Investor relations Budstikka

 

Eierbegrensning

I vedtektenes § 10 er det en begrensning om at ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert på generalforsamlingen. I møte 19. september 2006 gjentok styret sitt tidligere vedtak om at ingen aksjonær kan eie over 32 prosent av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS.

§ 10

AVSTEMMING  

I generalforsamlingen kan stemmeberettigede aksjeeiere stemme enten personlig eller ved skriftlig og datert fullmakt til annen personlig møtende.

Hver aksje har én stemme.

Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Med gruppe menes aksjonærer som er knyttet sammen gjennom eierskap, avtale eller interessefellesskap på annen måte.

Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall når ikke annerledes er bestemt i disse vedtektene eller lov. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

Asker og Bærums Budstikke AS, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Sentralbord: 66 77 00 00

Investor relations er drevet av WordPress | Poster (RSS)| Modifisert partnerprogramm tema