Investor relations ABBH AS

 

ABBH AS HAR INNGÅTT INTENSJONSAVTALE OM SALG AV TJENESTETORGET-SELSKAPENE

ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) har inngått intensjonsavtale med et anerkjent norsk investeringsselskap om salg av Tjenestetorget-selskapene som ABBH AS eier. Innen utgangen av 3. kvartal 2021 skal partene gjennomføre nødvendig selskapsgjennomgang (due diligence)  og avtaleforhandlinger med målsetting om å inngå endelig salgsavtale for Tjenestetorget-selskapene innen 1.10.2021.

I den inngåtte intensjonsavtalen er selskapsverdien (EV) for Tjenestetorget-selskapene avtalt til NOK 135 mill. Endelig salgspris vil fastsettes til selskapsverdien justert for normale balansevurderinger på avtaletidspunktet. Anslagsvis ca. +/- 115 mill. av salgsprisen vil betales på tidspunkt for endelig avtaleinngåelse, mens resterende salgspris på 21 mill. vil betales 12 måneder etter endelig avtaleinngåelse. Selgerkreditten vil etter styrets oppfatning ha tilfredsstillende kredittrisiko og rentebetingelser. Tjenestetorget-selskapene viser så langt i år en fortsatt god vekst og utvikling.

Dersom partene blir enig om endelig salgsavtale for Tjenestetorget-selskapene innen den planlagte tidsplanen 1.10.2021 vil et slikt salg etter styrets oppfatning være en god løsning både for aksjonærene i ABBH AS, for Tjenestetorget-selskapene og for de ansatte i denne virksomheten.

Til ordinær generalforsamling i ABBH AS 25.5.2021 la styret frem et verdiestimat for selskapet etter salget av Budstikka til Amedia. Dette verdiestimatet for ABBH AS var på NOK 150-210 mill., tilsvarende NOK 19 – 27,- pr. aksje. Den inngåtte intensjonsavtalen om salg av Tjenestetorget-selskapene til en selskapsverdi på NOK 135 mill. øker dette verdiestimatet. Styret mener at et oppdatert verdiestimat for ABBH pr. i dag med eksisterende virksomhet er i størrelsesorden NOK 235-300 mill. tilsvarende NOK 30 – 38,- pr. aksje.

Dersom salget av Tjenestetorget-selskapene gjennomføres i hht. inngått intensjonsavtale er det styrets intensjon å dele ut et ekstraordinært utbytte tilsvarende første del av salgssummen på NOK 14,50 pr aksje så snart som praktisk mulig etter gjennomført transaksjon innen utgangen av året.

Eventuelle henvendelser kan rettes til administrerende direktør Terje Tandberg.

Billingstad, 5.7.2021

Styret i ABBH AS

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema