Investor relations Budstikka

 

Utbytte kr. 1,00,- og første dag eksklusiv rett til utbytte 27 mars 2019

26 mars 2019 ble det avholdt generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS.
Generalforsamlingen vedtok utbytte på kr. 1,00,- pr. aksje.
27 mars.2019 er første dag eksklusiv rett til utbytte. Protokoll fra generalforsamling distribueres digitalt når denne foreligger.

Forslag til endring av selskapsstruktur – Sak 12 på Generalforsamling

Asker og Bærums Budstikke AS har gjennom årene utviklet ulike virksomheter/selskaper for å øke verdiskaping i konsernet og bidra til økte verdier for aksjonærene. Som en forsterking og synliggjøring av dette foreslår styret i Asker og Bærums Budstikke AS nå å etablere en selskapsstruktur med et rendyrket morselskap som igjen eier de ulike driftsselskapene.

I dag er Asker og Bærums Budstikke både et medieselskap og et eierselskap. Styret foreslår å overføre medievirksomheten, dvs. avisen «Budstikka» og nettstedet «Budstikka.no», til et nytt heleid datterselskap. Det nye datterselskapet som skal inneholde medievirksomheten vil fortsatt hete Asker og Bærums Budstikke AS, mens det nye eierselskapet foreslås å hete Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Begrunnelsen for at styret foreslår en slik omorganisering er:
• Synliggjøre verdiene som utvikles i de ulike selskapene og for konsernet som helhet
• Øke fokus på hver enkelt virksomhet/selskap for å øke inntjening og verdiskapning i de ulike enhetene
• Bedre og mer relevant kompetanse i styringen av de ulike enhetene
• Riktigere kostnadsfordeling mellom de ulike virksomhetene/selskapene
• Tydeliggjøre hvorvidt konserninterne tjenester er kostnadseffektive

I forbindelse med fisjonsplanen er det foretatt en ekstern verdivurdering av Asker og Bærums Budstikke AS.
Denne viser en samlet verdi verdi på kr. 171,9 mill for selskapet som tilsvarer kr. 21,84 pr. aksje.

Teknisk skjer overføringen til datterselskapet gjennom:
– Fisjon av Asker og Bærums Budstikke AS, hvor pålydende på samtlige aksjer nedskrives. Ved fisjonen vil vedtektene i Asker og Bærums Budstikke AS § 2 endres til å lyde:
«Selskapet har en aksjekapital på kr. 6.688.569,- fordelt på 7.868.905 aksjer á kr. 0,85. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.»
Aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke får ved fisjonen aksjer i et nyetablert selskap, ABBH I AS, i samme forhold som de har eid aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.
– ABBH I AS innfusjoneres umiddelbart etter ovennevnte fisjon i et annet heleid datterselskap av Asker og Bærums Budstikke, ABBH II AS, og aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke AS får ved denne fusjonen ombyttet aksjene i ABBH I AS med aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Denne fusjonen innebærer at vedtektene i Asker og Bærums Budstikke AS § 2 endres til å lyde:
«Selskapet har en aksjekapital på kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer á kr. 1. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.»
Etter fusjonen vil derfor aksjonæren i Asker og Bærums Budstikke AS få samme antall aksjer og med samme pålydende som de hadde før fusjonen.
Å gjennomføre fisjonen på denne måten er økonomisk mest gunstig for konsernet.

Vedlegg til sak 12
Fisjonsplan
Redegjørelse for fisjonsplan
Rapport fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS
Verdivurdering
Revisors uttalelse

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS
Tid: Tirsdag 26. mars 2019, kl. 16.00. Registrering starter kl. 15.30
Sted: Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

Til behandling foreligger:

1. Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 1,00 pr. aksje i utbytte.

4. Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer.
Nåværende vedtekter og forslag til nye er gjengitt fra side 2 i innkallingen.

5. Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling.

6. Valg av styre, styreleder og nestleder.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

9. Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

10. Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

11. Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018.

12. Forslag til endring av selskapsstruktur.

Vedlegg:
Innkalling til generalforsamling
Sak 3 Årsregnskap med årsberetning og forslag til utbytte
Sak 4 Se innkalling
Sak 5 Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken
Sak 6, 7 og 9 – Valgkomiteens innstilling
Sak 10 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer
Sak 11 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018
Sak 12 Forslag til endring av selskapsstruktur

Saksdokumenter til sak 6,7 og 9 legges ut før fristen 19.3.2019

Årsregnskap 2018 for Asker og Bærums Budstikke AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS har behandlet og godkjent årsregnskapet for 2018.
Godkjent årsregnskap med styrets årsberetning ligger i egen link nederst i dette innlegget.

«Konsernet oppnådde i 2018 et årsresultat før skattekostnad på 16,5 (5,2) mill. Driftsinntektene ble på 159,0 (153,9) mill. for videreført virksomhet. Brutto driftsresultat (EBITDA) ble 12,5 mill. som gir en margin på 7,9 %. Netto driftsresultat (EBIT) ble på 6,5 (6,4) mill. Netto driftsmargin før restruktureringskostnader ble 4,1 (4,2) %. Finansresultatet for konsernet ble på 10,0 (-1,2) mill.»

«Morselskapets brutto driftsresultat (EBITDA) ble 4,6 mill. som gir en margin på 4,5 %. Netto driftsresultat i morselskapet ble 2,3 (3,0) mill. Driftsinntektene ble 102,5 (107,1) mill. Brukerinntektene (abonnement og løssalg) økte i 2018 med 5,4 mill. grunnet kraftig vekst i digitale abonnenter etter innføring av brukerbetaling i 2017. Samlede reklameinntekter gikk ned med 9,9 mill. mot fjoråret, og endte på 40,7 (50,6) mill. som er en nedgang på 10,9 %.
Driftskostnadene for 2018 ble 97,9 (101,6) mill., som er en reduksjon på 3,7 mill. (3,6 %).»

Styrets forslag til utbytte for 2018 er kr. 1,00,- pr. aksje og vil bli behandlet på generalforsamling på Bekkestua bibliotek 26. mars 2019 kl. 16.00.

Årsregnskap 2018 for Asker og Bærums Budstikke AS

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Amble Investment AS har 22.10.18 solgt 30.000 aksjer til kurs 12,40.
Ny beholding er 411.616 aksjer. Odd Reidar Øie eier 99,98 % av selskapet Amble Investment AS.
Odd Reidar Øie er styreleder i Asker og Bærums Budstikke AS.

Asker og Bærums Budstikke AS med overgang til ny og innovativ teknologiplattform fra 1.6.2019

Asker og Bærums Budstikke AS vil gå over til ny og innovativ teknologiplattform fra 1.6.2019. Løsningen innebærer en vesentlig mer effektiv og fleksibel produksjon av innhold både til avis og nett, og vil gi betydelige effektivitetsgevinster.
Plattformen leveres av Aptoma AS. Dagens Næringsliv AS vil være de første til å ta i bruk denne løsningen.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Johs Hansen Rederi AS har kjøpt 36.790 aksjer.
Johs Hansen Rederi AS har etter dette 36.790 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Resultat pr. 1. halvår 2018 for Asker og Bærums Budstikke

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 1. halvår 2018 ble 7,5 mill. mot 5,7 mill. i fjor.
Konsernets resultat før skatt ble i 1.halvår 13,1 mill. mot 1,3 mill. for samme periode i fjor.

Driftsinntektene i konsernet vokser med 0,8 mill. (1,1 %) mot 1.halvår i fjor.
Driftskostnadene er i samme periode redusert med 0,9 mill. (1,2 %).

Resultatpresentasjon

Regnskap pr. 1.halvår

Aksjonærpresentasjon pr. 1.halvår 2018

Asker og Bærums Budstikke inviterer til resultatpresentasjon for 1.halvår 2018 mandag den 27. august 2018 kl. 18.00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 17.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke

Johs. Hansen Rederi AS har solgt 367.571 aksjer i Budstikka til henholdsvis Peder Røhne Figenbaum (183.786 aksjer) og Marianne Røhne Figenbaum (183.785 aksjer).
Johs. Hansen Rederi AS har etter dette ingen aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema