Investor relations Budstikka

 

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Odd Reidar Øie med nærstående som eier 794.601 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS har den 28. mars kjøpt 2.600 aksjer til kurs 16,-.
Ny beholding for Odd Reidar Øie med nærstående er 797.201
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Johs Hansen Rederi AS som eier 248.292 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har meldt kjøp av 118.279 aksjer.
Ny beholdning etter aksjekjøpet for Johs Hansen Rederi AS er 366.571 aksjer.
Hans Thomas Holbye er daglig leder i Johs Hansen Rederi AS og Ojaf AS samt styremedlem i Brif AS.
Ny totalbeholdning for Hans Thomas Holbye med nærstående er 717.389 aksjer.
Hans Thomas Holbye er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Alle aksjetransaksjoner i Asker og Bærums Budstikke AS skal godkjennes av selskapets styre, frist for godkjennelse er 2 måneder.

Uttalelse fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS vedrørende tilbudet om kjøp av aksjer fra Johs Hansen Rederi AS

Johs Hansen Rederi AS har gitt et tilbud til alle aksjonærer om kjøp av inntil 10 % av selskapets aksjer med svarfrist tirsdag 21.3.2017 kl. 16.00.
Johs Hansen Rederi AS er – inkludert nærstående aksjonærer – i dag selskapets nest største aksjonær med 6,5 % av aksjene.
Styrets vil i anledning av tilbudet gi følgende informasjon:

Den nærmeste referanseprisen for kjøp og salg av større aksjeposter i Asker og Bærum Budstikke AS er selskapets tilbakekjøp av Amedias aksjepost på 31,5 % av aksjene for kr. 13,11 pr. aksje pr. 1.7.2016, og videresalget av 40 % av denne aksjeposten til eksisterende aksjonærer til samme pris – kr. 13,11 pr. aksje – i september 2016. Videresalget ble overtegnet i betydelig grad.
Etter dette har styret informert aksjonærene om at styret vil foreslå for selskapets generalforsamling 25.4.2017 at gjenværende 60 % av Amedia-aksjene i eget eie amortiseres, som vil øke hver enkelt aksjonærs andel av selskapets aksjekapital med 18,9 %.
Aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS har siste 2 måneder vært omsatt i intervallet kr. 10,50 pr. aksje til kr. 16,00 pr. aksje med basis i relativt lave omsetningsvolumer. Den høyeste kursen på kr. 16,00 pr aksje er oppnådd i dag 16.3.2017. Den siste ligningsverdien for aksjene er kr. 15,29 pr. aksje.
Den tilbudte prisen pr. aksje fra Johs Hansen Rederi AS og vurderingen av kurspremien pr. aksje på 22,7 % i tilbudet er tilbyders egen vurdering, og må ikke oppfattes som selskapets vurdering av dette.

Melding – tilbud om kjøp av inntil 970 000 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS

Meldingen under med tilbud om kjøp av inntil 970 000 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er 15.3.2017 sendt ut av tilbyderen Johs Hansen Rederi AS, som har sendt et slikt tilbud om kjøp av aksjer til alle selskapets aksjonærer. Vurderingene i tilbudet av aksjekurs og kurspremie står utelukkende for tilbyders regning, og er ikke noe uttrykk for selskapets vurdering av dette.

Melding fra Johs Hansen Rederi AS
Johs. Hansen Rederi AS («Kjøper»), org.nr 921 795 750, har besluttet å fremsette tilbud om kjøp av inntil 970 000 av aksjene («Tilbudet») i Asker og Bærums Budstikke AS («Selskapet»), org.nr 910 301 268. Prisen som tilbys i Tilbudet er NOK 13,50 kontant per aksje («Tilbudsprisen»).

Tilbudet tilsvarer 10 % av antall aksjer i Selskapet. Tilbudsprisen utgjør en premie på 22.7 % basert på siste omsetningskurs på Verdipapirforetakenes Forbunds unoterte A-liste. Siste omsetning i aksjen fant sted 20.februar 2017.

Tilbudet er sendt til aksjonærer i Selskapet («Berettigede Aksjonærer») per 9. mars 2017, som registrert i VPS 13. mars 2017 («Registreringsdatoen»), og gjelder aksjer i Selskapet registrert som eiet av de Berettigede Aksjonærene på Registreringsdatoen. Tilbudet gjelder ikke aksjer eiet av Selskapet selv.

Tilbudet er rettet mot samtlige Berettigede Aksjonærer som lovlig kan motta og akseptere Tilbudet. Tilbudet skal ikke anses som et Tilbud, direkte eller indirekte, i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud i henhold til lokale lover eller regler ikke kan lovlig fremsettes eller aksepteres, eller fordrer særskilte registreringer, godkjennelser eller betingelser.
Aksjonærer som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge og som ønsker å akseptere Tilbudet må selv undersøke relevant lovgivning. Tilbudet fremsettes ikke til eller i USA (herunder til aksjonærer bosatt eller registrert i USA).

Årsregnskap for 2016 med resultatpresentasjon – Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS har lagt frem selskapets årsregnskap for 2016. Under følger lenke til regnskap og presentasjon.

Årsresultat 2016 – presentasjon

Årsregnskap 2016

Ligningskurs pr. aksje kr 15,29

Ligningskurs pr. aksje i Asker og Bærums Budstikke AS pr. 01.01.2016 er kr 15,29.
Jf. skatteloven § 4-12 skal ikke-børsnotert aksje verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret. Ligningskurs rapporteres via VPS til alle aksjonærer
Ligningskurs pr. aksje er justert for effekter knyttet til kjøp og salg av egne aksjer i 2016.

AVVIKLING AV VIRKSOMHETEN I EKSTRAHJELP AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS har besluttet å avvikle virksomheten i det heleide datterselskapet Ekstrahjelp AS pr. 31.12.2016. Forretningsideen til Ekstrahjelp har vært å utvikle en jobbportal for ungdom, hvor ungdom kunne finne deltidsjobber i sitt nærområde. Tjenesten har vært populær blant ungdom med over 50.000 registrerte ungdomsprofiler. Imidlertid har selskapet ikke lykkes i å utvikle inntektssiden for tjenesten i tilstrekkelig grad. Styret finner derfor ikke grunnlag for videre drift av Ekstrahjelp AS. Selskapet er verdsatt til 0 i konsernets balanse, og driftskostnader er tatt løpende over driften. Avviklingskostnader vil avsettes i regnskapet for 2016.

Billingstad, 16.12.2016
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS

STYRETS VURDERING OM UTBYTTE FOR 2016 OG AMORTISERING AV AKSJER

I Asker og Bærums Budstikke AS sin tertialrapport for perioden 1. januar. – 31. august 2016 datert 28. september 2016 skriver styret under kapittelet «Aksjonærforhold» bl.a. følgende:

«Selskapet eide pr. 31.8.16 3.068.841 egne aksjer. 1.220.730 aksjer (40 % av tilbakekjøpte aksjer fra Amedia) er videresolgt til eksisterende aksjonærer i september 2016. Salget av aksjer ble overtegnet med 590.422 aksjer og totalt ble 371 aksjonærer tildelt aksjer.
De gjenværende 1.831.095 aksjer (60 % av tilbakekjøpte aksjer fra Amedia) blir holdt i selskapets eie frem til generalforsamling 2017 hvor disse vil bli foreslått amortisert.»

Selskapets gjenværende 1.831.095 aksjer er kjøpt for NOK 24 mill., som utgjør NOK 2,47 pr. aksje før amortisering. En amortisering vil medføre at aksjekapitalen blir nedskrevet, slik at ny aksjekapital i selskapet blir (9.700.000-1.831.095) = 7.868.905 aksjer hver pålydende NOK 1, som gir en ny aksjekapital på NOK 7.868.905. De 1.831.095 aksjene utgjør 18,9 % av aksjekapitalen før nedskrivning. En slik nedskrivning vil ha som konsekvens at hver enkelt aksjonærs andel av selskapets aksjekapital øker med 18,9 %.

Med bakgrunn i at en amortisering vil øke hver enkelt aksjonærs andel av selskapets aksjekapital med 18,9 % vil styret vurdere å ikke foreslå utbytte til aksjonærene på generalforsamlingen i 2017.

Billingstad, 16.12.2016
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS

Resultat pr. 2.tertial 2016

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 2. tertial 2016 ble 0,2 mill. mot 2,6 mill. i fjor.
Konsernets brutto driftsresultat hittil i år er 1,3 mill. mot 4,2 mill. for samme periode i fjor.

Konsernets resultat før skatt ble i 2.tertial 0,2 mill. mot 1,5 mill. for samme periode i fjor.
Konsernets resultat før skatt er hittil i år på -9,5 mill. mot 3,3 mill. for samme periode i fjor. Årets resultat inkluderer restruktureringskostnader fra 1.tertial på 9,2 mill.

Driftsinntektene i konsernet er redusert med 0,1 mill. (-0,1 %) mot 2.tertial i fjor.
Driftsinntektene hittil i år er 1,0 mill. (-0,9 %) mot samme periode i fjor.

Tertialrapport
Resultatpresentasjon

20.9.2016 Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

I forbindelse med selskapets videresalg av egne aksjer har følgende innsidere kjøpt aksjer:

Amble Investment AS som eier 312.637 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 473.799 aksjer.
Ny beholdning for Amble Investment AS er 786.436 aksjer.
Odd Reidar Øie med øvrige nærstående har kjøpt 4.914 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Amble Investment AS og eier 99,99 % av utstående aksjer i selskapet.
Ny totalbeholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 794.601 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Johs. Hansen Rederi AS som eier 181.602 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 66.624 aksjer.
Ny beholdning for Johs. Hansen Rederi AS er 248.226 aksjer.
Brif AS som eier 166.161 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 61.020 aksjer.
Ny beholdning for Brif AS er 227.181 aksjer.
Ojaf AS som eier 90.431 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 33.206 aksjer.
Ny beholdning for Brif AS er 123.637 aksjer.
Hans Thomas Holbye er daglig leder i Johs. Hansen Rederi AS og Ojaf AS samt styremedlem i Brif AS.
Ny totalbeholdning for Hans Thomas Holbye med nærstående er 599.044 aksjer.
Hans Thomas Holbye er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Terje Tandberg som eier 1.274 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 233 aksjer.
Ny beholdning for Terje Tandberg er 1.507 aksjer.
Terje Tandberg er administrerende direktør i Asker og Bærums Budstikke AS.

Kjersti Sortland som eier 508 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 200 aksjer.
Ny beholdning for Kjersti Sortland er 708 aksjer.
Kjersti Sortland er ansvarlig redaktør i Asker og Bærums Budstikke AS.

Jørgen Dahl Kristensen som eier 558 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har kjøpt 102 aksjer.
Ny beholdning for Jørgen Dahl Kristensen er 660 aksjer.
Jørgen Dahl Kristensen er redaksjonsjef i Asker og Bærums Budstikke AS.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema