Investor relations Budstikka

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS
Tid: Tirsdag 20. mars 2018, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30
Sted: Bærum Kulturhus, Foajescenen, Claude Monets allé 27, Sandvika

Til behandling foreligger:
Sak 1
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,50 pr. aksje i utbytte.

Sak 2
Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Sak 3
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om at vedtektenes § 10 «Avstemming» endres slik at gjeldende stemmerettighetsbegrensning endres til å gjelde 10 % av selskapets aksjer, og ikke 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Sak 4
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om at vedtektenes § 6 «Valg av styre» utgår, slik at valgkomiteen oppheves. Styret anbefaler forslag til vedtektsendring.

Sak 5
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om endringer i vedtektenes § 5 «Styret» hvor gjeldende krav til bosted for aksjonærvalgte styremedlemmer foreslås opphevet, og gjeldede funksjonstid for styrets medlemmer og varamedlemmer foreslås endret til ett år.

Sak 6
Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling.

Sak 7
Valg av styre, styreleder og nestleder.

Sak 8
Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Sak 9
Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Sak 10
Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.

Sak 11
Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

Vedlegg
Innkalling til generalforsamling 2018
Påmelding til generalforsamling
Fullmaktskjema
Sak 1 – Årsregnskap Asker og Bærums Budstikke 2017
Sak 2 – Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utbytte
Sak 3 – Forslag om endringer i vedtektenes § 10 Avstemming
Sak 4 – Forslag om at vedtektenes § 6 Valg av styre utgår
Sak 5 – Forslag om endringer i vedtektenes § 5 Styret
Sak 6 – Brev fra Remidex Norge AS v/ John Erik Løken
Sak 7, 8 og 10 – Valgkomiteens innstilling
Sak 8 – Fastsettelse av styrets godtgjørelse
Sak 11 – Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer
Brev av 2.1.2018 fra John Erik Løken ang. vedtektsendringer
Zipfile – Alle saksdokumenter

Årsregnskap 2017 for Asker og Bærums Budstikke AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS har behandlet årsregnskapet for 2017.
Godkjent årsregnskap med styrets årsberetning legges i egen link i dette innlegget.

«Konsernet oppnådde i 2017 et årsresultat før skattekostnad på 5,2 (-4,4) mill. Driftsinntektene ble på 153,9 (156,4) mill. for videreført virksomhet. Brutto driftsresultat (EBITDA) ble 12,0 mill. som gir en margin på 7,8 %. Netto driftsresultat (EBIT) ble på 6,4 (-4,9) mill. Netto driftsmargin før restruktureringskostnader ble 4,2 (2,8) %. Finansresultatet for konsernet ble på -1,2 (+0,5) mill. Ytterligere nedskrivning av aksjeposten i Polaris Media AS til markedsverdi er bakgrunnen for det negative finansresultatet.»

«Morselskapets brutto driftsresultat (EBITDA) ble 4,3 mill. som gir en margin på 3,8 %. Netto driftsresultat i morselskapet ble 1,9 (-10,7) mill. Driftsinntektene ble 113,0 (117,4) mill. Brukerinntektene (abonnement og løssalg) økte i 2017 med 1,6 mill. gjennom en kombinasjon av kraftig vekst i digitale abonnenter etter innføring av brukerbetaling for nettavisen fra 2. oktober 2017, samt pristilpasninger. Samlede reklameinntekter gikk ned med 5,5 (11,1) mill. mot fjoråret, og endte på 56,5 (62,0) mill. som er en nedgang på 8,8 %.

Driftskostnadene for 2017 ble 111,1 (128,1) mill., som er en reduksjon på 17,0 mill. (-13,3 %). Selskapet avsatte i 2016 kostnader til restrukturering på 9,2 mill. Sammenlignbare driftskostnader (før restrukturering) er i 2017 redusert med 7,7 mill. som representerer en reduksjon på -6,5 %.»

Årsregnskap Asker og Bærums Budstikke AS – 2017

Forslag til utbytte – Asker og Bærums Budstikke AS

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS besluttet på styremøte 13.12.2017, å foreslå for generalforsamlingen 20.3.2018, et utbytte på kr. 0,50 pr. aksje. Totalt ca. kr. 3,9 mill.
Styret vil også foreslå for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Ligningskurs pr. aksje kr. 12,03

Ligningskurs pr. aksje i Asker og Bærums Budstikke AS pr. 01.01.2017 er kr 12,03.
Jf. skatteloven § 4-12 skal ikke-børsnotert aksje verdsettes til aksjens forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året før ligningsåret. Ligningskurs rapporteres via VPS til alle aksjonærer.

Salg av egne aksjer til ansatte

Asker og Bærums Budstikke AS har 1. desember 2017 solgt 13 816 egne aksjer til 17 ansatte.
Aksjene er solgt til kurs 14,94 per aksje (inkl. 20 % rabatt).
Tilbudet om kjøp av rabatterte aksjer gikk til alle ansatte. Følgende innsidere og ledende ansatte har tegnet seg:

Terje Tandberg 1004 aksjer – innsider
Kjersti Sortland 400 aksjer – innsider
Mette Sjølie 1004 aksjer – innsider
Dag Otter Johansen 1004 aksjer
Trond Jørgensen 400 aksjer
Jørgen Dahl Kristensen 1004 aksjer
Ulf Kvalvik 930 aksjer

Etter transaksjonen har selskapet ingen egne aksjer.
Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til økonomisjef Anders Sørensen, mobil 91 24 22 21

Endring av kapital

I generalforsamling for Asker og Bærums Budstikke 25.4.17 ble det besluttet å nedsette selskapets aksjekapital fra NOK 9.700.000 til NOK 7.868.905.
Nedsettelsen av kapital tilsvarer pålydende av egne aksjer kjøpt av Amedia Lokal i 2016 som ikke ble videresolgt til eksisterende aksjonærer.
Endring av kapital er formelt gjennomført 27.10.2017

Positiv abonnementsutvikling etter innføring av brukerbetaling fra 2. oktober

25. oktober passerte Budstikka 1.000 nye abonnenter etter innføring av brukerbetaling fra 2. oktober 2017. Dette er en mer positiv utvikling enn forventet for oppstartsperioden.
Kombinasjonen av videre nysalg av abonnement og frafall av abonnenter etter endt tilbudsperiode vil avgjøre den videre utviklingen. Vi er likevel trygge på å innfri vårt mål om netto 1.000 nye abonnenter ved årsskifte.

En positiv abonnementsutvikling fremover vil kunne bidra til at vi kan nå målsettingen om å snu inntektsutviklingen fra negativ til positiv for Asker og Bærums Budstikke AS fra 2019.

Melding om innsidehandel i Asker og Bærums Budstikke AS

Amble Investment AS har den 29.9.17 solgt 200.000 aksjer til kurs 15,50 pr. aksje. Odd Reidar Øie eier 99,9% av aksjene i Amble Investment AS. Ny beholding for Amble Investment AS er 591.616 aksjer
Ny beholdning for Odd Reidar Øie med nærstående er 625.810 aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.
Odd Reidar Øie er styremedlem i Asker og Bærums Budstikke AS.

Notering på Merkur-listen

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS vedtok på styremøte 27.9.17 å søke notering på Merkur-listen ved Oslo Børs innen selskapet avholder sin generalforsamling den 20. mars 2018.

Selskapet er i dag notert på OTC-listen.

Regnskap pr. 2.tertial 2017

Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) pr. 2. tertial 2017 ble 6,4 mill. mot 3,2 mill. i fjor.
Konsernets brutto driftsresultat (EBITDA) i 2. tertial 2017 ble 4,5 mill. mot 2,1 mill. for 2.tertial i fjor.

Konsernets resultat før skatt pr. 2.tertial ble 2,5 mill. mot -5,8 mill. for samme periode i fjor.
Konsernets resultat før skatt for 2.tertial ble 3,1 mill. mot 2,1 mill. for 2.tertial i fjor.

Konsernet har vekst i driftsinntektene pr. 2.tertial med 0,7 mill. (0,7 %) mot samme periode i fjor.
Driftsinntektene i konsernet for 2.tertial vokser med 1,1 mill. (2,3 %) mot 2.tertial i fjor.

Driftskostnadene i konsernet pr. 2.tertial er redusert med 2,6 mill. (-2,6 %) hvorav 5,3 mill. (-8,9 %) kommer fra morselskapet.

Resultatpresentasjon

Regnskap pr. 2.tertial

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema