Investor relations ABBH AS

 

Ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Under gjengis innholdet i protokollen fra ekstraordinær generalforsamling 24.mars 2020 som ble avholdt uten fysisk møte i henhold til § 2-3 (1) i Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

SAK 1 ÅPNING AV DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN
Innkallingen var sendt i henhold til aksjelovens frist for innkalling av generalforsamling. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å godkjenne innkallingen datert 5. mars 2021, og agenda for generalforsamlingen.»

Vedtaket ble godkjent med 3.956.137 stemmer for og 14.000 stemmer mot. 2.183 stemmer avstod fra å stemme.

SAK 2 VALG AV MØTELEDER FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtak: «Odd R. Øie ble valgt som møteleder. Terje Tandberg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.»

Vedtaket ble godkjent med 3.934.240 stemmer for og 0 stemmer mot. 38.080 stemmer avstod fra å stemme.

SAK 3 VEDTAK OM SALG AV 99,9 % AV AKSJENE I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS TIL AMEDIA AS
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å godkjenne salg av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS til Amedia AS.»

Vedtaket ble godkjent med 3.924.204 stemmer for og 48.116 stemmer mot. 0 stemmer avstod fra å stemme.

SAK 4 NYE VEDTEKTER FOR ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS
I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å vedta et sett nye vedtekter for selskapet, som følger:

Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å vedta et sett nye vedtekter for selskapet, inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Vedtektsendringene medfører at selskapet vil endre navn fra Asker og Bærums Budstikke Holding AS til ABBH AS.»

Vedtaket ble godkjent med 3.924.057 stemmer for og 48.263 stemmer mot. 0 stemmer avstod fra å stemme.

SAK 5 VALG AV NYTT STYRE
I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen å velge nytt styre i selskapet, som følger:

Vedtak: «Generalforsamlingen besluttet å velge nytt styre i selskapet, bestående av følgende medlemmer:
• Odd R. Øie (styreleder)
• Hans Thomas Holbye (nestleder)
• Elisabeth Falch Slinning (styremedlem)
• Vidar Øie (varamedlem)
• Bjarte Solheim (varamedlem)
• Martin Hillestad (varamedlem)»

Vedtaket ble godkjent med 3.912.003 stemmer for og 17.183 stemmer mot. 43.134 stemmer avstod fra å stemme.

For god ordens skyld protokolleres det at aksjonær Arne Kildal har bedt om at det fremkommer av protokollen at han motsetter seg at sak 4 og sak 5 behandles av generalforsamlingen, med henvisning til aksjeloven § 5-7 om adgang til forenklet generalforsamling. Til dette bemerkes at Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 2-3 utvider styrets adgang til å beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Generalforsamlingen er avholdt på en forsvarlig måte i henhold til denne bestemmelsen, og det vises i den forbindelse til at alle aksjonærer har hatt anledning til å delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på en betryggende måte.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble således ansett avsluttet, og protokollen ble signert.

Signert protokoll

Vedlegg til protokoll

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema