Investor relations ABBH AS

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA

Tid: Onsdag 20. mai 2015, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30
Sted: Kantinen i Budstikkas lokaler, Billingstadsletta 17, Billingstad

Til behandling foreligger:
Forslag fra Arnt Hillestad om endring av selskapsform fra ASA til AS, herunder endring av vedtektene som følge av ovennevnte.

Styret har i styremøte 21. april 2015 behandlet forslaget fra Arnt Hillestad, og anbefaler aksjonærene å stemme for forslaget. Styret vil samtidig informere om at det i 2. halvår 2015 vil bli gjennomført en komplett gjennomgang og revisjon av vedtektene, hvoretter forslag til endringer legges frem for behandling på ordinær generalforsamling i 2016. Nåværende kjønnsfordelingsbestemmelse for styret etter Allmennaksjeloven bortfaller ved overgang fra ASA til AS. Styret finner dette uheldig, og vil som et ledd i nevnte gjennomgang av vedtekter også foreslå en form for kjønnsfordeling for styremedlemmene.

Komplett innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen med saksdokumenter inkludert Arnt Hillestads forslag med begrunnelse samt gjeldende vedtekter er tilgjengelig på selskapets investor relations (IR)-sider på nettet: https://investor.budstikka.no.

Forslag til endring i vedtektene er (endringene i kursiv med understrekning):

Vedtektenes § 1, 1. ledd endres til:
«Asker og Bærums Budstikke AS har som formål å utgi avisen «Budstikka» og nettstedet «Budstikka.no» som nyhets- og annonsemedier, drive annen informasjonsvirksomhet, samt delta i andre selskaper som er forenelig med dette.»

Vedtektenes § 3 endres til:
«Overdragelse av aksjer er ikke gyldig med mindre den er godkjent av styret og det gjelder ingen forkjøpsrett for selskapets aksjer».

Vedtektenes § 9, 1. ledd endres til:
«Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10-del av aksjekapitalen forlanger det for å få behandlet et bestemt angitt emne.»

Vedtektenes § 11 endres til:
«AKSJESELSKAP»
«Selskapet er et aksjeselskap»

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.
I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 15. mai 2015 pr. post, e-post eller faks. Vedlagt følger skjema for påmelding og fullmakt.
– Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
– Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

Med vennlig hilsen
Asker og Bærums Budstikke ASA

Gislaug Rydland
Styrets leder

Vedlegg til innkallingen:
Innkalling
Forslag fra Arnt Hillestad
Påmeldingsskjema
Fullmaktsskjema

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema