
på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Asker og Bærums Budstikke AS har en aksjekapital på NOK 9.700.000 fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 20. april 2016 pr. post, e-post eller faks. Vedlagt følger skjema for påmelding og fullmakt.
– Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
– Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

Med vennlig hilsen
Asker og Bærums Budstikke AS

Gislaug Rydland
Styrets leder

Vedlegg til innkallingen

Innkalling
Påmeldingsskjema
Fullmaktsskjema
Sak 6 – Fullmakt til erverv av egne aksjer
Valgkomiteens innstilling
Årsregnskap 2015

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema