Investor relations Budstikka

 

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Odd Reidar Øie med nærstående som eier 808.630 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS har den 10.4.17 kjøpt 5.332 aksjer til kurs 19,- pr- aksje og har den 11.4.17 kjøpt 4.668 aksjer til kurs kr. 20,- pr. aksje.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 818.630 aksjer i Asker og Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Odd Reidar Øie med nærstående som eier 800.301 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS har den 7.4.17 kjøpt 8.329 aksjer til kurs kr. 18,- pr aksje.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 808.630 aksjer i Asker og Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid:        Tirsdag 25. april 2017, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted:     Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

Til behandling foreligger:
Sak 1     Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0 i utbytte, ref. sak 3 om amortisering av egne aksjer.

Sak 2     Forslag fra aksjonær Arnt Hillestad om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016.

Sak 3     Amortisering av 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet. Forslaget krever endring i vedtektenes § 2 «Aksjekapital».

Sak 4     Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».

Sak 5     Forslag fra aksjonær John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling med utgangspunkt i ny aksjonærstruktur i selskapet.

Sak 6     Valg av styre, styreleder og nestleder.

Sak 7     Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Sak 8     Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Sak 9     Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

Sak 10   Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Budstikkas stipendier og hedersbevisninger for 2016 deles ut under generalforsamlingen.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2016 er tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet.

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no.

Asker og Bærums Budstikke AS har en aksjekapital på NOK 9.700.000 fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

Påmelding:
Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 20. april 2017 pr. post, e-post eller faks. Vedlagt følger skjema for påmelding og fullmakt.

  • Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
  • Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

For å kunne yte service overfor aksjonærene i forhold til å kunne kommunisere elektronisk, ønsker selskapet å registrere aksjonærenes e-postadresser. Dette kan gjøres ved at hver enkelt aksjonær registrerer sin e-postadresse via denne lenken: Registrer e-post adressen
Som aksjonær vil man da motta relevant aksjonær- og selskapsinformasjon.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær i tillegg registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Gislaug Rydland
Styrets leder

Vedlegg
Innkalling
Påmeldingsskjema
Fullmaktsskjema
Sak 1 – Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Sak 2 – Forslag fra aksjonær Arnt Hillestad om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte.
Sak 3 – Amortisering av 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet.
Sak 4 – Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».
Sak 5 – Forslag fra aksjonær John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg.
Sak 6,7 og 9 – Valgkomiteens innstilling
Sak 10 – Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

TJENESTETORGET KJØPER YTTERLIGERE 20 % AV AKSJENE I ANBUDSTORGET AS

Tjenestetorget AS, som er et 100 % eid selskap av Asker og Bærums Budstikke AS, har i dag inngått avtale om kjøp av 20 % av aksjene i Anbudstorget AS. Tjenestetorget AS eier fra før 30 % av aksjene i selskapet, slik at ny eierandel i Anbudstorget AS blir 50 %. Aksjene er kjøpt av Åge Breivik, som eier resterende 50 % av aksjene i Anbudstorget AS. Overdragelsestidspunkt for aksjeervervet er 7. april 2017.

Bakgrunnen for kjøpet er et ønske om å bidra til å utvikle Anbudstorgets sterke markedsposisjon ytterligere i et digitalt anbudsmarked i vekst. Anbudstorget.no er en tjeneste hvor den enkelte bruker på en effektiv måte innhenter tilbud fra ulike leverandører. Tjenesten ble starter i 2003 for formidling av håndverksoppdrag, og utvides stadig med nye tjenesteområder.

Tjenestetorget AS og Anbudstorget AS har allerede et kommersielt samarbeid på ulike områder, et samarbeid det vil være naturlig å videreutvikle i lys av den sterkere eiermessig integrasjonen som nå skjer mellom selskapene.

Kjøpesummen for aksjene er konfidensiell mellom partene.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Odd Reidar Øie med nærstående som eier 797.201 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS har den 29.3.17 kjøpt 3.100 aksjer til snittkurs på kr. 17,56 pr. aksje.
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 800.301 aksjer.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Odd Reidar Øie med nærstående som eier 794.601 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS har den 28. mars kjøpt 2.600 aksjer til kurs 16,-.
Ny beholding for Odd Reidar Øie med nærstående er 797.201
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Johs Hansen Rederi AS som eier 248.292 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS, har meldt kjøp av 118.279 aksjer.
Ny beholdning etter aksjekjøpet for Johs Hansen Rederi AS er 366.571 aksjer.
Hans Thomas Holbye er daglig leder i Johs Hansen Rederi AS og Ojaf AS samt styremedlem i Brif AS.
Ny totalbeholdning for Hans Thomas Holbye med nærstående er 717.389 aksjer.
Hans Thomas Holbye er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Alle aksjetransaksjoner i Asker og Bærums Budstikke AS skal godkjennes av selskapets styre, frist for godkjennelse er 2 måneder.

Uttalelse fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS vedrørende tilbudet om kjøp av aksjer fra Johs Hansen Rederi AS

Johs Hansen Rederi AS har gitt et tilbud til alle aksjonærer om kjøp av inntil 10 % av selskapets aksjer med svarfrist tirsdag 21.3.2017 kl. 16.00.
Johs Hansen Rederi AS er – inkludert nærstående aksjonærer – i dag selskapets nest største aksjonær med 6,5 % av aksjene.
Styrets vil i anledning av tilbudet gi følgende informasjon:

Den nærmeste referanseprisen for kjøp og salg av større aksjeposter i Asker og Bærum Budstikke AS er selskapets tilbakekjøp av Amedias aksjepost på 31,5 % av aksjene for kr. 13,11 pr. aksje pr. 1.7.2016, og videresalget av 40 % av denne aksjeposten til eksisterende aksjonærer til samme pris – kr. 13,11 pr. aksje – i september 2016. Videresalget ble overtegnet i betydelig grad.
Etter dette har styret informert aksjonærene om at styret vil foreslå for selskapets generalforsamling 25.4.2017 at gjenværende 60 % av Amedia-aksjene i eget eie amortiseres, som vil øke hver enkelt aksjonærs andel av selskapets aksjekapital med 18,9 %.
Aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS har siste 2 måneder vært omsatt i intervallet kr. 10,50 pr. aksje til kr. 16,00 pr. aksje med basis i relativt lave omsetningsvolumer. Den høyeste kursen på kr. 16,00 pr aksje er oppnådd i dag 16.3.2017. Den siste ligningsverdien for aksjene er kr. 15,29 pr. aksje.
Den tilbudte prisen pr. aksje fra Johs Hansen Rederi AS og vurderingen av kurspremien pr. aksje på 22,7 % i tilbudet er tilbyders egen vurdering, og må ikke oppfattes som selskapets vurdering av dette.

Melding – tilbud om kjøp av inntil 970 000 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS

Meldingen under med tilbud om kjøp av inntil 970 000 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS er 15.3.2017 sendt ut av tilbyderen Johs Hansen Rederi AS, som har sendt et slikt tilbud om kjøp av aksjer til alle selskapets aksjonærer. Vurderingene i tilbudet av aksjekurs og kurspremie står utelukkende for tilbyders regning, og er ikke noe uttrykk for selskapets vurdering av dette.

Melding fra Johs Hansen Rederi AS
Johs. Hansen Rederi AS («Kjøper»), org.nr 921 795 750, har besluttet å fremsette tilbud om kjøp av inntil 970 000 av aksjene («Tilbudet») i Asker og Bærums Budstikke AS («Selskapet»), org.nr 910 301 268. Prisen som tilbys i Tilbudet er NOK 13,50 kontant per aksje («Tilbudsprisen»).

Tilbudet tilsvarer 10 % av antall aksjer i Selskapet. Tilbudsprisen utgjør en premie på 22.7 % basert på siste omsetningskurs på Verdipapirforetakenes Forbunds unoterte A-liste. Siste omsetning i aksjen fant sted 20.februar 2017.

Tilbudet er sendt til aksjonærer i Selskapet («Berettigede Aksjonærer») per 9. mars 2017, som registrert i VPS 13. mars 2017 («Registreringsdatoen»), og gjelder aksjer i Selskapet registrert som eiet av de Berettigede Aksjonærene på Registreringsdatoen. Tilbudet gjelder ikke aksjer eiet av Selskapet selv.

Tilbudet er rettet mot samtlige Berettigede Aksjonærer som lovlig kan motta og akseptere Tilbudet. Tilbudet skal ikke anses som et Tilbud, direkte eller indirekte, i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud i henhold til lokale lover eller regler ikke kan lovlig fremsettes eller aksepteres, eller fordrer særskilte registreringer, godkjennelser eller betingelser.
Aksjonærer som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge og som ønsker å akseptere Tilbudet må selv undersøke relevant lovgivning. Tilbudet fremsettes ikke til eller i USA (herunder til aksjonærer bosatt eller registrert i USA).

Årsregnskap for 2016 med resultatpresentasjon – Asker og Bærums Budstikke AS

Asker og Bærums Budstikke AS har lagt frem selskapets årsregnskap for 2016. Under følger lenke til regnskap og presentasjon.

Årsresultat 2016 – presentasjon

Årsregnskap 2016

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema