Investor relations ABBH AS

 

Generalforsamling 2017

Asker og Bærums Budstikke gjennomførte ordinær generalforsamling 25.4.2017.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2016.
Utover dette nevnes følgende vedtak:

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016

Amortisering av 1.831.095 aksjer som eies av selskapet
Dette medfører følgende nye ordlyd i vedtektenes § 2:
«Selskapet har en aksjekapital på kr 9.700.000,- fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt»

Endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styret» OG § 7 «Generalforsamling»
Det medfører følgende nye ordlyd i vedtektenes § 5:
«Selskapets styre består av inntil 7 medlemmer med 4 varamedlemmer, herav velges inntil 5 medlemmer av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke.
Flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal være bosatt i Asker eller Bærum. Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.
Selskapet tegnes av styreleder sammen med et styremedlem. Styret kan meddele prokura. Administrerende direktør og ansvarlig redaktør deltar i styremøter med talerett og forslagsrett.

Det medfører følgende nye ordlyd i vedtektenes § 6:
Selskapet skal ha en valgkomité på inntil tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer, og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

Det medfører følgende nye ordlyd i vedtektenes § 7:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover og/eller forskrifter innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen behandler de saker som aksjeloven bestemmer, samt eventuelt de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. Innkalling og sakspapirer kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige som nevnt foran, kan dette erstatte de lovmessige krav for utsending. Møtedato kunngjøres i selskapets avis minimum 7 dager før. En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen.

Valg av Styre, styreleder og nestleder

Selskapet har følgende styre etter generalforsamlingen:
Arnt Hillestad (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Odd Reidar Øie
Elisabeth Netland
Ellen Paulsen
Mette Sjølie (ansatt)
Espen Bergh (ansatt)

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Kari Øie Nilsen ble gjenvalgt til medlemmer av valgkomiteen.
Peder R. Figenbaum ble valgt som leder av valgkomiteen.

Fullmakt til erverv av egne aksjer
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:
1. Fullmakten gjelder fra 25. april 2017 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 25. oktober 2018.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 2.360.671.
3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter forøvrig hvorledes erverv og
avhendelse av aksjer skal skje.
5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.

Her er link til protokoll m. vedlegg:
Protokoll
Vedlegg

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema