Investor relations Budstikka

 

Resultatpresentasjon pr. 2.tertial 2017 – 28.september 207 kl. 18.00

Asker og Bærums Budstikke AS avholder resultatpresentasjon pr. 2.tertial 2017 28.september 2017 kl. 18.00 i selskapets lokaler.

Regnskap pr. 1.tertial 2017

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 1. tertial 2017 ble 2,0 mill. mot 1,1 mill. i fjor.
Konsernets resultat før skatt ble i 1.tertial -0,5 mill. mot -7,8 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene i konsernet er redusert med 0,5 mill. (-0,9 %) mot 1.tertial i fjor.
Driftskostnadene er i samme periode redusert med 1,4 mill. (-2,8 %).

Resultatpresentasjon
Resultatrapport 1.tertial 2017

Aksjonærpresentasjon pr. 1.tertial er utsatt til torsdag 8. juni 2017 kl. 19:00

Aksjonærpresentasjon med resultat pr. 1.tertial er utsatt til torsdag 8. juni 2017 kl. 19:00.

Generalforsamling 2017

Asker og Bærums Budstikke gjennomførte ordinær generalforsamling 25.4.2017.
Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2016.
Utover dette nevnes følgende vedtak:

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016

Amortisering av 1.831.095 aksjer som eies av selskapet
Dette medfører følgende nye ordlyd i vedtektenes § 2:
«Selskapet har en aksjekapital på kr 9.700.000,- fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt»

Endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styret» OG § 7 «Generalforsamling»
Det medfører følgende nye ordlyd i vedtektenes § 5:
«Selskapets styre består av inntil 7 medlemmer med 4 varamedlemmer, herav velges inntil 5 medlemmer av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke.
Flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal være bosatt i Asker eller Bærum. Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.
Selskapet tegnes av styreleder sammen med et styremedlem. Styret kan meddele prokura. Administrerende direktør og ansvarlig redaktør deltar i styremøter med talerett og forslagsrett.

Det medfører følgende nye ordlyd i vedtektenes § 6:
Selskapet skal ha en valgkomité på inntil tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.
Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer, og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

Det medfører følgende nye ordlyd i vedtektenes § 7:
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover og/eller forskrifter innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen behandler de saker som aksjeloven bestemmer, samt eventuelt de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. Innkalling og sakspapirer kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige som nevnt foran, kan dette erstatte de lovmessige krav for utsending. Møtedato kunngjøres i selskapets avis minimum 7 dager før. En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen.

Valg av Styre, styreleder og nestleder

Selskapet har følgende styre etter generalforsamlingen:
Arnt Hillestad (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Odd Reidar Øie
Elisabeth Netland
Ellen Paulsen
Mette Sjølie (ansatt)
Espen Bergh (ansatt)

Valgkomité
Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Kari Øie Nilsen ble gjenvalgt til medlemmer av valgkomiteen.
Peder R. Figenbaum ble valgt som leder av valgkomiteen.

Fullmakt til erverv av egne aksjer
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:
1. Fullmakten gjelder fra 25. april 2017 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 25. oktober 2018.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 2.360.671.
3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter forøvrig hvorledes erverv og
avhendelse av aksjer skal skje.
5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.

Her er link til protokoll m. vedlegg:
Protokoll
Vedlegg

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Amble Investment AS har den 12 april 2017 kjøpt 5.180 aksjer til kurs 20,- pr. aksje. Odd Reidar Øie eier 99,9% av aksjene i Amble Investment AS.
Odd Reidar Øie med øvrige nærstående har den 12 april 2017 kjøpt 2.000 aksjer til kurs 20,- pr. aksje.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 825.810 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Odd Reidar Øie med nærstående som eier 808.630 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS har den 10.4.17 kjøpt 5.332 aksjer til kurs 19,- pr- aksje og har den 11.4.17 kjøpt 4.668 aksjer til kurs kr. 20,- pr. aksje.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 818.630 aksjer i Asker og Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Odd Reidar Øie med nærstående som eier 800.301 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS har den 7.4.17 kjøpt 8.329 aksjer til kurs kr. 18,- pr aksje.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 808.630 aksjer i Asker og Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid:        Tirsdag 25. april 2017, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted:     Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

Til behandling foreligger:
Sak 1     Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0 i utbytte, ref. sak 3 om amortisering av egne aksjer.

Sak 2     Forslag fra aksjonær Arnt Hillestad om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016.

Sak 3     Amortisering av 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet. Forslaget krever endring i vedtektenes § 2 «Aksjekapital».

Sak 4     Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».

Sak 5     Forslag fra aksjonær John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling med utgangspunkt i ny aksjonærstruktur i selskapet.

Sak 6     Valg av styre, styreleder og nestleder.

Sak 7     Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Sak 8     Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Sak 9     Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

Sak 10   Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Budstikkas stipendier og hedersbevisninger for 2016 deles ut under generalforsamlingen.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2016 er tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet.

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no.

Asker og Bærums Budstikke AS har en aksjekapital på NOK 9.700.000 fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 20. april 2017 pr. post, e-post eller faks. Vedlagt følger skjema for påmelding og fullmakt.

  • Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
  • Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

For å kunne yte service overfor aksjonærene i forhold til å kunne kommunisere elektronisk, ønsker selskapet å registrere aksjonærenes e-postadresser. Dette kan gjøres ved at hver enkelt aksjonær registrerer sin e-postadresse via denne lenken: Registrer e-post adressen
Som aksjonær vil man da motta relevant aksjonær- og selskapsinformasjon.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær i tillegg registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Gislaug Rydland
Styrets leder

Vedlegg
Innkalling
Påmeldingsskjema
Fullmaktsskjema
Sak 1 – Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Sak 2 – Forslag fra aksjonær Arnt Hillestad om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte.
Sak 3 – Amortisering av 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet.
Sak 4 – Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».
Sak 5 – Forslag fra aksjonær John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg.
Sak 6,7 og 9 – Valgkomiteens innstilling
Sak 10 – Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

TJENESTETORGET KJØPER YTTERLIGERE 20 % AV AKSJENE I ANBUDSTORGET AS

Tjenestetorget AS, som er et 100 % eid selskap av Asker og Bærums Budstikke AS, har i dag inngått avtale om kjøp av 20 % av aksjene i Anbudstorget AS. Tjenestetorget AS eier fra før 30 % av aksjene i selskapet, slik at ny eierandel i Anbudstorget AS blir 50 %. Aksjene er kjøpt av Åge Breivik, som eier resterende 50 % av aksjene i Anbudstorget AS. Overdragelsestidspunkt for aksjeervervet er 7. april 2017.

Bakgrunnen for kjøpet er et ønske om å bidra til å utvikle Anbudstorgets sterke markedsposisjon ytterligere i et digitalt anbudsmarked i vekst. Anbudstorget.no er en tjeneste hvor den enkelte bruker på en effektiv måte innhenter tilbud fra ulike leverandører. Tjenesten ble starter i 2003 for formidling av håndverksoppdrag, og utvides stadig med nye tjenesteområder.

Tjenestetorget AS og Anbudstorget AS har allerede et kommersielt samarbeid på ulike områder, et samarbeid det vil være naturlig å videreutvikle i lys av den sterkere eiermessig integrasjonen som nå skjer mellom selskapene.

Kjøpesummen for aksjene er konfidensiell mellom partene.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Odd Reidar Øie med nærstående som eier 797.201 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS har den 29.3.17 kjøpt 3.100 aksjer til snittkurs på kr. 17,56 pr. aksje.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 800.301 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema