Investor relations ABBH AS

 

Valgkomité

Asker og Bærums Budstikke AS’ valgkomité består av følgende tre personer:
Vidar Øie Nilsen
Peder R Figenbaum
Kristoffer Røhne 

Ingen av valgkomiteens medlemmer sitter i styret eller ledelsen.

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen for ett år av gangen og sitter frem til ordinær generalforsamling i 2019. Valgkomiteen skal i følge vedtektene § 6 fremlegge forslag til valg av styremedlemmer ovenfor generalforsamlingen.

Ӥ 6 Valg av styre
Selskapet skal ha en valgkomité på inntil tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer, og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.”

Instruks for utøvelse av valgkomiteens myndighet

Den 26. april 2010 vedtok generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke ASA følgende instruks for utøvelse av valgkomiteens myndighet:

”I tråd med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, og for å sikre uavhengighet mellom valgkomiteen og styret i selskapet, skal valgkomiteen virke etter følgende modell: 

Valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen. Valgkomiteen skal hvert år vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

Valgkomiteen innstiller selv medlemmer til valgkomiteen ovenfor generalforsamlingen.

Innstilling om endringer i selskapets styre og valgkomité skal være selskapet i hende senest 6 uker før dato for ordinær generalforsamling. Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene til styret og valgkomiteen, som kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal også redegjøre for hvordan den har arbeidet. 

Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen skal i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjonærfellesskapet og forankre sin innstilling hos de største aksjeeierne. I tillegg til å ha kontakt med ulike aksjeeiere, skal valgkomiteen være i dialog med selskapets styre og den daglige ledelsen. Valgkomiteens leder skal orientere styret om komiteens innstilling til medlemmer av styret og valgkomiteen før denne sendes til selskapet. Hvis selskapet ikke har mottatt innstilling innen 6-ukersfristen, vil det i innkallingen til generalforsamling bli lagt til grunn at valgkomiteen innstiller på å opprettholde de eksisterende medlemmene av styret og valgkomiteen.”

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema